แนว|ลู่|ทาง|ทางวิ่ง|เลน|เส้น|เส้น|แถว|วิธี|แบบ|เขต|อาณาบริเวณ|บริเวณ|เขตแดน|แถบ|ถิ่น|ย่าน|อาณาเขต|คอลัมน์|วิถี|เส้นทาง|ถนน|พวน 1|ปื้น|ถ่องแถว|ทิศทาง|ทิวแถว|ทิว|ขบวน|ขบวนแห่|ดอม|ดัง|หลักการ|หลัก|วิถีทาง|แนวทาง}ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ปปง.

ทางข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ปปง.
แถบข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
11. ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือ แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปปง.ประทับตรา
ก. การส่งสำเนารายงาน เครื่องของ เอกสาร
ข. การขานตอบรับเห็นประจักษ์ที่ไม่เกี่ยวโยงกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงินก้อน
ตอบ ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวพันกับการเงิน
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างซีก
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ ได้แก่
1. การขอรายถี่ถ้วนเพิ่ม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้องทราบ
4. การเตือนเรื่องที่ค้าง
5. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสถานะกรมขึ้น ไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา
6. การตอบรับประสีประสาที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
(ข้อ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
,, 
,,
 
12. ประเด็นใดเปล่าได้ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือประทับตรา         ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก            ง. หนังสือสั่ง
ตอบ ข. หนังสือภายที่
หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก
หนังสือประทับตราใช้กระดาษเขียนไว้
หนังสือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ
 
13. "หนังสือสั่งการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ                                ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ            ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
ตอบ ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
(ข้อ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
14. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดย ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่ง
การประเภทใด
ก. คำสั่ง                 ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ            ง. กฎ
ตอบ ก. คำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้
ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
15. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือ
เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ           ง. กฎ
ตอบ ข. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 17
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
16. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                  ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ            ง. กฎ
ตอบ ค. ข้อบังคับ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
17. หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19
ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
18. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ ใช่ไหมแนะแนวทางปฏิบัตินั้น
เรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์ขนานใด
ก. ประกาศ           ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว                 ง. ประชาสัมพันธ์
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการป่าวร้องหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะ
แนวทางดำเนินตน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
19. ในการประกาศนั้น ถ้านิติลิขิตให้เป็นการรู้กรณีให้เปลี่ยนคำว่า "ประกาศ"
เป็นคำใด
ก. คำสั่ง                       ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ   ง. แถลงการณ์
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายชี้เฉพาะให้ทำเป็นแจ้งความ ให้พลิกกลับคำว่า ประกาศ เป็น แจ้ง
ความ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
20. บรรดาข้อข้อความที่ทางราชการอธิบายเพื่อทำข้อความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือไม่ก็
สภาวะการหรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงบันทึกประชาสัมพันธ์ประการใด
ก. คำสั่ง                        ข. แจ้งเรื่อง
ค. ประกาศแจ้งความ    ง. คำชี้แจง
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการอธิบายเพื่อทำความเข้าใจในกิจการสิ่งของ
ทางราชการ หรือสภาพการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วเกียดกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)แนวข้อสอบ วิธานฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
สั่งสอนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ตำราจัดแจงสอบนักยิ่งนักการการทั่วไปปปง.

คัมภีร์จัดสอบนักเปรี้ยงการผลงานทั่วไปปปง.
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ สั่งสอนการถูเงิน พ.ศ. 2542
แต่งเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
อวยไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการช่วย
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
,, 
,,
โดยที่มีชีวิตการสมควรมีกฎเกณฑ์ว่าเกี่ยวกับการป้องกันและคว่ำการฟอกสินทรัพย์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและอิสระ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ทำงานได้โดยอยู่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติที่
ข้อบัญญัติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำชี้แนะแนวและ
ตกลงปลงใจของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ร้องเรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542”
มาตรา 2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ค้ำคอเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับอย่างเดียววัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสดต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“เหตุผิดมูลฐาน” หมายเฉพาะความว่า
(1) อาบัติเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าเช่นกันการปกป้องรักษาและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
(2) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันพร้อมด้วย
ปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดจับกับเพศ
เท่านั้นที่เกี่ยวกับกับการยังไม่ตายธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพราะว่าการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง
เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความ คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปปง.ผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการทำตัว
เพราะหากำไรไม่ใช่หรือเพื่อที่จะอนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จัดจำหน่าย หรือรับตัวเด็กใช่ไหมผู้เยาว์ซึ่งถูกพราก
นั้น ไม่ก็ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันด้วยกันปราบปรามการค้าประเวณี เนื้อๆที่
เกี่ยวพันกับการเป็นหน้าที่จัดหา ล่อไปหรือชักพาไปด้วยว่าให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่
เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดแจงการกิจการค้าประเวณี หรือสถาน
การค้าประเวณี หรือดำรงฐานะผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการทำการค้าประเวณี
(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงสามัญชนตามประมวลกฎหมายอาญาเหรอ
ความผิดตามกฎหมายว่าเพราะการกู้ขอยืมเงินที่เป็นการทุจริตประชาชน
(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือทำงาน
โดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยว่าธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีกำไร
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
(5) ความผิดต่อระวางพันธกิจราชการ หรือกรณีผิดต่อสถานภาพหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าเหตุด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การไม่ใช่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อขั้นหน้าที่หรือทุจริตต่อธุระ
ตามกฎหมายอื่น
(6) ความผิดจับกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่วางตนโดยอ้างพลังอั้งยี่
หรือซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา
(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามข้อบัญญัติว่าด้วยศุลกากร
(8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการชั่วร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิด
เกาะเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการสำแดงการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการดำเนินการ
ความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งเสียแต่ว่าห้าล้านบาทขึ้นเดิน หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือว่าการ
มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด
(11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกี่ยวกับการกรุณาจำหน่าย ซื้อ สารภาพจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำ
ความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า
(12) ความผิดเกี่ยวกับการเท็จเทียมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะหมายถึงการค้า
(13) ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเจาะจงที่เกี่ยวกับการ
ปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะคือการค้า
(14) ความผิดเนื่องกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่หรือหนังสือ
เดินทางไล่ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า
(15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ
หรือมีสิทธิ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือแนวการแสวงหากำไรจากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า
(16) โทษเกี่ยวกับการทำร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนแต้มเป็นปัจจัยให้เกิด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน
(17) ความผิดแขวนกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะ กรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือด้วยต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง
(18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จี้ทรัพย์
ฉ้อโกง ไม่ใช่หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นทุกครั้งธุระ
(19) ความผิดเกี่ยวกับกับการทำตัวอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด
(20) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเนื่องกับการจ่ายเงินขายหลักทรัพย์
ตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการประพฤติตัวอันไม่
เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ
ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขาย สินค้าเกษตร
ล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(21) ความผิดยอมกฎหมายว่าเช่นเดียวกันอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพราะนำไปใช้
ในการก่อการร้าย การรบ หรือการการรบพุ่ง
“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการ
ดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการเดินทางการเกี่ยวกับเงินทอง
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายคดีว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรนับถือได้
ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้จำเป็นจะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมพื้นดิน
คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปปง.

หนังสือคู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปปง.

