ปกรณัมเตรียมสอบธุรการกรมชลให้

คู่มือเตรียมสอบธุรการกรมชลให้
ทิวการจัดการดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
การชำระคงไว้ดินเพื่อมากขึ้นผลผลิตพืช
1. การปฏิบัติการดินอินทรียวัตถุต่ำบนคันพื้นดินรอบสระเพื่อปลูกพืชการใช้ผลดีนา
บนคันดินรอบสระที่มีอินทรียวัตถุต่ำนั้น จำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้โครงสร้างดินให้
เหมาะสม โดยวางตัวตามขั้นท่อนต่อไปนี้
- หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ขณะอายุเหมาะสมราวๆ 55 – 60 วัน หรือเริ่มออกดอกไม้
สับกลบลงก้อนดิน มากขึ้นอินทรีวัตถุให้แก่แผ่นดิน
- เตรียมดินให้ป่นนิจศีล กับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกทวี
อินทรียวัตถุ กับปลูกพืชผักอายุ สั้นที่ทำรายได้ดี เช่น ผักคะน้า ถั่วฝักยาว บวบ มะระ พริก
ขี้หนู กระเจี๊ยบเขียว ไม่ใช่หรือดอกไม้บางชนิดที่ทำเป็นเก็บผลผลิตขายได้ล้วนแล้วปี
- เตรียมดินสำหรับปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น มะม่วง กล้วย บริเวณคันดินขอบสระ
โดยทำให้เรียบชั้นดินเขตแดนหลุมให้แยบยล ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกคลุกเคล้าเคล้ากับดิน ที่แล้วปลูก
ต้นไม้แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางข้าว
,, 
,,
2. การแก้ไขธรณีด้วยอินทรียวัตถุในนาข้าว
- ไถกลบตอซังพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีน้ำ
- ใส่ปุ๋ยคอกพร้อมทั้งแกลบในแปลงเพาะปลูก
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือใบปกหอย ใช่ไหมขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- ปลูกพืชปุ๋ยสด ( โสนอัฟริกา ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า)
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในตอนก่อนข้าวตั้งท้อง
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสมุนไพรในช่วงเจริญก้าวหน้า
3. การจัดการดินเนื่องด้วยอินทรียวัตถุในพืชไร่
- กรณีกำจัดวัชพืชฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ คู่มือเตรียมสอบธุรการกรมชลเข้มข้นก่อนไถเตรียมดิน 1 วัน
- ไถกลบตอซังครบถ้วนกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือเปลือกหอย หรือขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนอัฟริกา หรือปลูกหญ้าแฝก
- นำเศษพืชคลุมดินหรือไม่ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมพื้นดินระหว่างขอบเขตปลูกพืชหลัก
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงก่อนติดดอก และจากได้ผลผลิตแล้ว
- ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรในช่วงการระบาดของแมลงศัตรูพืช
4. การกระทำงานดินด้วยอินทรียวัตถุในพืชผัก
- ไถหรือสับกลบเศษตอซังพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
- ใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล หรือปกหอย หรือไม่ขี้เถ้าแกลบ ( ในกรณีที่เป็นดินกรด)
- กรณีที่มีวัชพืชขึ้นมากฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำเข้มข้น เดิมไถเตรียมดิน 1 วัน
- ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกครบถ้วนกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา
- ใส่พืชคลุมดินระหว่างแถวปลูกผัก หรือปลูกหญ้าแฝก
- ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำในช่วงระหว่างการเจริญเติบโตของผัก
- ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำสมุนไพรในช่วงที่มีการระบาดของแมลงปฏิปักษ์พืชคู่มือเตรียมสอบธุรการกรมชลยื่นให้

คุ่มือเตรียมตัวสอบธุรการกรมชลให้ เกณฑ์กระทรวงแจก{ส่วน|อะไหล่|ชิ้น|ชิ้นส่วน|ภาค|ตอน|แขวง|ตำบล|เขต|แดน|ฝ่าย|แผนก|ท่อน|แง่มุม|มุม

คุ่มือตระเตรียมแนวข้อสอบธุรการกรมชลแจก
กฎกระทรวงแบ่งปันมุมมองราชการกรมชลประทาน
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงแยกฝ่ายส่วนราชการกรมชลประรับประทาน กระทรวงเกษตรพร้อมทั้ง
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ข้อบังคับกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรกับ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยว กับการพัฒนาที่น้ำตามศักยภาพข้าวของเครื่องใช้ลุ่ม
น้ำให้เพียงพอ กับจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกชั้น เนื่องด้วยให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากห้วงน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายเหรอ
จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค ไม่ก็การอุตสาหกรรม ติดตาม
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าเพราะว่าคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน คู่มือเตรียมสอบธุรการกรมชลความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความ
ปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน
ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม
(๓) เคลื่อนการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
,, 
,,
(๔) ทำตัวการอื่นใดตามที่กฎหมายจำกัดให้เป็นศักดิอาชีพของกรมหรือไม่
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบให้หมายเรียกตัว
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ดังสร้างไปนี้
(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเงินและบัญชี
(๓) กองแผนผลงาน
(๔) กองพัสดุ
(๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) สำนักกฎปฏิบัติพร้อมทั้งที่ดิน
(๗) สำนักเครื่องจักรกล
(๘) สำนักงานจัดรูปที่ดินตรงกลาง
(๙) – (๒๕) สำนักชลประทานที่ ๑ – ๑๗
(๒๖) สำนักบริหารแผน
(๒๗) สำนักบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งอุทกวิทยา
(๒๘) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒๙) สำนักงอกงามแหล่งน้ำขนาดประเสริฐ
(๓๐) สำนักวิจัยและวิวัฒน์
(๓๑) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(๓๒) สำนักคลอดแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ข้อ ๔ ในกรมชลประทาน ให้มีประเภทตรวจสอบภายใน เนื่องด้วยทำหน้าที่หลักในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และเลี้ยงดูการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบกิจขึ้น
ตรงต่ออธิบดีโดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการจัดการงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องใช่ไหมที่ได้รับมอบหน้าที่
ข้อ ๕ ในกรมชลประทาน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่ที่พึ่งในการ
พัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นเผง
ต่ออธิบดี โดยมีอำนาจภาระดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนากบิล
ราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการรุดหน้าระบบราชการ
ภายในกรม
คุ่มือเตรียมสอบธุรการกรมชลประทาน

{แนว|ลู่|ทาง|ทางวิ่ง|เลน|เส้น|วิถี|แถว|วิธี|{แบบ|แม่พิมพ์|ต้นแบบ|รูปแบบ|รูปร่าง|โครง|แบบแบบ|สไตล์|วิธี|ทาง|แนว|อย่าง|ทำนอง|ขั้ว|ด้าน|ฝ่าย|ข้าง|แปลน|แบบแผนผัง|โครงสร้าง|แผนการ|แผนที่|ต้นฉบับ|ผัง|เค้าโครง|{แบบ|แม่พิมพ์|ต้นแบบ|รูปแบบ|รูปร่าง|โครง|แบบอย่า

แถวข้อสอบวิชาภาษาเมืองไทย ชุดที่ 1
โปรตีนเป็นทวิรทข้าวปลาอาหารที่มีเหตุสำคัญแก่การสาธยายเติบโต โดยเฉพาะในช่องว่างตั้งครรภ์กระแสความแตะต้องการสิ่งของ
โปรตีนจะเพิ่มขึ้น นอกจานี้ระยะการให้นมบุตรความ แนวข้อสอบนายสิบอำนวยการต้องการโปรตีนด้วย ขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในวัยที่กำลัง
เจริญเติบโตจะมีความต้องการโปรตีนมากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วจึงเป็นอาหารที่ต้องได้รับ
อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด ปลาทู เนื้อวัวไม่ติดมัน จะมี
โปรตีนประมาณ 200 ต่อ 100 กรัมของอาหาร หมวดไข่จะมีโปรตีนประมาณ 13 กรัม ต่อ 100 กรัมของอาหาร และถั่ว
เหลืองหมายความว่าพืชที่มีโปรตีนสูงถึงร้อยละประมาณ 34
การกินภักษ์ที่มีโปรตีนสูง โดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาการแล้ว พบว่าได้รับโปรตีนปริมาณสูงกว่าปราณี
ในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งคนส่วนใหญ่จะขาดอาหาร การได้รับโปรตีนสูงเกินไปจะไม่มีประโยชน์ ตรงกันข้ามจะเพิ่ม
ความเสี่ยง เช่น อาจเป็นโรคอ้วน เนื่องจากอาหาร ที่มีโปรตีนสูงมักจะเป็นเนื้อสัตว์ติดมัน ถ้าเป็นเด็กหรือทารกร่างกายไม่
สามารถที่จะปรับตัวกับปริมาณโปรตีนสูงๆ ที่กินเข้าไป
การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง โอกาสที่จะทำให้เกิดการขาดสารอาหารชนิดอื่น
เป็นไปได้สูง และการกินอาหารที่มีโปรตีนสูงทำให้ร่างกายต้องกินแคลเซียมสูงพร้อมด้วย
เพราะทำให้ร่างกายทวีการกำจัดแคลเซียมออกจากร่างสกนธ์
ดังนั้น การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในจำนวนที่พอถึงที่สัมพันธ์กัน
(ขวัญเรือน ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2546)
1.ประโยคใจข้อคดีใหญ่มากของหัวเรื่องนี้คือเรื่องใด
ก. การกินอาหารทีมีโปรตีนสูงทำให้อิ่มเร็วขึ้นไป
ข. ควรกินอาหารที่มีโปรตีนในจำนวนพอถึงที่เหมาะ
ค. โปรตีนหมายความว่าสารเครื่องกินที่มีเรื่องสำคัญสร้างการเจริญเติบโต
ง. อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแข่น
ตอบ ค. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเด่นเติบโต
,, 
,,
2. ใจความสำคัญของย่อหน้าที่ 4 คือข้อใด
ก. ร่างกายเพิ่มการกำจัดแคลเซียมได้บานตะโก้ขึ้น
ข. โอกาสขาดสารอาหารชนิดอื่นๆ เป็นไปได้สูง
ค. การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินของกินอื่นได้น้อยลง
ง. การกินอาหารที่มีสารโปรตีนสูงทำให้สังขารต้องกินแคลเซียมดำเกิงเนื่องด้วย
ตอบ ค. การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้น้อยลง
 