คู่มือเตรียมข้อสอบนักวิชาการพัสดุปปง.
คู่มือว่าการ
รายงานสั่งการ ให้ใช้ยอมวิธีที่ข่มขู่ไว้ในระเบียบนี้ ละแต่จะมีกฎหมายถือ
วิธไว้โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้สูงอายุ คำสั่ง ระบบ กับข้อข่ม
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎปฏิบัติใช้
กระดาษตราครุฑ
ชั้นเชิง คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีภาม คู่มือเตรียมสอบพัสดุปปง.กิจธุระได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจเครื่องใช้
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อเนื้อความที่ผู้มีอานุภาวะหน้าที่บังคับให้ใช้โดยอาศัยอิทธิพลของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือประชาสัมพันธ์
,, 
,,
หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์
และข่าว
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทำขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทาง
ราชการ มี 4 ชนิด ถือเอาว่า หนังสือต้อนรับ รายงานการประชุม จด และหนังสืออื่น
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคลเหรอ
ที่ทำงาน เพราะด้วยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งอย่างใดให้อยู่แก่บุคคลโดยตลอดไม่จำเพาะจำเพาะ
ใช้กระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม ถือเอาว่า การปูมความคิดเห็นของผู้มาแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุม
และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักพยาน
บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือไม่ผู้บังคับบัญชาบัญชา
การแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการ
ระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษสมุดปฏิทินโหรข้อข้อคดี และให้มี
หัวข้อดังต่อไปนี้
ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คำขึ้นต้นตามที่เจาะจงไว้
สาระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของกรณีที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้
ระบุไว้เนื่องด้วย
ชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและที่ของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวัน เดือน ปีที่บันทึกไว้ด้วยการบันทึกต่อเนื่อง โดยโดยทั่วไปแล้วให้ผู้
บันทึกระบุคำขึ้นต้น ใจความบันทึก และลงชื่อเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน
เดือน ปี กำกับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี
สั่งการเท่านั้น
หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติการงานของ
เจ้าภาระเหตุด้วยเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แปลง (ใช้แก่ที่)
บันทึกภาพเกี่ยวกับ หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าภาระหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า
สารบาญรับบันทึกของทางราชการแล้วมีระบอบตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะถือขึ้นใช้
ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเจาะจงเรื่องให้ทำตามแม่แบบ เช่น โฉนด แบบแปลน
แบบ แผนผัง ให้คำปฏิญาณ หลักฐานการสืบสวนพร้อมด้วยสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น
บทเบ็ดเตล็ด
หนังสือที่ต้องวางตนให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและไปการทางสาร
บรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่วางตนในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโดยเร็ว
3. เร็ว ให้เจ้ากิจธุระวางตนเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้ให้ระบุชั้นเรื่องเร็วเหตุด้วย
ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง
โดยให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในสมัยที่ขีดคั่น ให้ระบุคำว่า เร่งภายใน
แล้วลงวัน เดือน ปี และชี้เฉพาะเวลาที่แตะการให้จดหมายนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึง
ผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่เขียนไว้
เรื่องราชการที่จะดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่เท่าทัน ให้ส่งข้อความทางแคบ
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ มีชีวิตต้น และให้ผู้คล้องดำเนินการเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ใน
เรื่องที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำคู่มือยืนยันตามไปทันทีการส่งข้อความจังหวะ
เครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสำเนา
เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือ
ชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่าง
ด้านขวาของหนังสือ
หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยโดย
ปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำครอบครองหนังสือประทับตราสำเนาหนังสือนี้ให้มีคำรับรองว่า
สำเนาถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งเป็นเจ้าของบทลง
ลายมือชื่อรับรอง พร้อมมูลทั้งลงชื่อตัวบรรจง และระวางที่สันล่างของหนังสือ
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับหมายความว่าจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้ทวี
รหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขระเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือหมุนเวียนโดยแต่
เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามนิยม
หนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียนแล้วประสบว่าเรื่องนั้นจะต้องให้
หน่วยงาน หรือบุคคลในขืนบัญชาในประเภทต่าง ๆ ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีภาระหน้าที่จัดทำ
สำเนา หรือจัดส่งให้หน่วยงาน หรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว
สรรพนามที่ใช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามระดับแห่งข้อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของตำรา
พร้อมทั้งผู้รับหนังสือ
หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประเพณีการตั้งกฎเกณฑ์
การรับและส่งหนังสือ
การรับหนังสือ
หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าข้อผูกมัดของหน่วยงานสาร
บรรณกลางกระทำตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
จัดลำดับความยิ่งใหญ่และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อจะดำเนินการที่แล้วหลัง และให้ผู้
เปิดซองสืบสวนเอกสาร หากไม่ถูกสัมผัสให้โทรส่วนราชการเจ้าของหัวข้อ เหรอหน่วยงานที่ออก
หนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน แล้วจึงเดินการ
เรื่องนั้นต่อไป
ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของพระราชสาส์นโดยกรอกรายรัดกุมดังนี้
1. เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
2. วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
3. เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
ลงบัญชีชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ
จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่คล้องข้องเดินทางการ โดยให้ยอม
ชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
การรับหนังสือให้ลงชื่อหรือตำแหน่งไว้ด้วย การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วน
ราชการที่รวบข้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งจะส่งโดยใช้สมุดบันทึกส่งหนังสือ
การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสาร
บรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตนตามวิธีการที่กล่าวฟากต้นโดยอนุโลม
การส่งตำรา
หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งคลอดไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้
ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน
แล้วส่งกถาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออกลูก
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณมัชฌิมได้รับเรื่องแล้ว ให้ประพฤติดังนี้
1. ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง
2. ลงเลขที่ และวัน เดือน ปีในหนังสือที่จะส่งคลอดทั้งในต้นฉบับ พร้อมกับสำเนาคู่
ฉบับให้ตรงเผงกับเลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง
ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความละมุนละม่อมของ
หนังสือจวบจวนจนสิ่งที่ส่งไปเช่นกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึกหนังสือที่ไม่มีเหตุสำคัญมากนัก
อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดติดด้วยแถบกาว กาว เย็บด้วยลวดหรือวิธีอื่นแทนการจุซอง
การจ่าหน้าซอง ในกรณีไม่ใช้สมุดส่งหนังสือ ให้มีใบรับหนังสือแอบชิดติดซองไปด้วย
การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือวิธีการที่
การสื่อสารแห่งประเทศไทยกำหนดการส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่ง
ห น้า | 340
หนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ ใช่ไหมใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็น
ใบรับให้นำใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่สำเนาคู่ฉบับ
หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงรายชื่อ
ว่าหนังสือนั้นได้สนองไขตามหนังสือรับที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด
สมุดส่งหนังสือ ให้จัดทำ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
1. เลขทะเบียน ให้ลงเลขรายชื่อหนังสือส่ง
2. จาก ให้ลงที่ตั้ง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหนังสือ
3. ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่บันทึกนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อคนใน
กรณีที่ไม่มีสถานภาพ
4. หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ
5. ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้
6. วันและระยะ ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสือ
7. หมายเหตุ ให้รายงานข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ใบรับหนังสือ ให้จัดทำ โดยกรอกรายละเอียดอ่อนดังนี้
1. ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น
2. ถึง ให้ลงสถานะของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือไม่ก็ชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไม่มีตำแหน่ง
3. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
4. รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ
5. เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ
6. ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่ศักยอ่านออกได้
บทเบ็ดเตล็ด
เพราะให้การรับและส่งหนังสือเดินทางไปโดยสะดวกเรียบร้อยด้วยกันรวดเร็ว ชิ้นราชการ
จะคะเนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการทั้งจนแนวทางวางตนนั้นไว้เนื่องด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีการสำรวจ
ทะเบียนหนังสือรับเป็นนิจสินว่าหนังสือตามทะเบียนรับนั้นได้มีการปฏิบัติไปแล้วเหมือนใด
และให้มีการติดตามเรื่องด้วยในการนี้ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้น
สำหรับหนังสือรับและหนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามกรณีเข้าท่าเข้าทาง
บัตคู่มือเตรียมตัวสอบนักวิชาการพัสดุปปง.

สายข้อสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

วิธีข้อสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร
แนวข้อสอบข้อความรู้รากฐานแขวนกับการ ค้าระหว่างประเทศ (ชุดที่ 1)
1. การส่งสินค้าออก ถ้าราคาสินค้าเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) จะจำเป็นใช้เอกสารฉบับใด
(1) ธ.ต.                                           1 (2) ธ.ต. 2
(3) ใบอนุญาตส่งออก                       (4) ใบรับรองราคาสินค้า
ตอบ 1 เอกสารที่จะแตะต้องนำไปยื่นเพื่อจะพิจารณาระเบียบแบบแผนการส่งออก ณ ฝ่ายพิธีการส่งออกเหรอปราการศุลกากร 
ได้แก่ 1. ใบขนสินค้าขาออก                                2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
3. แบบ ธ.ต. 1 (ถ้ามูลค่าสินค้าเกิน 5 แสนบาท)    4. บัญชีบรรจุหีบห่อสินค้า (Packing List) ฯลฯ
,, 
,, 
2. ใบสั่งปล่อยสินค้าของกรมศุลกากร ลงความว่า
(1) Order B/L             (2) ตั๋วแดง
(3) Delivery Order (D/O)  (4) Custom Invoice
ตอบ 2 การโหนกใบขนสินค้าเกี่ยวกับให้เจ้าหน้าที่สังเกตพิธีการนำเข้า มีดังนี้ 1. ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า
 2. ใบสั่งให้เป็นอิสระของกรมศุลกากร (ตั๋วแดง) 3. สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า 4. ใบตราส่งสินค้า
 5. บัญชีราคาสินค้า 6. แบบ ธ.ต. 2 (ถ้ามูลค่าสินค้าเกิน 5 แสนบาท) ฯลฯ
 
3. การสั่งสินค้าเข้า ถ้าราคาสินค้าเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) จะจำเป็นใช้เอกสารฉบับใด
(1) ธ.ต. 1                                  (2) ธ.ต. 2
(3) Import Entry (4) ใบต้อนรับค่าสินค้า
ตอบ 2
 
4. ในการทำการค้าระหว่าง 2 ประเทศ Advising Bank จะปรากฏในประเทศใด
(1) ประเทศผู้นำเข้า                  (2) ประเทศผู้ส่งให้กำเนิด
(3) ประเทศผู้เกิดสินค้า            (4) ประเทศที่สั่งซื้อสินค้า
ตอบ 2 Advising Bank คือ ธนาคารผู้แจ้งการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) 
ได้แก่ ธนาคารที่อยู่ในประเทศผู้ขาย แนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรหรือผู้ส่งคลอด ซึ่งเป็นผู้รับ L/C 
จากธนาคารผู้เทำให้หยุด L/C (Issuing Bank)ส่งให้แก่ผู้ขายสินค้า (Beneficiary)
 
5. ใครคือผู้สั่งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
(1) ผู้ขายสินค้า        (2) ผู้ซื้อสินค้า    (3) ผู้ค้ำรับรอง    (4) ผู้รับอาวัล
ตอบ 2 เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) 
เป็นเอกสารที่ธนาคารเป็นผู้ออกให้แก่ผู้ขายสินค้าตามคำสั่งของผู้ซื้อสินค้า 
โดยธนาคารรับรองที่จะจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขายสินค้า หรืออาจกล่าวได้ต่อว่า
ธนาคารเป็นผู้ค้ำการันตีการจ่ายเงินค่าสินค้านั่นเอง
ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ ๑๙๑
 
6. เนื่องด้วยประชาชาติไทยรับเงินตราจากต่างประเทศเพราะว่าวิธีใด
(1) การขอ             (2) การกู้
(3) การส่งออก       (4) ถูกทั้งหมด
ตอบ 4 วิธีการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยมีดังนี้ 1.การขอ เป็น ขอความทำให้หลุดพ้นภายใต้โครงการต่าง ๆ
 2. การกู้ คือ การกู้ภายใต้โครงการต่าง ๆ 3. การส่งออก ถือเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด 
เหตุด้วยให้ได้เงินตรา ต่างแคว้นเข้ามาอย่างภาคภูมิใจ
 
7. การส่งออกมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหมู่ไร
(1) ช่วยมอบแรงงานภายในประเทศมีงานทำ
(2) ผลิตเรื่องเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
(3) สามารถยกอันดับการผลิตให้สูงศักดิ์ขึ้นและปรับปรุงคุณค่า
(4) ถูกทั้งหมด
ตอบ 4 การส่งออกมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 1. สร้างตลาดแรงงาน
ให้กับประชาชนในประเทศ  2. สามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ   4. ทำให้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น
 
8. ธนาคารหนึ่งทำหนังสือรับรองให้ไว้กับธนาคารหนึ่งในต่างประเทศ 
เพื่อค้ำประกันลูกค้าของตนที่ไปดำเนินกิจการในต่างประเทศ เป็นเครดิตหมวดใด
(1) Stand – By – Credit   (2) Letter of Credit
(3) Red Clause Credit     (4) Back to Back Credit
ตอบ 1 Stand – By – Credit เป็น Clean L/C ที่ธนาคารหนึ่งเปิดให้กับอีกธนาคารหนึ่ง
ในต่างประเทศ เนื่องด้วยค้ำการันตีลูกค้าของตนที่ไปดำเนินกิจการในต่างเมือง ทั้งนี้เพื่อประกันว่า
บริษัทลูกค้าของตนจะไม่บิดพลิ้วในภายหลัง
9. ผู้ซื้อของซื้อของขายในต่างประเทศช่วยเหลือผู้จัดจำหน่าย โดยยอมให้เบิกเงินล่วงหน้าเพื่อที่จะใช้จ่ายในการส่งสินค้า
ให้แก่ผู้ซื้อก่อน
(1)Stand – By – Credit     (2) Letter of Credit
(3) Red Clause Credit      (4) Back to Back Credit
ตอบ 3 Red Clause Credit คือ L/C ที่มีข้อค้ำคอให้ผู้รับประโยชน์หรือ
ผู้ขายสามารถเบิกเงินล่วงพ้นหน้าได้ก่อนผลรวมหนึ่ง เพื่อนำไปใช้จ่ายในการส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อ
 โดยต้องการเพียงเอกสารรับรองจากผู้ขายว่าปางผลิตสินค้าได้ผลสำเร็จแล้วจะส่งสินค้าดังกล่าวมาให้ทีส่วนหลัง
ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ ๑๙๒
 
10. ผู้ซื้อแบะเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยพ้นคนกลางซึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่ง 
โดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตของบ้านเมืองผู้ซื้อเป็นหลักประกันไปยังประเทศผู้ทำการค้า
(1) Stand – By – Credit      (2) Letter of Credit
(3) Red Clause Credit        (4) Back to Back Credit
ตอบ 4 Back to Back Credit คือ การเปิด L/C ไปยังต่างประชาชาติ 
เพื่อสั่งสินค้าเข้าโดยผ่านคนกลางซึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งซึ่งสาเหตุที่ต้องปฏิบัติเช่นนี้
อาจเนื่องมาจากประเทศที่ต้องการสินค้าไม่สัมพันธไมตรีกับประเทศผู้ขาย หรือจำเป็นต้อง
ส่งสินค้าตัดผ่านประเทศที่เป็นผู้แทนจำหน่าย (Agent)
 
11. อัตราซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีการส่งมอบกันในในภายหน้าตามราคาที่จบกัน
(1) Buying Rates        (2) Spot Rates
(3) Forward Rates       (4) Selling Rates
ตอบ 3 อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rates) คือ อัตราซื้อหรือจำหน่ายเงินตราต่างประเทศ
ที่มีการส่งจ่ายกันในภายหน้าตามราคาที่ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจจะเป็น 1 เดือน หรือ 2 เดือน ฯลฯ
 