3. ข้อใดเรียงลำดับจากถ้อยคำที่อ่านได้ถูกสัมผัส
1) การกินอาหารจึงควรมีโปรตีนในจำนวนที่พอสม
2) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้กินอาหารอื่นได้จ้อยลง
3) การกินอาหารที่มีโปรตีนสูง ทำอำนวยเรือนร่างต้องกินแคลเซียมสูงเช่นกัน
4) การที่ได้รับโปรตีนสูงเกินไปจักไม่มีประโยชน์ จะเพิ่มความเสี่ยงอาจเป็นโรคอ้วนได้
ก. 2 1 3 4 ข. 4 2 1 3
ค. 1 2 3 4 ง. 4 3 2 1
ตอบ ง. 4 3 2 1
 
4. จากเนื้อความข้างพฤกษาผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
ก. ชี้ช่อง     ข. ชี้แจง
ค. ตักเตือน       ง. ให้ข้อถวิล
ตอบ ข. ชี้แจง
 
5. ข้อคดีคิดสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร
ก. สตรีมีครรภ์ควรการแจกอาหารประเภทโปรตีนสนิทๆ
ข. ผู้ที่อยู่ในวัยเด็กควรทานอาหารประเภทโปรตีน
ค. ผู้ที่กินอาหารส่วนโปรตีนมากมีโอกาสเป็นโรคอ้วน
ง. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความยิ่งใหญ่ต่อการเจริญเติบใหญ่
ตอบ ง. โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีเรื่องสำคัญต่อการเจริญเติบโต
 
ระบบเสียงสูงต่ำ (เสียงวรรณยุกต์) ในภาษาไทย คือ การกำหนดเสียงสูงต่ำไว้ตายตัวในคำแต่ละคำ ด้วยว่า
ต้องการวิปโยคคำนิยาม โดยให้เสียงหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่ง หากเปลี่ยนเสียงความคะเนก็ย่อมเปลี่ยนแบบไปเหมือนกัน
เช่น ท่า = กิริยาอาการที่ปรากฏให้เห็น , ท้า = ชวนพิพาท ชวนขันสู้ ชวนให้ทดลองความรู้ความเก่ง ฯลฯ
6. ข้อใดใช้ตรวจสอบลักษณะของภาษาไทยได้
ก. กิน นอน นั่ง ยืน ข. เสวย นิทรา สถิต
ค. กินเจ นอนเล่น ง. กินนอกกินใน หลับหลับทับสิทธิ์
ตอบ ก. กิน นอน นั่ง ยืน
คำพยางค์โทนที่เป็นคำขั้นต้นของภารดีไทย มักเป็นคำที่ใช้ตั้งชื่อสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนกิริยาอาการที่จำเป็นแก่จัด
มนุษย์ เช่น คำกริยาที่สำคัญและจำเป็น ได้แก่ กินนอน นั่ง ยืน เดิน วิ่ง พูด โดด โจน ฯลฯ
7. ที่มาของคำมากพยางค์ในภาษาแหลมทองคือสิ่งไร
ก. ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ข. ไทยรังรักษ์ขึ้นใหม่เองตามแม่พิมพ์แหลมทอง
ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ ง. ทุกประการที่กล่าวแนวข้อสอบนายสิบอำนวยการ

คู่มือ|คัมภีร์|ตำรา|หนังสือ|คู่มือการกิน|หนังสือคู่มือ|เอกสารพินิต}เตรียมสอบนายสิบอวยการ

คู่มือการเปลืองเตรียมสอบนายสิบอำนวยการ
การใช้คำพูด
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบปริศนา เพราะว่าให้สัมพันธ์กับข้อเรื่องที่อ่าน
เรื่องราวต่าง ๆ ในโลกมักไม่สมหวังดั่งใจคิดและมีอุปสรรคมากมาย ชีวิตของทุกคนไม่ใช่ทางที่โรยด้วยว่ากลีบดอกไม้
กุหลาบไว้ ถ้าเราไม่รู้จักมานะก็จะรู้สึกย่อท้อไปไม่ดีทุกกิจธุระ แต่ถ้าเรามีมุมมองอันถูกต้องคล้องกับชีวาของเราแล้วไป
เราจะรู้จักแก้ไขคำถามและทรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข
ประเด็นชีวิตแบบพุทธเห็นว่าโลกทั้งโลกคือมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งปวงหนทุกแห่งเป็นห้องเรียน ห้องกระทำ ทุกสัตว์สองเท้า
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราคือ ครู เพราะเขารู้อะไรมากมายที่เรายังไม่รู้แม้แต่คนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเลย อาจจะรู้อะไร
บางอย่างดีกว่าเรา เพราะเราไม่มีโอกาสไปอยู่สถานะอย่างเขา แม้แต่คนจบแค่ ป. 4 ถ้าเราคุยกับเขาก็อาจจะได้ความรู้
ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนการมองคนแบบนี้ จะทำให้เรายกย่องให้เกียรติทุกคน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามใครและอยู่กับคน
อื่นได้อย่างมีความสุข
ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีพเราคือบทร่ำเรียนทั้งสิ้น เหตุการณ์ดี ๆ ที่ทำให้เราเป็นความสำราญรื่นเริงก็คือย่อหน้ากราบเรียน
เหตุการณ์ร้าย ๆ ที่ทำให้เราทุกข์ขมขื่นก็คือบทเรียน พร้อมทั้งเป็นบทเรียนที่ดีเช่นกันเพราะมันทำให้เรายอดเยี่ยมขึ้น เฉียบขาดขึ้น ทุก
ครั้งที่ประสกต่อกันกับความทุกข์เข็ญระทม ความยากลำบาก หรือข้อคดีเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยแสนสาหัส ขอให้ปริปากกับตัวเองว่า เราอำนาจ
เรียนรายวิชาที่มีคุณค่า มหาวิทยาลัย โลกกำลังเพิ่มคุณค่าให้แก่เรา บทเรียนที่มีคุณค่าสูง ค่าคณะกิตเพ็จแพงเป็น
ธรรมดา เราอาจเรียนด้วยน้ำตา แต่ก็คุ้มค่า นั่นคืองวดให้เราได้เรียนรู้และพัฒนา พึงคิดไว้ว่าสิ่งใดฆ่าเราไม่ได้ ของ
นั้นจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น
,, 
,,
อย่าคิดฆ่าตัวตาย เมื่อเราเผชิญปัญหาอันหนักหน่วงในชีวิต คนที่คิดฆ่าตัวตายคือนักเรียนชั้นเลวได้รับ
บทเรียนยาก ๆ หน่อยก็คิดจะหนีเรียนท่าอย่างเดียว เขาจะไม่มีวันจบการศึกษาเลยถ้าเรามองชีวิตแบบนี้ก็จะรู้สึกว่า เราเป็น
หนุ่ม–สาวตลอดชีวิต เพราะนักศึกษาเป็นหนุ่มสาว เราจะสนุกหรรษากับชีวิต ไม่คิดสิ้นหวังยามผิดหวังเนื่องมาจากชีวิต
นักเรียนรู้เป็นช่วงที่เรามีความสุขหนาหูหนาตาที่สุด
โดยทั่วไปสิ่งที่เราพบพานอยู่เสมอนั้นมักไม่ได้ดั่งใจ อย่าลืมคิดว่าตัวเราก็ไม่ได้เพียบพร้อมทุกกระด้างเลยจึงอย่า
หวังความสำเร็จดั่งใจคิดทุกอย่าง แม้แต่ตัวผู้เขียนเองก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัว เรามีทัศนคติไม่ตรงกัน
เมื่อเข้ากันไม่ได้ก็แยกทางกัน สังคมมักเห็นว่าชีวิตคู่เช่นนี้ไม่พบความสำเร็จ ความจริงชีวิตคู่ก็เหมือนการเดินทาง ถ้า
เดินทางผิดแล้วยังฝืนเดินทางต่อไปไม่หยุดยั้ง คุ่มือเตรียมสอบนายสิบอำนวยการ ไม่คิดหาทางออก ก็จะทำให้หลงทางอยู่อย่างนั้นตลอดไป การฝืนทนอยู่
ด้วยความจำใจเพราะสาเหตุบางอย่างนั้นไม่เป็นการดีเลย สังคมจึงควรเปิดกว้างให้โอกาสเลือกชีวิตใหม่ ไม่ซ้ำเติมคนที่
อำนาจเป็นทุกข์อยู่ความทุกข์เข็ญนั้นหาใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไป เคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งรายงานไว้ว่า 
“ความทุกข์เหมือนฤดูร้อน ฤดูร้อนแม้จะทำให้นมบูดเร็วก็ยังบ่มให้ผลไม้สุกได้” หมายกรณีว่า
 ความทุกข์ทำคนทั่วไปท้อถอยนั้นจะทำให้ผู้ที่มีใจเข้มแข็งเกิดความเข้มแข็ง ฉลาดพร้อมกับเก่งขึ้นกว่าที่แล้ว 
พร้อมด้วยความนี้ทุกขณะที่เราเผชิญกับเครื่องกั้นปมต่าง ๆ จงอย่าอ่อนข้อ
แพ้ สู้ต่อไปด้วยความอดทนไม่ท้อถอย แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในที่สุด
(จากเรื่อง “มองชีวิตินทรีย์ให้ถูกต้อง” โดย สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ คอลัมน์ “คนดังนั่งเขียน” หนังสือพิมพ์ ข่าวสด บ่อยๆ
วันที่ 28 สิงหาคม 2547 หน้า 19)คู่มือเตรียมสอบนายสิบสั่งงาน