12. จนถึงเรือบรรทุกสินค้าจากต่างประเทศเข้าเทียบเคียงท่า ก่อนที่จะขนสินค้าออกเดินทางดรณี
จะต้องแสดงเอกสารฉบับใดต่อเจ้าพันธะศุลกากร
(1) Landing Slip        (2) Manifest
(3) Commercial Invoice  (4) Bill of Lading
ตอบ 2 เดิมที่จะนำสินค้าขึ้นท่าเรือนั้น เจ้าหน้าที่เรือ (กัปตันเรือ) จะต้องชะโงกบัญชีสินค้า (Manifest) 
ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงรายการสินค้าที่มากับเรือบรรทุกสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
เสียก่อนที่จะเปิดระวางเรือ และในการขนสินค้าจากเรือใหญ่มาลงเรือลำเลียงนั้น เจ้าภารกิจ
ศุลกากรที่มายังเรือก็จะออกลูกใบขนที่เรียกว่า Landing Slip ให้ 
เพื่อนำไปยื่นแก่เจ้าหน้าที่ที่ท่าเรือนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ก็จะกำหนดที่วางสินค้าส่งให้
 
13. ธนาคารที่ผู้ซื้อสินค้าจากต่างชาติบ้านเมืองขอให้ทำหนังสือรับรองทางการเงินของผู้ซื้อเกี่ยวกับส่งไป
ให้ผู้ขายในต่างประเทศ
(1) Accepting Bank      (2) Advising Bank
(3) Collecting Bank     (4) Issuing Bank
ตอบ 4 Issuing Bank หรือ Opening Bank หมายถึง ธนาคารผู้ดึงขึ้นใช่ไหมผู้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(L/C) เพื่อการชำระหนี้ให้แก่ผู้ส่งสินค้าออกต่างประเทศ (Exporter) 
ตามประเด็นข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ใน L/C แคงทนยั่งยืน ผู้สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ (Importer)

หนังสือคู่มือเตรียมตัวสอบข้อสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

คู่มือการกินจัดแจงสอบแนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

ข้อคดีรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร

เนื้อความเป็นมาความเป็นมา

กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาแต่งตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจากของกลาง ศิลาจาริกเครื่องใช้

พ่อขุนรามคำแหง เพรียกว่า "จกอบ" ในสมัยสุโขทัยมีการค้าขายเป็นปัจจัย ในการสหย่าร้างเหตุ

มีเงินมีทองของรัฐ การเก็บสำรองภาษีนี้ในช่วง ช่องว่างเวลาหนึ่งกรุงสุโขทัย ได้มีหมายประกาศยกเว้นต่อผู้ลงมา

ค้าแลกผลัดกันดัง ข้อยืนยัน ที่ปรากฏในศิลาจารึกว่า "เมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวพ่อจังหวัด

บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้า"

ประสานมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา หน่วยงาน  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลที่ทำหน้าที่ด้านตรวจเก็บภาษีขาเข้าขาออกล้วนๆ

เรียกว่า พระคลังสินค้า มีแห่งสำหรับการภาษี เรียกว่า ขนอน เก็บภาษีจากระวาง

บรรทุกสินค้าและจาก สินค้าในสมัยกรุงธนบุรีบ้านเมืองอยู่ในยุคสงครามการประกอบการค้าระหว่าง

ประเทศไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางประวัติศาสตร์

เมื่อเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยสม  เด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการประมูลผูกขาดแคลน

การเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า "ระเบียบเจ้าภาษีนายอากร" ชนิดสถานที่เก็บภาษีเรียกว่า

"โรงภาษี" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 การติดต่อ ค้าค้ากับต่างประชาชาติสมบูรณ์ มีการทำ

สนธิสัญญาเบาริ่งที่เกี่ยวกับ ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือสับเปลี่ยนมาหมายถึง

เผื่อไว้ ภาษี สินค้าขาเข้า ที่เรียกว่า "ภาษีร้อยชักสาม" ส่วนสินค้าขาออกให้เก็บตกตามที่สรุปใน

ท้ายสัญญา เป็นชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เอิ้นว่า ศุลกสถาน (Customs House) ขึ้นยังมีชีวิตอยู่ที่

กระทำศุลกากร

,, 

,,

ยุคใหม่ของศุลกากรไทยเริ่มในปี พ.ศ. 2417 เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง จัดตั้ง หอรัษฎากร

พิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางใน การรวบรวมรายได้ของปัถพี งานศุลกากร ซึ่งทำกิจการงาน

จัดเก็บภาษีขาเข้าขาออกเป็นเงินรายได้ของรัฐ อยู่ในข้อความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์

คือการก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรได้เจริญเติบ  โตขึ้นอย่างรวดเร็วความแปรผัน แปร

สิ่งบ้านเมืองพร้อมทั้งสถานการณ์ของปฐพี ได้มีการ ก่ออาคารที่ทำการเอี่ยมให้พอควร รุ่งโรจน์

แทนที่ทำการศุลกากร ที่อื้นว่าศุลกสถาน เดิมในปี 2497 นั่นคือ สถานที่ตั้งกรมศุลกากร

คลองเตย ในปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มปริมาณตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีการ

ก้าวล่วงเติบใหญ่อย่างทันทีโดยเจาะจงด้านการค้าระหว่างด้าวซึ่งเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจ

เป้าหมายคือจัดไว้ภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งคลอดไปนอกราชอาณาจักรเพราะนำเดิน

พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศและดูแลอภิบาล ทำลายการลักลอบหนีศุลกากรเพื่อให้การ

จัดเก็บภาษีอากรยังไม่ตายไปตามความมุ่งหมายและเกิดความ คือธรรมแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต

ในปัจจุบันกรมศุลกากร ได้รับบทบาทและหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บเงินภาษีอากร

จากของที่นำเข้ามาในและส่งให้กำเนิดไป นอกราชอาณาจักรมาเป็นการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาสนับสนุน

ด้านการค้าระหว่างดินแดนและการส่งออกของไทยที่มีศักยภาพ ในการขันแข่งกับตลาด

การค้าของชาติได้ ควบคู่กันนั้นกรมศุลกากร ได้พัฒนาระบบงานการจัดองค์กรการ นำระบบ

คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการคุ้มครองงาน ทั้งหมดจนพัฒนา อำนาจของข้าราชการให้มีความ

สอดคล้องกับความเจริญ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการปฏิรูประบบงาน

ต่างๆแล้ว กรมศุลกากรได้รับฟื้นฟูขยายสำนักงานต่างๆ บุรับกับ ปริมาณงานที่ต่อเติมขึ้น

กรมศุลกากรได้จัดประกอบอาคารที่ทำการอีกหนึ่งส่วนหลัง เป็นอาคารสำนักงานสูง 16 ชั้น เรียกว่า

อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2539

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเรื่องรอบรู้ในการแข่งขัน ด้วยกันความมั่นคงทางสังคม

พันธกิจกรมศุลกากร

1. บรรลุมาตรฐานศุลกากรมนุษยโลก

2. ให้ท้ายข้อคดีเก่งในการเสนอราคา

3. ปกป้องเศรษฐกิจและเข้าสังคม

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร

1. มุ่งพัฒนาขีดสมรรถนะมาตรฐานแหล่งหล้า

2. มุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จกับการสื่อสาร

3. มุ่งมั่นศุลกากรหมูและโปร่งใส

4. มุ่งสู่มิติใหม่ในการควบคุมทางศุลกากร

5. มุ่งมั่นจัดเก็บภาษีอากรและปกป้องเศรษฐกิจ

6. มุ่งเป็นหน้าทางเข้าที่พึ่งปกป้องวงการ

พิธีการการนำเข้าศุลกากร

ในการนำเข้าสินค้า ประมุขเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ท่าทาง และประกาศที่กรม

ศุลกากรพร้อมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า เป็นต้นว่า กระทรวงพาณิชย์ที่ทำงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่ตีไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำบอกช่องทางใน

การจัดจัดเตรียมเอกสารพรึบทั้งปฏิบัติตนตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรสรุปให้ผู้นำเข้าควร

ชะโงกต่อกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งจำแนกคลอดเป็น 9 เหล่าตามรูปร่างการชี้นำเข้า

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขามาถึงครบถ้วนแบบจัดแสดงรายการภาษีสรรพสามิต

คู่มือการใช้เตรียมสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

เอกสารแนะลู่ทางเตรียมสอบนักวิชากรศุลกากรกรมศุลกากร

คู่ขาเตรียมสอบนักวิชากรศุลกากรกรมศุลกากร
แบบพิธีนำเข้าศุลกากร
ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องบำเพ็ญตามกฎหมาย แบบแผนและประกาศที่กรมศุลกากรพร้อมกับหน่วยกิจ
อื่น ๆ ที่รวบข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการภักษาและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
ที่ตีไว้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครบ โดยมีคำชี้นำ ในการจัดเตรียมการเอกสารและทำตัวตามขั้นติดตาพิธีการศุลกากร
ในการนำเข้าสินค้า ดังนี้ 1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า เป็นประเภทพิมพ์ที่กรมศุลกากรบันทึกให้ผู้นำเข้า
ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งจำแนกออกเป็น 9 ประเภทตามรูปร่างการนำเข้า
(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมด้วย คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศุลกากรแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษี
มูลค่าทวีคูณ 
ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกชั้นที่กรมศุลกากรมิได้ตีให้ใช้ใบขนสินค้าระดับอื่น
(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมด้วยแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตพร้อมทั้งภาษีมูลค่าเติมให้ 
ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าวิธีการอากาศยานไม่ก็พิธีการอื่นที่กรมศุลกากรบันทึกสำหรับข้าวของ
ที่นำเข้าในประเภทเฉพาะ เช่น การนำเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวิตินทรีย์
,, 
,,
(3) ตัวอย่าง กศก. 103 คำร้องขอผันผ่อนรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้สำหรับการนำเข้าเหรอส่งออกลูก
สินค้าก่อนวางตนพิธีการถ้วนถ้วนตามที่กรมศุลกากรกะเกณฑ์
(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าไม่ใช่หรือส่งของออกเฉพาะกาล 
ใช้เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวแบบต่าง ๆ ตามที่ชี้ตัวในอนุสัญญา
(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าเพราะด้วยพื้นที่
รุดหน้าร่วมไทย- มาเลเซีย ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
(6) ร่างใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับพิธีการสินค้าถ่ายลำ
(7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน ใช้สำ หรับพิธีการสินค้าผ่านส่วน
(8) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นำเข้าไม่ใช่หรือส่งออกชั่วแมวคราว 
ใช้เพราะว่าการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในแคว้นหรือส่งให้กำเนิดร้ายกาจครา
(9) ใบขนสินค้าพิเศษสำหรับเรือสำราญและกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สำหรับการนำเรือสำราญ
และกีฬาเข้ามาในแดนหรือส่งออกชั่วระลอก
2. เอกสารที่ต้องจัดจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า
(2.1) สำหรับพิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการคลังสินค้า 
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
(1) ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) เสร็จสำเนา 1 ฉบับ เว้นแม้กระนั้นกรณีที่กรมศุลกากร
หมายไว้ให้มีการมากทำคู่เล่มหนังสือเพิ่ม เช่น ความด้วย การนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน กรณีดังกล่าวแตะมีสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ระบิล
(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill) 
(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
(4) แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าข้าวของ 
นำเข้าเกินกว่า 500,000 บาท
(5) แบบแสดงรายพิสดารราคาศุลกากร (กศก. 170) (6) ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1) 
(7) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 (8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice) 
(9) ใบอนุญาตเหรอหนังสืออนุญาตเหตุด้วยสินค้าบังคับบัญชาการนำมาถึง 
(10) ใบรับรองแหล่งกำพืดสินค้า (Certificate of Origin) 
กรณีขอลดอัตราอากร (11) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนพลอยเข้าด้วย 
คุณลักษณะและการใช้งานของสินค้า แค็ดตาล็อก ดำรงอันดับต้น (2.2) พิธีการหลายเตร็ดเตร่เรือ 
ควรเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แบบเค้าโครง แบบพิมพ์ หรือว่าเอกสารประกอบอื่นๆ 
ที่จับข้องกับการสังเกตให้ทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ (2.3) พิธีการขอส่งคืนอากรตามมาตรา 
19 ทวิต้องเพิ่มสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.99/1) อีก 1 ฉบับ (2.4) พิธีการอุปถัมภ์การลงทุนแตะ
เพิ่มหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นไม่ใช่หรือลดหย่อนอากรจากกรุ๊ปกรรมการส่งเสริมการให้ทุน
 (2.5) พิธีการที่เก็บสินค้าทัณฑ์บนธารณะ ต้องทวีเอกสารดังนี้ รวมความว่า 
(1) คำขออนุญาตนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป (แบบที่ 369)คู่มือเตรียมสอบนักวิชากรศุลกากรกรมศุลกากร

แนว|ลู่|ทาง|ทางวิ่ง|เลน|เส้น|สาย|แถว|วิธี|แบบ|เขต|พื้นที่|บริเวณ|เขตแดน|แถบ|ถิ่น|ย่าน|อาณาเขต|คอลัมน์|วิถี|เส้นทาง|ถนน|พวน 1|ปื้น|ถ่องแถว|ทิศทาง|ทิวแถว|ทิว|ขบวน|กระบวน|ดอม|ราว|หลักการ|หลัก|วิถีทาง|แนวทาง}ข้อสอบนักวิชาการหีบห่อปปง.

ถ่องแถวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปปง.
แบบแนวข้อสอบ Microsoft Word
1. ไฟล์งานที่ Save ด้วยMicrosoft Word มีสมญานามสกุลดังใจความสำคัญใด
ก. docx               ข. Xls
ค. .jpg                 ง. Ppt
ตอบ ก. docx
 
2 โปรแกรม Microsoft Word แนวข้อสอบพัสดุปปง. ถึงที่กะไว้สำหรับงานส่วนใด
ก. งานออกรูปแบบกราฟฟิก        ข. งานคำนวณ
ค. งานเอกสาร                       ง. งานประมวญผลคำ
ตอบ ค. งานเอกสาร
 
3. อาณาเขตนี้เรียกว่า
ก. Menu Bar               ข. Status bar
ค. Formatting Toolbar     ง. Title Bar
ตอบ ง. Title Bar
 
4. แถบนี้กู่เรียกว่า
ก. Menu Bar        ข. Format Bar
ค. Status Bar      ง. Formula Bar
ตอบ ก. Menu Bar
 
5. ปุ่มใดจัดแสดงลุการซึมซาบเชิงอรรถ
ก. ข.
ค. ง.
ตอบ ก.
 
6. สัญลักษณ์ใดต้องการถึงการแปรผันขนาดกระดาษ
ก. ข.
ค. ง.
ตอบ ค.
7. รหัสใดประมาณถึงการแทรกรูปภาพ
ก. ข.
ค. ง.
ตอบ ก.
 