อาณาบริเวณข้อสอบนายสิบสั่งงาน 72. คนที่มั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อม ตรงกับคำคมไทยว่ายังไง

พวน 1ข้อสอบนายสิบสั่งงาน
72. คนที่มั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อม ตรงกับพังเพยไทยว่ายังไง
ก. ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ข. ผ้าขี้ริ้วห่อนพคุณ
ค. ผัวหาบเมียคอน ง. ผักต้มขนมยำ
เฉลย ข. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
อธิบาย ก. ขนหน้าแข้งไม่ร่วง – ไม่กระทบ กระเทือนถึงเดือดร้อน
ค. ผัวหาบเมียคอน – เอาใจช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวทั้งเมีย
ง. ผักต้มขนมยำ – ผสมปนเปกันยุ่งไปตรึก
 
73. “ กลัวต้องล้มแล้วจะหาวตรงว่าวเพลิง ” ว่าวเพลิง มีเรื่องคาดตรงเป๊ะพร้อมข้อใด
ก. พูดจนเพลินใจ          ข. เล่นจนเพลินใจ
ค. ตาใจจนเพลิน       ง. เพลินจนเผลอสติ
เฉลย ง. เพลินจนลืมตัว
,, 
,,
 
74. “ ดำรงตำแหน่งนานาระดับในเวลาเดียวกัน ” เด่กับสำนวนในประเด็นใด
ก. สวมหมวกหลายใบ       ข. รักพี่เสียดายน้อง
ค. สวมหน้ากาก               ง. เหยียบเรือสองแคม
เฉลย ก. สวมหมวกหลายใบ
อธิบาย ข. รักพี่เสียดายน้อง – ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกหมู่ไหนดี
ค. สวมหมวกกาก – แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้ปฏิสนธิจากนิสัยใจสุทธิ
ง. เหยียบเรือสองแคม – ทำทีเข้าด้วยทั้งคู่แฝดชนิด
 
75. “ อาการที่เล่าเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาว ติดต่อกันเหมือนกับรู้เห็นมาด้วยท่อนเอง ” 
ตรงกับสำนวนไทยคือแนวข้อสอบนายสิบอวยการ
ก. เป็นตุเป็นตะ ข. เป็นบ้าคือหลัง ค. เป็นคุ้งเป็นแคว ง. ทั้งเป็นปี่เป็นขลุ่ย
เฉลย ค. เป็นคุ้งเป็นแคว
อธิบาย ก. เป็นตุเป็นตะ – พูดอย่างเป็นสุทธิคือจัง
ข. เป็นบ้าเป็นหลัง – เอาจริงเอาจังล้นหลามเกินไป
ง. เป็นปี่เป็นขลุ่ย – ถูกคอกัน เข้ากันได้ดิบได้ดี
 
76. เมื่อมีรายได้จิ๊ดแต่รายจ่ายมาก ก็ต้องเดือดร้อนในเรื่องการเงิน กล่าวเป็นสำนวนไทยว่าอย่างไร
ก. ใจดีสู้เสือ ข. แจงสี่เบี้ย ค. เบี้ยต่อไส้ ง. ชักใบหน้าไม่ถึงหลัง
เฉลย ง. ชักหน้าไม่ตลอดขนอง
อธิบาย ก. ใจดีสู้เสือ – คุมใจไว้ให้มั่น
ข. แจงสี่เบี้ย – อธิบายอย่างละเอียด
ค. เบี้ยต่อไส้ – เงินหรือสิ่งของที่หามาได้พอทำให้ทรงอยู่ชีวาไปวันหนึ่ง ๆ
 
77. ข้อใดมีเนื้อความกะว่า “ ตาย ”
ก. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา ข. แผ่นดินกลบข้าง
ค. ผีไม่มีศาล ง. ผีถึงป่าช้า
เฉลย ข.แผ่นดินใส่พระพักตร์
อธิบาย ก. แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรา – ยังมีโอกาสอันควร
ค. ผีไม่มีศาล – ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ง. ผีถึงป่าช้า – ต้องยอมทำเพราะจำใจหรือไม่มีทางลงคะแนน
78. กระทำการใด ๆ ตามลำพังคนเดียวโดยไม่พึ่งพาพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอาจพลาดพลั้งได้ แน่เทียวกับสำนวนไทยว่าจ้าง
วิธีไร
ก. ไต่ไม้ลำเดียว ข. ถวายหัว ค. กระเถิบหลังเข้าคลอง ง. หัวหกก้นขวิด
เฉลย ก.ไต่ไม้ลำโดด
อธิบาย ข. ถวายหัว – เอาชีวิตเป็นยืนยัน
ค. ถอยหลังเข้าคลอง – หวนกลับไปหาแบบเริ่มแรก
ง. หัวหกก้นขวิด – ท่องเที่ยวไปตามความพอใจ แนวข้อสอบนายสิบอำนวยการ อยู่ไม่ติดที่อาศัย
 
79. “ อนิจจา แม้แต่ชื่อก็เย้ยตัวเอง เราทั้งอเนกเรียกตัวว่าไทย กลับเป็นทาสแห่งความทำตัวดุจ
ทาสนั่นเอง คือ ความปฏิบัติที่ทำตนให้ต่ำต้อย ” ข้อเรื่องที่ยกมานี้ใช้กลวิธีใดในการเสริมสวย
ก. ใช้คำเปรียบเปรียบเล่นความหดหายหู่
ข. ใช้คำอธิบายให้เห็นถึงความเป็นข้ารับใช้
ค. ให้คำอุทานแสดงจิตใจพร้อมทั้งความรู้สีกรุนแรง
ง. ให้คำอุทานเข้าฉากความรู้สึกไหวใจ ปลงตก
เฉลย ค.ให้คำอุทานแสดงอารมณ์และความรู้สีกรุนรุนแรง
 
80. “ แม้เจ้าคร้ามโชคกาจ จงอย่ายาตรยุทธนา เอาพัสตราสตรี สวมอินทรีย์สร่างเคราะห์ ” คำ
ร้อยกรองบทนี้ แสดงความจงใจใดของผู้กล่าว
ก. ล้อเล่น ข. เหน็บแหนม ค. ดูถูก ง. เหน็บแนม
เฉลย ข. เหน็บหมูแหนม

สายข้อสอบนายสิบอำนวยการ

หลักการข้อสอบนายสิบอำนวยการ
11. พยัญชนะกึ่งกว๊านอยู่ในประเด็นใด
ก. สาม ข. ศิลป์ ค. โสม ง. ใส
ตอบ ง. ใส
พยัญชนะกึ่งสระ คว้าแก่ ย ว ซึ่งสดพยัญชนะที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 ประการคือ 1. เป็นพยัญชนะ หมายเหตุว่า อาจ
ใช้เป็นตัวหนังสือเงินต้น เช่น ยาก วิ่ง ฯลฯ  และเป็นพยัญชนะตัวสะกด เช่น สายลับ (ใส), ราว (เรา) ฯลฯ 2. ทั้งเป็น
สระ คือ อาจปนเปกับพยัญชนะได้เหล่าสระ เช่น เอย (เออ + อี), รวย (อุ + อิ) ฯลฯ
 
12. คำในข้อใดออกความเห็นสั้นยาวต่างพลัดพรากข้ออื่น
ก. ม่าน ข. ด่าน ค. ท่าน ง. อ่าน
กล่าวตอบ ค. ท่าน
อัตราการออกเสียงสั้นยาวในภาษาไทยนั้น จะใช้ “มาตรา” ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้วัดความยาวของเสียงดังนี้คือ
สระเสียงสั้นออกเสียง 1 มาตรา และสระเสียงยาวออกเสียง 2 มาตรา แต่ในการออกน้ำเสียงจริงคำบางคำก็ออกน้ำเสียง
สั้นหรือยาวแตกต่างจากเสียงอื่น เช่นท่าน ออกความเห็นสด ทั่น (1 มาตรา) เป็นแท่ง
,, 
,,
13. ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าให้กำเนิดสุรเสียงพยัญชนะ
ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
ข. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วผ่านทุก
ค. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางจมูก
ง. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางปาก
ตอบ ก. อนุญาตลมผ่านหลอดลม แล้วไปกักที่จุดใดจุดเอ็ดในปาก
 
14. ข้อใดมีแต่จุดกักลมตลอดทั้งหมด
ก. ลิ้นไก่ เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน ข. เพดานอ่อน เพดานแข็ง รากฟัน โคนลิ้น
ค. เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน ริมฝีปากล่าง ง. เพดานอ่อน เพดานแข็ง ริมฝีปากบน ริมลิ้น
ตอบ ค. เพดานอ่อน เพดานแข็ง โคนฟัน ริมฝีปากล่าง
จุดกักลม คือ จุดที่ลมหายใจถูกกักหรือถูกขัดขวางอันเป็น แนวข้อสอบนายสิบอำนวยการที่เกิดหรือที่ตั้งของเสียง เรียกว่า ฐานกรณ์ แบ่ง
ออกได้ดังนี้ 1. ฐานคอ 2. ฐานเพดานอ่อน 3. ฐานเพดานแข็ง 4. ฐานฟัน (โคนฟัน) 5. ฐานริมฝีปาก (ริมฝีปาก
ข้างล่างกับบนมาประกบกันและริมฝีปากล่างประกบกับฟันบน)
 
15. ทำนองเสียงหนักถอยไปในประเด็นใด
ก. ทหาร ข. ทวยหาร ค. คูณหาร ง. ตะหาน
ตอบ ก. ทหาร
การลงเสียงเน้นหนักจะเกี่ยวข้องกับรณสั้นยาวและเสียงสูงต่ำตลอดจนความหมาย โดยเสียงที่ไม่ได้เน้นนี้บางที
อาจจะออกเสียงสั้นและเบาจนแทบไม่ได้ยินและในไม่ช้าเสียงนั้นก็จะหายไปเลย เช่น ทหาร จะไม่ตอกย้ำถิ่นที่ ทะ ฯลฯ
 
16. คำที่ออกเสียงแบบเคียงกันมาอยู่ในหัวข้อใด
ก. ผกา ข. ผงก ค. ผงะ ง. ผงาด
ตอบ ก. ผกา
พยัญชนะคู่แบบขนาบกันมา (หรือแบบเรียงพยางค์) ตกว่า แต่ละเสียงจะออกเสียงเต็มสุรเสียง ชมเสียงทั้งสองไม่
มีความดองเกี่ยวข้องกัน เช่น ผกา (ผะ – กา), ขจาย (ขะ – จาย), ขดาน (ขะ – ดาน), ขจี (ขะ – จี) ฯลฯ
 
17.คำที่ออกลูกเสียงขั้วนำกันมาอยู่ในข้อใด
ก. ขจาย ข. ขมิ้น ค. ขดาน ง. ขจี
ตอบ ข. ขมิ้น
พยัญชนะคู่แบบนำกันมา (หรือแบบอักษรนำ) คือ พยัญชนะต้นหรือไม่ก็ตัวหน้ามีอำนาจเหนือพยัญชนะติดสอยห้อยตามไม่ใช่หรือ
ตัวหลัง ทำให้พยัญชนะตามออกเสียงแลกไปตามเสียงพยัญชนะต้นได้ ทั้งที่พยัญชนะต้นออกเสียงได้เพียง
ครึ่งเสียง เช่น ขมิ้น (ขะ – หมิ้น), ผงก (ผะ – หงก), ผงะ (ผะ – หงะ), ผงาด (ผะ – หงาด) ฯลฯ
 
18. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยแตกต่างจาก ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตวิธีไร
ก. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยออกเสียงได้หลายอย่าง แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตออกสำเนียงได้อย่างอันเดียว
ข. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยออกเสียงต่างจาก ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤต
ค. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยเป็น พยัญชนะ + สระ แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตเป็นบ่อน้ำ
ง. ถูกข้อ 2 และ 3
ตอบ ค. ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยเป็น พยัญชนะ + สระ แต่ ฤ กับ ฦ ในภาษาสันสกฤตเป็นสระน้ำ
ฤ กับ ฦ ในภาษาไทยต่างจากภาษาสันสกฤต คือ ในภาษาสันสกฤตถือว่า ฤ เป็นสระ แต่ในภาษาไทยถือว่า
ฤ คือ พยัญชนะ ร + สระอิ (เช่น ฤทธิ์) หรือ พยัญชนะร + สระอึ (เช่น พฤกษ์) หรือพยัญชนะ ร + สระเออ
(เช่น ฤกษ์) ทั้งนี้แล้วแต่ความนิยมในการอ่าน เมื่อเราใช้ ฤ จึงไม่ต้องใช้สระกำกับอีกเพราะมีสระอยู่ในตัวแล้ว
(ส่วน ฦ คือ พยัญชนะ ล + สระอึ แต่ในสมัยนี้แทบจะไม่มีที่ใช้แล้ว)
 
19. คำที่พยัญชนะตอนหลังทำกิจการงานเป็นทั้งตัวตนสะกดและพยัญชนะต้นอยู่ในประเด็นใด
ก. ลักยิ้ม ข. ลักลั่น ค. ลักหลับ ง. ลักษณะ
ตอบ ง. ลักษณะ
พยัญชนะหางคำที่ทำกิจ. งานเป็นทั้งตัวข่มจิตและพยัญชนะต้นจะเป็นคำมากพยางค์ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 1. เป็น
คำยืมจากภาษาอื่น เช่น ราษฎร ลักษณะบุษบา ฯลฯ 2. เป็นคำที่ไม่รู้ที่มา เช่น จั๊กจั่น ตั๊กแตน ตุ๊กตา ฯลฯ 3.
เป็นคำซ้อนหรือคำประสมเช่น ลักเพศ ลักปิดลักรั้งขึ้น ทุนทรัพย์ ฯลฯ
 
20.คำซึ่งมีเสียงตัวข่มใจเสียงเดียวกันอยู่ในข้อใด
ก. ชัยศรี ชันษา ข. สัปดาห์ สัญญา ค. สัญญา วันทา ง. ปัญญา ปรัชญา
ตอบ ค. สัญญา วันทา
พยัญชนะท้ายคำที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในภาษาไทยมีได้เพียงเสียงเดียว แม้ในคำที่ยืมจากภาษาอื่นจะมี
พยัญชนะหางคำจัดกันมามากกว่าเสียงเดียวก็ตาม โดยพยัญชนะตัวสะกดของไทยจะมีทั้งหมด 8 เสียง ดังนี้
1. แม่กก ได้แก่ ก ข ค ฆ
2. แม่กด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส
3. แม่กบ ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ
4. แม่กน ได้แก่ น ณ ร ล ฬ ญ
5. แม่กง ได้แก่ ง
6. แม่กม ได้แก่ ม
7. แม่เกย ได้แก่ ย
8. แม่เกอว ได้แก่ ว หลักการข้อสอบนายสิบอำนวยการ

วิธีข้อสอบนายสิบให้การ

แถวข้อสอบนายสิบอำนวยการ
36.ข้อใดสดประโยคคำบังคับ
ก. ก่อนนอนอย่ากินกระยาหารหนักโดยเนื้อๆอย่างยิ่งสรรพสิ่งกล้วยๆ
ข. พิธีกรรมประเพณีในอดีตเกิดจากการออกคำสั่งสมทางความคิดและโลกทัศน์ของเข้าผู้เข้าคนในช่วงกาลเวลานั้น
ค. คุณเชื่อหรือไม่ เราได้เข้าเล่มความจัดเจนและข้อคดีรู้ต่าง ๆ เหตุด้วยสานภวังค์ของประสกให้มีชีวิตจริง
ง. ถ้าอยากสุขภาพดีก่อนกำหนดเอนพึงกินพืชผักผลไม้เท่านั้น
ตอบ ก. ก่อนนอนอย่ากินอาหารหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมธุระ
ประโยคคำบังคับบัญชา หมายถึง ประโยคที่ใคร่ได้ ให้ผู้ฟังทำยินยอมความประสงค์ของผู้พูดทำนองไม่มีข้อโต้แย้ง มักทั้งเป็น
ประโยคที่ละประธานหรือผู้ทำไว้ในฐานที่เข้าใจและขึ้นต้นด้วยคำกริยา ถ้ามีประธานก็จะเป็นการระบุชื่อหรือเน้นตัว
บุคคลเพื่อให้คนที่ถูกสั่งรู้ตัวนอกจากนี้ประโยคคำสั่งอาจจะมีคำว่า อย่า ห้าม จง ต้อง มานำหน้าประโยคเกี่ยวกับ
แสดงการสั่งไม่ให้ทำหรือให้ทำก็ได้
 