8. ครั้งเปิดเอกสารเก่าและปรับแก้แล้วต้องการบันทึกเป็น เอกสารชื่อใหม่นั้น มีขั้นตอนอย่างไร
ก. คำสั่ง File  Save  ชื่องานใหม่
ข. คำสั่ง File  Save as  ชื่องานใหม่
ค. คำสั่ง Insert  Save  ชื่องานใหม่
ง. คำสั่ง Insert  Save as  ชื่องานใหม่
ตอบ ข. คำสั่ง File  Save as  ชื่องานใหม่
 
9. Bring to Front มีข้อคดีใบประกาศในลักษณะใด
ก. นำภาพที่เลือกคัดไปวางไว้หน้าสุด
ข. นำภาพที่ออกเสียงไว้ไปวางหน้าข้อกระแสความ
ค. นำภาพที่เลือกวางไว้ขนองข้อกระแสความ
ง. นำภาพที่เลือกสรรไปไว้ไว้หลังสุด
ตอบ ก. นำภาพที่คัดเลือกไปวางไว้หน้าสุด
 
10. ข้อใดดำรงฐานะข้อคดีสามารถของโปรแกรม Microsoft Word
ก. สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงในเอกสารได้
ข. สามารถสร้างเรือนจำการคำนวณลงในเอกสารได้
ค. สามารถนำทูลข้อมูลในรูปแผนที่ต่างๆ ได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ทำได้แทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงในเอกสารได้
 
11. ในการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านขนอง Cursor ต้องใช้ปุ่มใดในการลบตัวอักษร
ก.SPACE BAR      ข. SPACE BAR
ค.DELETE         ง. NUM LOCK
ตอบ ค.DELETE
 
12. เมื่อสัมผัสการเรียกคืนข้อมูลที่ทำการลบ ใช่ไหมแก้ไขไปแล้วนั้น ให้ทำอย่างไร
ก. แก้ไข > เลิกทำ (Undo) หรือ กด Ctrl + U
ข. แก้ไข > เลิกทำ (Undo) หรือ กด Ctrl + Z
ค. ไฟล์ > ใหม่ (New) หรือ กด Ctrl + N
ง. ไฟล์ > ใหม่ (New) หรือ กด Ctrl + V
ตอบ ข. แก้ไข > เลิกทำ (Undo) หรือไม่ กด Ctrl + Z
 
13. ขณะต้องการสั่งพิมพ์เอกสาร ต้องกดปุ่มใด
ก. Ctrl + P ข. Ctrl + V
ค. Ctrl + C ง. Ctrl + A
ตอบ ก. Ctrl + P
,, 
,, 
 
14. แห่งโปรแกรม Microsoft Word หากแตะการวางแนวกระดาษในแนวนอนต้องเลือกเฟ้นใช้ 
ขั้นตอนในข้อใด
ก. Page Setup  Layout  Landscape
ข. Page Setup  Layout  Vertical
ค. Page Setup  Margins  Landscape
ง. Page Setup  Margins  Vertical
ตอบ ค. Page Setup  Margins  Landscape
 
15.การปนเปเซลล์ ต้องใช้คำสั่งใดใน Microsoft Word
ก. Merge Cells           ข. Spite Cells
ค. Mere and Center       ง. Cell Formatting
ตอบ ก. Merge Cells
 
16. Merge Cells นั้นต้องใช้ขั้นช่วงอย่างไร
ก. คลิกคอลัมน์ที่สัมผัสการ  คลิกเม้าส์ขวา  เลือกคำสั่งผสานเซลล์
ข. คลิกคอลัมน์ที่ต้องการ  คลิกเม้าส์ซ้าย  ลงคะแนนเสียงคำสั่งผสานเซลล์
ค. เลือกชนิดคอลัมน์ที่ต้องการ  คลิกเม้าส์ขวา  เลือกคำออกคำสั่งผสานเซลล์
ง. กรอกจำนวนคอลัมน์ที่แตะต้องการ  คลิกเม้าส์ซ้าย  ลงคะแนนคำสั่งผสมเซลล์
ตอบ ค. เลือกกลุ่มคอลัมน์ที่ต้องการ  คลิกเม้าส์ขวา  เลือกคำสั่งผสานเซลล์
 
16. Status Bar ประสงค์ความถึงข้อใดใน Microsoft Word
ก. ดินแดนสถานะ            ข. แถบคำสั่ง
ค. แถบเครื่องมือ        ง. แถบเมนู
ตอบ ก. แถวสถานะ
 
17. คำสั่ง Margin รวมการทำชิ้นงานใดอยู่เกี่ยวกับ
ก. กำหนดช่องไฟของกระดาษ                 ข. บันทึกระยะเย็บกระดาษ
ค. กำหนดการวางแนวกระดารดาษ            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทั่วข้อ
 
18. หากต้องประสงค์เปลี่ยนรูปโครงสร้างข้อมูลอักษรในตารางให้เป็นอักษรชนิด Cordia New มีขั้นตอน
อย่างไร
ก. คลิกที่มุมซ้ายล่างของที่คุมขัง  เลือกตั้งคำสั่งเปลี่ยนรูปแบบอักษร
ข. คลิกที่มุมซ้ายบนของตาราง  เลือกคำสั่งเปลี่ยนรูปต้นแบบตัวหนังสือ
ค. คลิกที่มุมขวาบนของตาราง  เลือกคำสั่งสับเปลี่ยนรูปแบบอักษร
ง. คลิกที่มุมซ้ายบนของใช้ตาราง  เลือกคำสั่งเปลี่ยนรูปแบบอักษร
ตอบ ง. คลิกที่มุมซ้ายบนของตาราง  เลือกเฟ้นคำสั่งแปรรูปแบบอักษร
 
19. การส่งรายงานไปยังผู้รับจำนวนมาก โดยเนื้อความในจดหมายเวียนประดุจดังกันต่างกันเฉพาะ
ชื่อและที่อยู่ของผู้รับรายงานนั้นเอิ้นว่าอะไร
ก. Mail Merge ข. Merge Cell
ค. Mail Cell ง. E-Mail
ตอบ ก. Mail Merge
 
20. ข้อใดทูลได้ถูกจำเป็นต้อง
ก. เมื่อต้องการพิมพ์หน้า 7-9 และ 11 ควรป้อนตัวเลข 7-9 /11
ข. ปุ่ม Ctrl + A หมายถึงการลงคะแนนเสียงเอกสารทั้งหมดในด้านหน้านั้นๆ
ค. ปุ่ม Ctrl + V คาดถึงการคัดลอกสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้นสิ่งเอกสารนั้นๆ
ง. ปุ่ม Ctrl + P เท่าที่ต้องการสั่งพิมพ์
ตอบ ง. ปุ่ม Ctrl + P เมื่อต้องการสั่งพิมพ์แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปปง.

คัมภีร์เตรียมสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

คัมภีร์เตรียมสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

ธรรมเนียมการนำเข้าศุลกากร

ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรม

ศุลกากรพร้อมทั้งสำนักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงาน

หมู่กรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่จำกัดไว้ให้พร้อม โดยมีคำชี้แนะใน

การจัดจัดเอกสารและปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ดังนี้

1. ประเภทใบขนสินค้าขาเข้า  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้าต้อง

ยื่นเชื่อมกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ซึ่งจำแนกออกเป็น 9 ประเภทตามลักษณะการนำเข้า

(1) แบบ กศก. 99/1 ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต

ด้วยกันภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วไปทุกส่วนที่กรมศุลกากรมิได้

กำหนดให้ใช้ใบขนสินค้าประเภทอื่น

,, 

,,

(2) แบบ กศก. 102 ใบขนสินค้าขาเข้าพิเศษพร้อมแบบแสดงให้เห็นรายการภาษี

สรรพสามิตพร้อมทั้งภาษีมูลค่าพอกพูน ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าทางอากาศยานหรือพิธีการอื่นที่

กรมศุลกากรคัดลอกเพราะด้วยของที่นำเข้าในลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสัตว์เลี้ยงมีชีวะ

(3) แบบ กศก. 103 คำร้องขอลดหย่อนรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้เหตุด้วยการ

นำเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติการพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกำหนด

(4) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสำหรับนำของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราว

ใช้เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งคลอดสินค้าชั่วคราวพวกต่าง ๆ ตามที่บอกในอนุสัญญา

(5) แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสำหรับพื้นที่เพิ่มขึ้นร่วม

ไทย- มาเลเซีย ใช้สำหรับการนำเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

(6) แบบใบแนบ 9 ใบขนสินค้าถ่ายลำ ใช้สำหรับพิธีการสินค้าถ่ายลำ

(7) แบบที่ 448 ใบขนสินค้าผ่านแดน คู่มือเตรียมสอบนักวิชากรศุลกากรใช้สำหรับพิธีการสินค้าผ่านที่

(8) ใบขนสินค้ายอดเยี่ยมสำหรับรถยนต์กับจักรยานยนต์นำเข้าใช่ไหมส่งออก

ชั่วคราว ใช้สำหรับการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว

(9) ใบขนสินค้าพิเศษเพราะด้วยเรือสุขสำราญพร้อมด้วยกีฬาที่นำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว

ใช้สำหรับการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในดินแดนหรือส่งออกชั่วคราว

2. เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าสินค้า

(2.1) สำหรับพิธีการชำระอากร พิธีการวางประกัน พิธีการขนถ่ายข้างลำ พิธีการ

คลังสินค้า ทัณฑ์บนส่วนร้านค้าปลอดอากร  ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่

(1) ต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า (กศก. 99/1) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ เว้นแต่กรณีที่กรม

ศุลกากรกำหนดให้มีการจัดทำคู่ฉบับเพิ่ม เช่น สำหรับ การนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัตถุระเบิด การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จงส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เหตุดังกล่าวจำเป็นจะต้องมี

สำเนาใบขนสินค้าขาเข้า 2 ฉบับ

(2) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading or Air Waybill)

(3) บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

(4) แบบธุรกิจต่างประเทศ (ธ.ต.2)(Foreign Transaction Form) กรณีมูลค่าข้าวของเครื่องใช้

ยกมาเข้าเกินกว่า 500,000 บาท

(5) แบบแปลนแสดงรายละเอียดราคาศุลกากร (กศก. 170)

(6) ใบสั่งปล่อยสินค้า (กศก.100/1)

(7) บัญชีรายละเอียดยิบบรรจุพัสดุภัณฑ์ (Packing List)

(8) ใบแจ้งยอดเบี้ยประกัน (Insurance Premium Invoice)

(9) ใบอนุญาตใช่ไหมคัมภีร์อนุญาตด้วยสินค้ากำกับการนำเข้า

(10) ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) กรณีขอลดอัตราอากร

(11) เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารหมายส่วนผสม คุณลักษณะและการใช้งานของใช้

สินค้า แค็ดตาล็อก ดำรงฐานะต้น

(2.2) พิธีการครามครันสัญจรเรือ ต้องเพิ่มพิมพ์เขียว (BLUE PRINT) แปลน แบบ

พิมพ์ หรือไม่ก็เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้ทำใบขนสินค้าหลายเที่ยวนาเวศ

(2.3) พิธีการขอส่งกลับอากรตามมาตรา 19 ทวิควรเพิ่มสำเนาใบขนสินค้าขาเข้า (กศก.

99/1) อีก 1 ฉบับ

(2.4) พิธีการส่งเสริมการลงทุนต้องเพิ่มหนังสืออนุมัติให้ยกเว้นไม่ก็ลดหย่อนอากร

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(2.5) พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป สัมผัสเพิ่มเอกสารดังนี้ คือ

(1) คำขอปล่อยนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนประดาษ (แบบที่ 369)

(2) คำขออนุญาตนำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ตามฉบับร่างที่กรมศุลกากร

กำหนด

(2.6) พิธีการคลังสินค้าทัณฑ์บนฝ่ายโรงผลิตสินค้า กรณีนำเข้าโดยผู้อื่นที่มิใช่

ผู้รับยอมจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนหมู่โรงผลิตสินค้า ต้องเพิ่มคำขออนุญาตนำเครื่องใช้

เข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า

(2.7) พิธีรีตองการสินค้าส่งกลับ(RE-EXPORT)

กรณีอยู่ในอารักขาของศุลกากร แตะเพิ่มเอกสารดังนี้ คือว่า

(1) คำร้องขอผ่อนผันทำใบขนสินค้าส่งกลับ (RE-EXPORT) ชำระอากร 1 ใน 10

(2) ใบขนสินค้าขาออก (กศก.101/1) พร้อมเอกสารประกอบ

(2.8) พิธีการนำของออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) ต้องพอกพูนเอกสารดังนี้ ตกว่า

(1) แบบ กนอ.02-1 กรณีสินค้านำเข้าเป็นวัตถุดิบ

(2) แบบ กนอ.02-1 และ กนอ.101 กรณีสินค้านำเข้าเป็นเครื่องจักร สิ่งของ

เครื่องมือและเครื่องใช้ รวมทั้งส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต

สินค้าหรือการค้าเพื่อส่งออกลูก

3. ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการนำเข้าสินค้า

1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่

เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะปรับเปลี่ยน

ข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็นข้อมูลใบขนสินค้าโดยอัตโนมัติ และให้ผู้นำเข้าเหรอตัวรับสนองส่ง

อย่างเดียวข้อมูลใบขนสินค้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรจะพิจารณาข้อมูลข้างต้นในใบขนสินค้าที่

ส่งเข้ามา เช่น ชื่อและที่อยู่แกนนำของเข้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี พิกัดอัตราศุลกากร ราคา

เป็นต้น ถ้าพบว่าข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าที่ส่งมาไม่ถูกควร เครื่องเครามือคอมพิวเตอร์ของกรม

ศุลกากรจะแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าใช่ไหมตัวตอบสนองเพื่อให้แก้ไขให้ถูกต้อง

(3) ตราบใดเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรสืบสวนข้อมูลในใบขนสินค้าที่ส่งมา

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาเข้า ครบถ้วนกับตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆ ที่กรม

ศุลกากรลิขิตไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาเข้าในขั้นตอนการตรวจสอบพิธีการเป็น 2

หมู่ เด่นต่อไปนี้ แล้วแจ้งกลับไปยังผู้นำเข้าหรือไม่ก็ตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า