37.ข้อใดสดประโยคบอกเล่า
ก. ก่อนนอนอย่ากินอาหารหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมธุระ
ข. พิธีกรรมประเพณีในอดีตเกิดจากการสั่งสมทางความคิดและโลกทัศน์ของกลุ่มในช่วงเวลานั้น
ค. คุณเชื่อหรือไม่ เราได้รวบรวมความช่ำชองและข้อคดีรู้ต่าง ๆ เพื่อสานฝันของคุณให้เป็นแน่แท้
ง. ถ้าอยากสุขภาพดีก่อนนอนควรกิน แนวข้อสอบนายสิบอำนวยการพืชผักผลไม้เท่านั้น
ตอบ ข. พิธีกรรมประเพณีในอดีตกาลเกิดจากการสั่งสมทางกระแสความตริและโลกทัศน์ของแวดวงในช่วงเวลาตรงนั้น
ประโยคบ่งบอกเล่า แสดงถึง ประโยคที่ใช้ในการแจ้งสนทนาปกรณัมตามธรรมดา หรือมิดังนั้นก็เป็นประโยคแบบแผนผังที่
เป็นไปในทางตอบรับหรือตอบปฏิเสธก็ได้
,, 
,,
38.ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเหตุหมายปฏิเสธ
ก. ฉันมิได้เป็นคนทำ ข. ฉันเปล่าไปสมัครงาน
ค. ฉันกินแต่น้ำเปล่า ง. ใช่ว่าทุกคนจะรู้
ตอบ ค. ฉันกินเท่านั้นน้ำเปล่า
ประโยคที่มีกรณีหมายปฏิเสธอาจใช้คำว่า ไม่ ไม่ใช่ มิได้ใช่ว่า เปล่า ฯลฯ แต่คำว่า เปล่า จะต้อง
พิจารณาข้อความแวดล้อมด้วยว่าเป็นความหมายเชิงปฏิเสธไม่ใช่หรือไม่ เช่น ฉันกินแต่น้ำว้างเวิ้ง (น้ำเปล่า = น้ำเปล่าๆ) ฯลฯ
 
39.ข้อใดมีแต่ภาคประธาน
ก. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไม้มงคล 9 ชนิด ข. ทุกวันนี้เรามีคดีเกษมสันต์ในการกินเราจึงเจ็บไม่สบาย
ค. ใช้ในพิธีลงเสาเอกเก่าการสร้างบ้าน ง. คนที่อายุยืนกินข้าวมื้อโทน
ตอบ ก. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไม้มงคล 9 ชนิด
 
ประโยคในภาษาไทยมีการเรียงลำดับคำในประโยคดังนี้คือ
1. ภาคประธาน หมายถึง ส่วนสำคัญของข้อความในประโยคที่ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำกิริยาอาการ
2. ภาคแสดง หมายถึง ส่วนที่แสดงกิริยาอาการ หรือการกระทำการของภาคประธานให้ได้ความหมายสมบูรณ์
ประกอบด้วย กริยา กรรม (ผู้ถูกกระทำ) ถ้ากริยานั้นต้องมีกรรมมารองรับ พร้อมกับอาจมีภาคขยายที่ทำหน้าที่ขยาย
ผู้วางตนหรือผู้ถูกกระทำ (คุณศัพท์) พร้อมทั้งขยายกริยา (กริยาวิเศษณ์)
 
40. ข้อใดมีแต่ภาคบ่ง
ก. ความเชื่อเกี่ยวกับตอนไม้มงคล 9 ชนิด ข. ทุกวันนี้เรามีความสุขในการกินเราจึงป่วยประชวร
ค. ใช้ในพิธีลงเสาเอกก่อนการสร้างบ้าน ง. คนที่อายุยืนกินข้าวมื้ออย่างเดียว
ตอบ ค. ใช้ในพิธีลงเสาเอกก่อนการสเลิกกันเหย้า
 
41.ข้อใดสดประโยคที่มีคำสรรพนามที่ใช้แทนนามพร้อมด้วยเชื่อมประโยคอยู่ด้วย
ก. ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไม้มงคล 9 ชนิด ข. ทุกวันนี้เรามีความสุขในการกินเราจึงเจ็บเจ็บ
ค. ใช้ในพิธีลงเสาเอกก่อนการสร้างบ้าน ง. คนที่อายุยืนกินข้าวมื้อเดียว
ตอบ ง. คนที่อายุยืนกินข้าวมื้อเดียว
คำสรพนามที่ใช้แทนนามและต่อประโยค (ประพันธสรรพนาม) มีคำว่า ที่ ซึ่ง อัน ใช้ในรูปประโยคที่มี
ประโยคเล็กซ้อนกับประโยคใหญ่ เช่น คนที่อายุยืนกินข้าวมื้อเดียว ครูซึ่งใจดีเล็กไม่ดุ ฯลฯ
 
42.ข้อใดมีบุรพบทที่บอกสิ่งมือเครื่องใช้อยู่สำหรับ
ก. ถนนไม่ค่อยดี ค่อย ๆ ขับรถนะ ข. 2 นักกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิก
ค. พรุ่งนี้นักศึกษาจะออกเดินทางเวลาเช้าตรู่ ง. เชื้อไข้หวัดนกถูกทำลายได้ง่ายโดยเหตุร้อน
ตอบ ง. เชื้อไข้หวัดนกถูกทำลายได้ง่ายโดยความร้อน
บุรพบทที่นำด้านคำที่เป็นเครื่องมือสิ่งของใช้ มีคำว่า ด้วย กับ โดย เพราะอย่างเช่น เขียนด้วยมือลบเพื่อตีน
กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง เชื้อไข้หวัดนกถูกทำลายได้ง่ายโดยความร้อน ปลาหมอตายด้วยเหตุว่าปาก ฯลฯ
 
43. ข้อใดมีคำกริยาวิเศษณ์อยู่หน้าคำกริยา
ก. ถนนไม่ค่อยดี ค่อย ๆ ขับรถนะ ข. 2 นักกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิก
ค. พรุ่งนี้นักศึกษาจะออกเดินทางเวลาเช้าตรู่ ง. เชื้อไข้หวัดนกถูกสังหารได้ง่ายโดยความร้อน
ตอบ ก. ถนนไม่ค่อยดี ค่อย ๆ ขับรถนะ
คำซ้ำที่ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ ได้แก่ ส่ง ๆ เล่น ๆ ใน ๆ ผิด ๆ ถูก ๆ ค่อย ๆ ฯลฯ โดยในประโยค ถนน
ไม่ค่อยดี ค่อย ๆ ขับรถนะ คำว่า ค่อย ๆ เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ซึ่งอยู่ใบหน้าคำว่า ขับ ที่หมายถึงคำกริยา
 
44. ข้อใดมีคำสมญานามที่ทำกิจขยายนาม
ก. กลุ่มทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมาก
ข. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 100 บาท
ค. การละเลยไม่เอาใจใส่รักษาสุขภาพของปากและฟันจะทำให้ฟันสูญเสีย
ง. ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาอีกรอบแล้ว
ตอบ ก. กลุ่มทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมาก
คำนามที่ทำหน้าที่ขยายนาม เช่น คำบอกจำนวน (การแสดงพจน์)โดยใช้คำขยายบอกพหูพจน์ ได้แก่ มาก
มากมาย หลาย น้อย หรือคำบอกจำนวนประมวลผล ได้แก่สอง สาม สี่ ฯลฯ
 
45.ข้อใดมีคำนามที่ทำหน้าที่เสริมความในมั่งคั่ง
ก. กลุ่มทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมาก
ข. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 100 บาท
ค. การละเลยไม่เอาใจใส่รักษาสุขภาพของปากและฟันจะทำให้ฟันเสีย
ง. ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาอีกรอบแล้ว
ตอบ ข. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 100 บาท
คำนามที่ทำหน้าที่เสริมความให้สมบูรณ์ เช่น เขายังเป็นเด็ก นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็น
เงิน 100 บาท ฯลฯ
 
46.ข้อใดไม่มีคำกริยาช่วยเหลืออยู่ในประโยค
ก. กลุ่มทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมาก
ข. นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน 100 บาท
ค. การละเลยไม่เอาใจใส่รักษาสุขภาพของปากและฟันจะทำให้ฟันหมดสภาพ
ง. ปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านมาอีกรอบแล้ว
ตอบ ก. กลุ่มทางสังคมมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคมมาก
คำกริยาช่วย คือ คำที่ช่วยบอกเนื้อความของกริยาให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นได้ตามต้องการ โดยแต่ละคำมี
ความหมายต่างกันไป ได้แก่ ได้ แล้ว จะ กำลัง ควรต้อง อยู่ คง อาจ ฯลฯ เช่น ต้องชำระค่าธรรมเนียม จะ
ทำให้ฟันพลาด ผ่านมาอีกรอบแล้ว เป็นต้น
 
47. คำว่า เขา ในข้อใดใช้เน้นคำสมัญญานาม
ก. พิมไปนานแล้วเดี๋ยวเขาคงมา ข. เขาไม่ชอบคลุกคลีกับใคร
ค. เขาเคยทำงานที่กรมป่าไม้ ง. เด็ก ๆ เขาท่องหนังสือกันอยู่
ตอบ ง. เด็ก ๆ เขาท่องบันทึกกันอยู่
คำสรรพนามที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเพื่อเน้น ทั้งที่คำนามนั้นเป็นผู้ปฏิบัติการและผู้ถูกกระทำ เช่น อาจารย์ท่าน
ให้หาเธอ เด็ก ๆ เขาท่องหนังสือกันอยู่ ฯลฯ
 
48.จากตัวเลือกในข้อข้างต้นข้อใดมีคำสรรพนามประภาษไม่เจาะจงเฉพาะเจาะจง
ก. พิมไปนานแล้วเดี๋ยวเขาคงมา ข. เขาไม่ชอบสุงสิงกับใคร
ค. เขาเคยทำงานที่กรมป่าไม้ ง. เด็ก ๆ เขาท่องหนังสือกันอยู่
ตอบ ข. เขาไม่ชอบสุงสิงกับใคร
คำสรรพนามที่บอกความไม่เฉพาะชี้เฉพาะ (อนิยม–สรรพนาม) ได้แก่ ใด อะไร ไหน ใคร โดยทำหน้าที่
เป็นผู้ทำ เช่น อะไรก็ดี ใครมาก็มา, เป็นผู้ถูกทำ เช่น ทำอะไรก็ได้ ไม่ชอบสุงสิงกับใคร, เสริมความให้มากขึ้น
เช่น เขาเป็นอะไรก็ตาม เขาคือใครก็ไม่กลัว ฯลฯ
 
49. ข้อใดเป็นคำลักษณนามที่ใช้จำเพาะพร้อมทั้งนามอย่างหนึ่ง ๆ
ก. คัน ตัว ชั้น หัว ข. ห้อง ปาก โรง ต้น
ค. โขลง ครอก แง่ง เลา ง. ม้วน จับ หยิบ ผลัด
ตอบ ค. โขลง ครอก แง่ง เลา
คำลักษณนามที่กำหนดไว้ให้ใช้จำเพาะกับนามอย่างหนึ่ง ๆ เช่น โขลง (สำหรับฝูงช้าง), ครอก (สำหรับลูก
สัตว์ที่ออกมาพร้อมกันครั้งหนึ่ง ๆ), แง่ง (สำหรับขิง ข่า), เลา (สำหรับขลุ่ย ปี่) ฯลฯ
 
59. ข้อใดเป็นคำลักษณนามที่เป็นการยินยอมตามแนวเทียบ
ก. คัน ตัว ชั้น หัว ข. ห้อง ปาก โรง ต้น
ค. โขลง ครอก แง่ง เลา ง. ม้วน จับ หยิบ ผลัด
ตอบ ก. คัน ตัว ชั้น หัว
คำลักษณนามที่เป็นการอนุโลมตามแนวเทียบ เช่น คัน (สำหรับช้อน รถ อนุโลมยินยอมสิ่งที่มีด้ามกลุ่มคัน
ไถ), ตัว (สำหรับม้านั่ง เก้าอี้ อนุโลมตามสัตว์ที่มีขา) ชั้น (สำหรับบ้าน เรือน อนุโลมตามชั้นวางของที่ซ้อน ๆ
กัน), หัว (สำหรับเผือก มัน อนุโลมตามสิ่งที่มีลักษณะกลมอย่างหัวคน) ฯลฯ
 
60.ข้อใดเป็นคำลักษณนามที่ใช้ซ้ำกับคำนามที่อยู่ข้างด้านหน้า
ก. คัน ตัว ชั้น หัว ข. ห้อง ปาก โรง ต้น
ค. โขลง ครอก แง่ง เลา ง. ม้วน จับ ฉวย ผลัด
ตอบ ข. ห้อง ปาก โรง ต้น
คำลักษณนามที่ใช้ซ้ำกับคำนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น ห้อง (สำหรับห้อง), ปาก (สำหรับปาก), โรง (สำหรับโร
เรียน โรงแรม), ต้น (สำหรับต้นไม้) ฯลฯ ทิวข้อสอบนายสิบสั่งงาน

หนังสือคู่มือเตรียมตัวสอบพิจารณานโยบายและแผนป.ป.ส. โครงการที่อยู่อุ่นอัธยาศัย

เอกสารแนะนำจัดสอบพินิจพิเคราะห์นโยบายและแผนป.ป.ส.
โครงการบ้านเรือนอุ่นมนัส
นโยบายพร้อมทั้งขนบธรรมเนียมงาน
จากคำสั่ง ศูนย์อวยการพละแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ที่ 24/2555
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้กำหนดให้เดินการปกปักรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบริบูรณ์
วงจรในพื้นที่ที่ มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในระดับรุนแรง ภายใต้ชื่อโครงการ "ชุมชนอุ่น
ใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน"โดยหมายไว้แคว้นการ
ดำเนินงานใน 12 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในกรุงเทพมหานครจำนวน 3 ชุมชน และ
ชุมชนในพื้นดินภาค 1 – 9 จำนวนภาคละ 1 ชุมชน ซึ่งพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
รุนแรงและได้รับเฟ้นเพราะด้วยมีชีวิต แผนการแรกในโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ
ได้แก่
1. ชุมชนล็อค 1-2-3 ท้องที่ล็อค 4-5–6 และชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
2. ชุมชนไผ่เขียว ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. บ้านมาบสามเกลียว ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
4. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5. บ้านหนองปลาเข็ง ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. บ้านโป่งโหรงเหรง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. ชุมชนเสือทิม เทศบาลเมืองนครพิษณุโลก อ.บุรี จ.พิษณุโลก
8. บ้านแหลมชะอุย ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
9. ชุมชนบ้านนาเหนง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
10. บ้านทุ่งโพธิ์ ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ต่อมาได้มีคำสั่ง ศพส. ที่ 25/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ขยายการดำเนินงานตาม
โครงการฯออกไปให้ทั่วถึงทั่วประเทศ   ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายจำนวน 928 แห่ง และ
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติการเชิงรุก 90 วัน ได้มีคำสั่ง ศพส. ที่ 1/2556 ลงวันที่
29 มกราคม 2556 ขยายระยะห่างเวลาโครงการออกไปจนถึงเดือนกันยายน 2556 เกี่ยวกับให้
สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนได้กลุ่ม สมบูรณ์ เพราะว่า
มอบหมายให้ ศพส.จ. เป็นกลไกรับผิดชอบในการบริหารจัดการอำนวยการระดับจังหวัดเสร็จกับ
ศพส.อ. เป็นกลไกรับผิดชอบการอำนวยการและทำในท้องถิ่น
กรอบแนวคิดการดำเนินการ
,, 
,, 
 
1. การอวยการรวมศูนย์ (Single Command) คือ การจัดกลไกบังคับการการด้วยฟื้นฟู
ปัญหาให้ได้วิธปรูดปราด และศักยตอบสนองภารกิจการปฏิบัติได้ดั่งทันท่วงที
2. การบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) คือ การใช้มาตรการแก้ไขข้อสงสัย
ยาเสพติดทั้งมาตรการพิทักษ์ ปราบ บำบัดรักษา ผสมผสานบูรณาการเข้าด้วยกันกับ
การแก้ไขปัญหาพื้นฐานและการปรับสภาพแวด อ้อมอย่างครบวงจร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) คือ การสนับสนุนชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการเดินทางการดูแลรักษา เฝ้าระวังยาเสพติดประการจริงมาก
4. การยึดพื้นที่ (Area Approach) คือ การใช้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นความหวังในการ
ดำเนินงานส่วนเบ็ดเสร็จในรูปร่างยึด พื้นที่เป็นส่วนๆ ก่อนขยายพื้นที่ปฏิบัติการแด่ไป
วัตถุประสงค์วิถี
1. ลดปมการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมนุมชน
2. นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในที่ส่วนรวมเข้ารับการเยียวยารักษาให้มากที่สุดๆ
3. เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการ คู่มือเตรียมสอบวิเคราะห์นโยบายป.ป.ส. บำบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน
การศึกษา และไม่พลิกไปมีพฤติการณ์เสพซ้ำ
4. คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยกันอาชญากรรมที่ส่งผลปะทะต่อชีวิต
และทรัพย์สิน
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและดูแลปัญหายาเสพติดได้
มาตรการการดำเนินงาน
1. จัดตั้งกองบัญชาการควบคุม (Command Center) ในเนื้อที่เป้าหมาย เป็นกลไก
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมีกองบังคับการบังคับบัญชา (Command Post) เป็นที่ทำการ
ส่วนหน้าสำหรับการปฏิบัติภารกิจ
2. มาตรการในการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดทำข้อมูล การดำเนินการ
ต่อผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และ
สร้างความปลอดภัยจากอาชญากรรมในชุมชน
การดำเนินการภาคคลองเตย
การเตรียมการ
1. การดำเนินงานหน้าข้อมูล จัดให้มีการสำรวจข้อมูลสภาพพื้นฐานทางกายภาพของ
ชุมชน ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชน ข้อมูลผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติด/กลุ่มตายดาบหน้า ข้อมูลอาณาบริเวณ
เสี่ยง/แหล่งมั่วสุม ประกาศหน่วยงานที่แขวนข้อง/ผู้นำชุมชนฯ พร้อมกับจัดทำเป็นแผนที่ชุมชน
เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน
2. การจ้ากำลังพลมาปฏิบัติงาน เกี่ยวเนื่องจากกำลังของเจ้าภาระหน้าที่ในที่ดินไม่เพียงพอเชื่อม
การปฏิบัติงานในคลองเตย ที่มีสภาพปัญหารุนแรง จึงได้มีการขอกำลังจากท่อนราชการอื่นๆ
อาทิ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจชุมชน
สัมพันธ์จากกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลธัญญารักษ์)
มาปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจำใน Command Post ควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ป.ป.ส. รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของสัตว์สองเท้า
กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร เข้ามาช่วยการปฏิบัติงานเป็นครั้งโอกาสตามการตะเบ็ง
ขอ
3. ดำเนินการประชาเกี่ยวพันให้ประชาชนได้รับปรากฏชัดแบบอย่างการดำเนินงานยินยอม
โครงการฯ เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสและให้ความร่วมแรงในการดำเนินโครงการฯ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การออกสำเนียง
ตามสายในท้องที่ และการใช้รถยนต์ออกประชาดองการจากงานในแดนที่หมาย
ตลอดจนการใช้ตำรวจชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมสร้างข้อความเกี่ยวดองกับพี่น้องร่วมชาติใน ที่ดิน
การดำเนินงานด้านการเกลาปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดคู่มือเตรียมสอบตรวจสอบนโยบายและแผนป.ป.ส.