คู่มือเตรียมสอบสอบนักวิชาการศุลกากรกรมศุลกากร

เรื่องข้อสอบธุรการไฟฟ้านครหลวง

หัวข้อสอบธุรการไฟฟ้านครหลวง
การกล่าวและการเลิกเผยข้อมูล
๕.๑ คณะกรรมการต้องกำหนด ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ อย่างโปร่งไว้ใน
รายงานเสมอปี
๑) รายชื่อกรรมการเสรี
๒) เรื่องราวของกรรมการทุกคนโดยป่น
๓) รายงานข้อความขัดกันทางผลคุณค่าของกรรมการ
๔) รายงานค่าสนองไขรับสนอง และนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบรับสนองของคณะกรรมการ
๕) รายงานข้อสรุปการดำเนินงานในปีที่ล่วงมา คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของ
คณะกรรมการและแผนงาน / โครงการ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
๖) รายงานความรับผิดชอบของเหล่ากรรมการในการจัดทำรายงานทางการอัฐโดย
หมายควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
,, 
,,
๗) รายงานกิจการประจำปี ประกอบด้วย รายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของ
การไฟฟ้านครหลวงเพราะสรุป และรายงานเชิงอภิปรายเพื่อแพร่กระจายกรณีในเรื่องที่สำคัญ
๘) รายงานข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ
๕.๒ การตีแผ่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าสำหรับ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
กรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่ยื่นบัญชีบ่งรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ
ตนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง
ทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากระดับ ตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันมีผลของแต่ละกรณี
ในทางปฏิบัติเมื่อครบกำหนดหนึ่ง ข้อสอบธุรการไฟฟ้านครหลวงปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้มีมติให้ยื่นอีกครั้งภายในสามสิบวัน (ไม่มีการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร)
รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร นโยบายการบริหารการไฟฟ้า
นครหลวง
1.ทิศาการนำองค์กร
1.1 ให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมในการนำองค์กรการคัดลอก
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การควบคุมภายใน การพิจารณาภายใน การปฏิบัติงานจัดการคดี
เสี่ยง การติดตามดูแล การดำเนินงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กะๆ
1.2 เหนี่ยวหลักธรรมาภิบาลด้วยกันการถือทำงานที่ถูกต้องตามกฎ กฎระเบียบ ข้อบงการ พร้อมกับ
หัวเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวพันข้องในการดำเนินงาน
1.3 สนับสนุนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรอำนาจสูง
1.4 อุปถัมภ์และส่งเสริมการเดินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อจัดทำมูลค่าเพิ่มให้พร้อมกับ
องค์กรและรักษาฐานการเคลื่อนที่งานธุรกิจหลักการ
2. นโยบายด้านการบริหาร
2.1 มุ่งเน้นคดีรวดเร็วกระด้างการให้บริการอย่างโปร่ง เป็นธรรมและให้บริการเชิงรุก
2.2 มุ่งเน้นการดำเนินงานติดตามหลักเกณฑ์ความพ้นภัยในการจัดการงานและ
เกณฑ์คุณภาพของข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานและการบริการ โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่ยุ่งเกี่ยว
2.3 เพิ่มปริมาณและขยายระบบค้าไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความแตะต้องการ
รวมกลุ่มทั้งพินิจพิเคราะห์มาตรการเพราะลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าให้น้อยที่สุด เพื่อจะรักษาและ
เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการ
2.4 มุ่งเน้นการประเกี่ยวข้องเชิงรุกเพื่อเสริมแปลงความแจ้งในการดำเนินภาระหน้าที่ด้วยกัน
การบริการของการไฟฟ้านครหลวง
3. นโยบายด้านการเงินและการลงทุน
3.1 ทวีความคล่องแคล่วตัวในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังคงที่มั่นการเขียม โปร่งใส
เป็นธรรม สังเกตได้พร้อมทั้งการถือปฏิบัติตามกฎ ขนบธรรมเนียม ข้อบังคับ และข้อหมายไว้เนื้อที่
เอี่ยว
3.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนและติดตามความคุ้มค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจธุระให้มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล
3.3 จัดหาเงินทุนตามเรื่องต้องการใช้เงินราคาทุน โดยมีต้นทุนทางการเงินที่ควร
บริหารจัดการสถานะการเงินให้เข้มแข็ง เพื่อรองการดำเนินงานและการลงทุนในภายภาคหน้า
ปนทั้งมีการกล้าการสภาพฉุยเวียนในการดำเนินงานอย่างมีความสามารถ
3.4 ให้ท้ายการลงทุนระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้าด้วยระบบสายไฟฟ้าใต้ปฐพี
3.5 จัดอุปการะมีการลงทุนระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าในปลายรุกให้สอดรับกับระเบียบพัฒนาผัง
ประเทศของภาครัฐ
4. นโยบายด้านการทำทรัพยากรมนุษย์
4.1 ส่งเสริมการเติมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศ และการจัด
วางระบบ Talent Management
4.2 เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านจุดแข็งหรือจุดเด่นของพนักงาน
4.3 เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
4.4 กระตุ้นและเร่งรัดการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงกับการสดหน่วยงาน
ที่การเรียนรู้
4.5 มุ่งหวังมุ่งเน้นการสร้างสิ่งจูงใจพนักงาน เพื่อส่งเสริมมโนช ความผูกพันและความ
เป็นเอกภาพขององค์กร
4.6 มุ่งเน้นอวยพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำการและการประพฤติดำเนินการตน
ตามกฏระเบียบข้อข่มและข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
4.7 ให้พนักงานมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานเพราะว่าความไม่เป็นอันตราย มี
สถานการณ์แวดล้อมการทำการที่ถูกที่ข้อข้อสอบธุรการไฟฟ้านครหลวง

ลู่ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ปปง.

บริเวณข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ปปง.
ขบวนข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เยียวยาเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
1. ท่วงทีฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ แผ่นจดหมายล่าสุดที่ใช้อยู่เป็นฉบับแก้ไขเสริม พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2526 ข. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535
ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550
ตอบ ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎเกณฑ์สำนักนายกรัฐมนตริ ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548” (ข้อ 1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
2. ระเบียบฯ ว่าเช่นกันงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) ป่าวใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศใน แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปปง.ราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันพระขนองจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 30 วันหลังทิ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ข้อ
2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
3. ระเบียบฯ ว่าเนื่องด้วยงานสารบรรณ จัดการเพิ่ม (ฉบับที่ 2) มีผลข่มขู่ใช้ครั้นเมื่อใด
ก. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526          ข. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548       ง. 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ตอบ ค. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 ป่าประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2548
พร้อมกับจากข้อ 2. มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
4. ข้อใด ชี้ถึง งานสารบรรณ
ก. การรับ-ส่ง           ข. การหยิบยืม
ค. การเก็บรักษา      ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยว กับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การ
จัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการขีดฆ่า (ข้อ 6 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ)
,, 
,,
 
5. ในระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "หนังสือ" หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือภายใน          ข. หนังสือภายนอก
ค. หนังสือราชการ        ง. ถูกทุกข้อ
กล่าวตอบ ค. หนังสือราชการ
หนังสือ ปรารถนาความว่า หนังสือราชการ (ข้อ 6 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
6. ผู้รักษาการในระเบียบฯ ว่าด้วยว่างานสารบรรณ ฉบับช่วงปัจจุบันเป็นใคร
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี       ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง            ง. คณะรัฐมนตรี
ตอบ ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามหมู่นี้ (ข้อ 8 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
7. ข้อใดมิใช่ความหมายสรรพสิ่งหนังสือราชการ
ก. หนังสือที่มีไปมาระหว่างเปลาะราชการ
ข. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นด้วยใช้เป็นใบแสดงหลักฐานในราชการ
ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้ในการโทรศัพท์บุคคลภายนอก
ตอบ ง. หนังสือที่มีขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อบุคคลภายนอก
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงที่ทำการอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงแบบ
ราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามข้อบังคับ ระเบียบหรือข้อบังคับ
(ข้อ 9 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
8. "หนังสือภายข้างนอก" หมายถึงข้อใด
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษบันทึก
ข. หนังสือติดต่อราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษปูมโหร
ง. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใช้กระดาษตราครุฑ
ตอบ ข. หนังสือต่อเนื่องราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก (ข้อ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
9. "หนังสือภายใน" อยากได้ถึงข้อใด
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษบันทึก
ข. หนังสือติดต่อราชการทำเป็นแบบพิธี, ใช้กระดาษตราครุฑ
ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อสื่อสารภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษบันทึก
ง. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใช้กระดาษตราครุฑ
ตอบ ค. หนังสือที่ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใช้กระดาษคัดลอก
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดหนึ่งเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ (ข้อ 12 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
 
10. ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราตกว่าใคร
ก. หัวหน้าหน่วย
ข. หัวเค้าหน้าส่วนราชการระดับกอง
ค. เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ง. หัวหน้าทิศ
ตอบ ข. หัวหน้าชนิดราชการระดับชุด
หนังสือประทับตรา เป็น หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมรุ่งไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการประเภทกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดรักใคร่ลงชื่อย่อกำกับตรา (ข้อ 13 ระเบียบฯ งานฉลองสาร
บรรณ)แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ปปง.