กระบวนข้อสอบวิเคราะห์{นโยบาย|แผนการ|หลัก|{หลัก|แม่แบบ|ต้นแบบ|แบบอย่าง|แบบฉบับ|ต้นฉบับ|คติ|วิถี|แนวทาง|แผนการ|เป้าหมาย|กลยุทธ์|กำหนดการ|สดมภ์|เสา|นโยบาย|{หลักการ|ลัทธิ|ความเลื่อมใส|แนวคิด|แผนการ|แผนการ|

เลนข้อสอบวิเคราะห์แนวทางทางและแผนสำนักงานทีมกรรมการป้องกันและเอาพิชิตยาเสพเข้าถึงตัว
การเขียนข่มจิตการันต์
การสะกดการันต์เป็นกถาใหญ่มากมากในการเรียบเรียงภาษาสยาม แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย ป.ป.ส.  สำหรับว่าถ้าสะกดการันต์ผิด
ความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลย เช่น “การ, กาล, การณ์” ถึงแม้จะอ่านเท่าเทียมกันแต่มี
ความใบแจ้งต่างกัน คือ “การ” หมายถึง กิจ ธุระ ธุระ “กาล” หมายลุ เวลา และ “การณ์”
ชี้ถึง เหตุ เค้า มูล
พจนานุกรมฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นฉบับมาตรฐานสำหรับการดูตัวสะกดใจและกรณีอยากได้ที่
ถูกต้องของคำในภาษาไทย คำที่มักเขียนผิดน่าฟังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คำที่
ถ่ายเสียงจากต่างประเทศซึ่งคำที่เขียนผิดหลักเกณฑ์แต่อนุโลมให้ใช้ในภาษาไทยได้ ก็อย่างตัวอย่างเช่น
ก๊อก ก๊าซ กุ๊ก บรั่นดี เชิ้ต แบตเตอรี่ เป๊ก เปอร์เซ็นต์ แป๊บ แร็กเกต โอ๊ก กาแล็กซี่ เชลแล็ก
ซิกแซ็ก บล็อก ก็อปปี้ แก๊ง แก๊ส คุกกี้ เค้ก เซรุ่ม ทอฟฟี่ แท็กซี่ ปรู๊ฟ ปลั๊ก ฟุลสแก๊ป
รักบี้ วิสกี้ ฯลฯ
วิธีการเขียนทับศัพท์ต่างประเทศตามหลักปฏิบัติที่ป่าวประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2485 พอกำหนดได้มา
ดังนี้
,, 
,, 
 
1. ถ้าตัว “c” ยังไม่ตายตัวขึ้นท่อนให้ใช้ “ค” แต่ถ้าคือตัวสะกด ตัวควบ หรือตัวนำภายในให้ใช้
“ก” เช่น clinic เขียนเป็น คลินิก plastic เขียนเป็น พลาสติก picnic เขียนยังไม่ตาย ปิกนิก catholic
เขียนเป็น คาทอลิก
2. ถ้าตัว “t” เป็นตัวขึ้นต้นให้ใช้ “ท” เช่น toffee เขียนเป็น ทอฟฟี่ taxi เขียนเป็น แท็กซี่
ฯลฯ ส่วนตัว “t” ที่ไม่ได้เป็นรูปขึ้นต้นให้ใช้ “ต” เช่น lift เขียนเป็น ลิฟต์ concert เขียนทั้งเป็น
คอนเสิร์ต communist เขียนเป็น คอมมิวนิสต์ cent ร้อยกรองครอบครอง เซนต์ donut แต่งเป็น โดนัต
apartment เขียนเป็น อพาร์ตเมนต์
3. ถ้าตัว “ch” หรือ “q” เป็นตัวสะกดใจให้ใช้ “ค” เช่น technique เขียนเป็น เคล็ดลับ
4. ในกรณีที่มีตัวสะกดที่ไม่ออกเสียง ให้รักษารูปศัพท์ไว้โดยใช้ตัวการันต์ เช่น farm ตัว
“r” ไม่ออกเสียงแต่ให้คงรูปศัพท์ไว้โดยใช้ “ร” จึงเขียนได้เป็น “ฟาร์ม” แต่ถ้ามีตัวสะกดที่แตะ
เขียนด้วยตัวการันต์ 2 ตัว ให้ตัดตัวการันต์ตัวแรกออก เช่น World มีตัว “r” และ “d” ไม่ออกเสียง
ซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวการันต์ก็คือ “ร์” และ “ด์” ตามลำดับ แต่เมื่อตัดตัวการันต์ตัวแรกออกก็จะเขียน
ได้เป็น “เวิลด์”
การตัดตัวการันต์นี้ใช้เท่านั้นในกรณีที่ตัวการันต์นั้นเป็นพยางค์หนึ่งเดียวกัน หรือไม่ก็ตัวการันต์
นั้นขนาบตัวสะกด ส่วนในกรณีที่ตัวการันต์ อยู่ห่างไกลกันและทั้งเป็นคนละพยางค์กันก็ไม่ต้องตัดให้กำเนิด
เช่น counter เขียนเป็น เคาน์เตอร์
5. ไม่นิยมใช้รูปวรรณยุกต์ในการร้อยกรองทับศัพท์นิรุกติต่างประชาชาติ
ประโยค
ประโยค คือ คำต่าง ๆ ที่นำมาเรียบเรียงกันเข้าจนเกิดข้อข้อคดีที่มีความหมายสมบูรณ์
ขึ้น โดยบอกให้ทราบอย่างน้อยว่าใคร ทำอะไร และอาจจะบอกเชื่อมไปว่ากับใคร ที่ไหนอย่างไร ฯลฯ
การผูกประโยค
การผูกประโยค คือ การนำวจีมาเขียนให้เกิดข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งจำหมายความว่า
ทบทวนถึงสิ่งสร้างไปนี้
1. การผูกประโยคให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งมีความสำคัญที่สุด ทำได้โดย
1) การเรียงคำให้ถูกที่ คือ วางประธาน กริยา หรือยถากรรมให้ตรงติดตามฐานันดร
- ใบหน้าของหล่อนขึ้นสิวมีมากมาย (ไม่ชัดเจน)
- ใบหน้าของเธอมีสิวขึ้นเป็นบ้าเป็นหลังมาย (ชัดเจน)
2) การขยายข้อความให้ถูกที่ คือ คำหรือเนื้อความที่นำมาขยายข้อความนั้นจะควรวางไว้
ให้ถูกที่ ซึ่งมีแบบฉบับว่า ถ้าจะงอกงามคำไม่ก็ข้อกระแสความใดก็ต้องให้ส่วนขยายไปใกล้คำเหรอข้อความนั้น
3) การใช้คำตามเหล่าภาษาไทย คือ ให้ข้อความที่ผูกขึ้นมีรูปพรรณเป็นภาษาไทย
(ประธาน + กริยา + กรรม ) ไม่เลียนแบบภาษาต่างแคว้น เช่น
- เขาถือหนังสือเล่มใหญ่เข้ามา (แบบภาษาไทย)
- เขาเข้ามาพร้อมกับหนังสือเล่มใหญ่ (แบบภาษาต่างประเทศ)
4) การใช้คำให้สิ้นกระแสความ คือ ใช้คำให้ได้ความหมายครบถ้วน ไม่ขาดย่อหน้า
ประธานหรือไม่ก็บทกริยาเสด็จพระราชดำเนิน อาทิเช่น
- เขาสงสัยเรื่องคนร้ายที่ได้แจ้งเจ้าภาระหน้าที่ตำรวจไว้จากนั้น
(ไม่ชัดเจนน่าฟังไม่ทราบแน่ว่าใครเป็นผู้แจ้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้)
- เขาสงสัยเนื้อความคนร้ายที่เขาได้แจ้งตำรวจไว้แล้ว (ชัดเจน)
5) การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง คือ รู้จักเว้นให้มีช่องว่างระหว่างคำเนื่องด้วยจัดแบ่ง
ข้อความยังไม่ตายตอน ๆ โดยเราจะไม่เว้นวรรคระหว่างประธานกับกริยาในข้อความเดียวกัน และ
ระหว่างคำที่ผนึกเหมือนกัน “และ” เว้นแต่ถ้า “และ” ใช้บัดกรีข้อความก็เว้นวรรคได้
2. การผูกประโยคให้กระชับละเอียด ทำได้โดย
1) การรวบความให้กระชับ ในกรณีที่ข้อความนั้นมีทั้งประธานหลาย ๆ คำโดยมี
กริยาร่วมกัน ก็ให้หาคำมารวบความให้มั่นคง เช่น
- รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ ทั้งสูญสิ้นนี้เป็นคนเจ้าชู้
- ชาวเหนือ ชาวอีสาน ชาวใต้ ล้วนเป็นชาวไทยทั้งวายชนม์
- ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ทั้งหมดนี้ห้ามไว้วางใจ
2) การลำดับเรื่องให้รัดกุม คือ จัดให้ข้อคดีที่สำคัญที่สุดอยู่ในตอนท้าย เช่น
- คนที่ไม่มีใครอยากคบ คือ คนใจแคบ เห็นแก่ตัว ปากไม่ดี และขี้อิจฉา (ไม่รัดกุม)
- คนที่ใจแคบ เห็นแก่ตัว ปากไม่ดี และขี้อิจฉาริษยา เป็นคนที่ไม่มีใครต้องประสงค์คบ (รัดกุม)
3) การจำกัดความ ข้อความในประโยคหนึ่งๆ ควรจะมีพ่างอย่างเดียว ไม่ควรให้
กระจัดกระจายเป็นคนละเรื่องราว ดังนั้นถ้าหากใจความไม่สัมพันธ์กันก็ควรจะแยกออกเป็นคนละข้อความ
3. การผูกประโยคให้มีนำทนทุกข์
1) การจัดคำให้อยู่ในที่ซึ่งมีน้ำหนัก คือ ถ้าต้องการเน้นคำใด เราก็จำเป็นจะต้องจัดคำที่
ต้องการเน้นไว้ตอนต้นข้อข้อคดี ซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งที่มีน้ำหนักมากที่สุด เช่น “ที่ตลาดเกิดไฟ
ไหม้” เป็นการเน้นสถานที่ ส่วน “เกิดไฟไหม้ที่ตลาด” เป็นการเน้นถึงประวัติการณ์ที่เกิดขึ้นไป
2) การจัดกรณีให้ขัดแย้งกัน เช่น คนไทยตัวเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนู
3) การจัดกรณีให้ก้ำกึ่งกัน โดยมีคำเชื่อมซึ่งรับกันได้ เช่น ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
4) การใช้คำซ้ำ ๆ กัน เช่น ข้าพเจ้าไม่ยอมกับจะไม่ยอมเป็นอันขาดแคลน
5) การใช้ความชักนำให้ตอบ เป็นการตั้งปัญหาท้าทายให้ตอบ ซึ่งความจริงแล้วผู้
ถามไม่ได้ต้องการคำตอบแต่เหมือนใด เพียงแต่จงการย้ำเท่านั้น เช่น สิ่งใดเล่าที่พวกเราแสวงหา
กันมานานแล้ว สิ่งนั้นคือความยุติธรรมมิใช่หรือ
4. การผูกประโยคให้มีภาพพจน์ หมายถึง การสร้างข้อความให้ผู้อ่านหรือไม่ผู้ฟังเกิด
ความรู้สึกนึกเห็นภาพขึ้นในใจ ซึ่งทำได้ดังนี้
1) การใช้ความซึ่งคล้ายคลึงกันมาอุปไมยกัน ดั่ง สมัยนี้มีวิชาก็อย่างมี
ทรัพย์
2) การใช้ความซึ่งผิดแผกแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกัน เช่น เรื่องชอบพอทำให้กระแสความขี้ริ้ว
กลับเป็นเหตุงาม
3) การใช้เนื้อความซึ่งเกี่ยวดองกันมาเปรียบกัน อย่างเช่น ชีวิตต้องต่อสู้ตั้งแต่อยู่ใน
เปลจนไปสู่ป่าช้า เขาสู้ยิบตาเมื่อถึงเวลาจนทาง
4) การใช้ความที่เกินจริงกล่าวเป็นทำนองเปรียบเปรียบเทียบ เช่น ถึงผิจะเอาช้างมา
ฉุดข้าพเจ้าก็ไม่ไป เขาเปรยว่าคิดถึงเธอทุกลมหายใจเข้าออกลูก
5) การใช้ความที่ทำให้ต้องคิด กล่าวเป็นทำนองเหน็บแนมหรือประชดประชัน เช่น
ถ้าเด็กกินมากกว่าก็ว่าตะกละ เฉพาะถ้าผู้ใหญ่กินได้ก็ว่าเจริญกระยาหาร
6) การใช้ความที่มีเสียงเพิ่มความรู้สึก ได้แก่การเล่นน้ำเสียงจังหวะและการเลียนน้ำเสียง
ธรรมชาติ เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือว่าเสียงลมพัดหวิวหวิว
ลักษณะภาษา
1. คำในข้อใดแสดงลักษณะของภาษาไทยที่อาจจะไม่เที่ยงตรงกับลักษณะของภาษาคำโดด
ก. คลอง ข. ปู่ ค. หนาว ง. ยืน
ตอบ ก. ร่องน้ำ
ลักษณะทั่วไปของภาษาคำโดดประการหนึ่งคือ คำแม้กระนั้นละคำมีพยางค์เดียวด้วยกันไม่มีเสียงควบ
กล้ำ แต่บางทีภาษาไทยก็ไม่เป็นเช่นนี้แย่ทีอันเดียว ทั้งนี้เพราะคำในภาษาไทยเป็นอันมากที่มีเกร่อ
พยางค์และมีเสียงควบกล้ำ เช่น คลอง คราด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงฯลฯ
2. ข้อใดมิได้เรียงคำติดตามผังภาษาไทย
ก. บาร์เบียร์ ข. เบียร์บาร์ ค. เบียร์ไทย ง. ฝาเบียร์
ตอบ ข. เบียร์บาร์
การเรียงคำตามแบบภาษาไทยนั้นจะต้องเรียงคำตามตำแหน่งหน้าที่คำใดทำงานการใด
หมายความว่าอย่างไร ก็อยู่ที่การเรียงลำดับคำ การเรียงคำผิดที่ผิดระวางคดีหมายจะ
เปลี่ยนไปด้วย เช่น คำขยายจะแตะต้องอยู่หลังคำที่ถูกขยาย ฯลฯ
3. คำในข้อใดมิได้แสดงเพศตามแบบประเทศไทย
ก. เจ้าบ่าว ข. เจ้าสาว ค. บุรุษพยาบาล ง. อาจารย์หญิง
ตอบ ง. อาจารย์หญิง
ในภาษาคำโดด เมื่อต้องการแสดงเพศของคำนามจะใช้คำส่อเพศมาประกอบข้างหน้า
ข้างหลัง หรือประสมกันตามแบบคำประสม เช่นเจ้าบ่าว – เจ้าสาว, พระเอก – นางเอก, บุรุษ
พยาบาล – นางพยาบาล ฯลฯ
4. คำในข้อใดแสดงมาลาตามแบบไท
ก. จะให้คะแนน ข. ไม่ให้คะแนน ค. ให้แต้มแล้ว ง. น่าอวยคะแนน
ตอบ ง. น่าให้คะแนน
การแสดงให้เห็นมาลาตามวิธาไทย หมายความว่า การแสดงสถานะหรืออารมณ์ในขณะที่พูด เช่น ออกคำสั่ง
ขอร้อง อ้อนวอน คาดคะเน ฯลฯ โดยการนำคำอื่นมาช่วยประกอบคำกริยาหรืออาจใช้กริยา
ช่วย ได้แก่ คง พึง จง จำเป็น อาจ โปรด ย่อม ฯลฯ หรือคำอื่น ๆ ช่วยแสดง ได้แก่ น่า
เถอะ เถิด เป็นต้น
5. ระบบเสียงสูงต่ำแสดงให้เห็นเหล่าชัดแจ้งในข้อใด
ก. ท่ามันจะเข้ามาด่าเราแน่ ข. ท่ามันจะเข้ามาตีข้าพเจ้าแน่
ค. ท่ามันจะเข้ามามารวนเราแน่ ง. ท่ามันจะเข้ามาท้าเราเผง
ตอบ ง. ท่ามันจะเข้ามาท้าเราแน่
ระบบเสียงสูงต่ำ (เสียงวรรณยุกต์) ในภาษาไทย ลงความว่า การกำหนดเสียงสูงต่ำไว้ตายตัวใน
คำแต่ละคำ เนื่องด้วยแตะการกั้นคำจำกัดความ เพราะให้เสียงหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่ง หากปรวนแปร
เสียงความหมายก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย เช่น ท่า = กิริยาอาการที่ปรากฏให้เห็น , ท้า = ชวนวิวาท
ชวนขันสู้ ชวนให้ทดลองความรู้ความสามารถ ฯลฯ
6. ข้อใดใช้ตรวจสอบลักษณะของภาษาไทยได้
ก. กิน นอน นั่ง ยืน ข. เสวย นิทรา สถิต
ค. กินเจ นอนเล่น ง. กินนอกกินใน นอนหลับทับสิทธิ์
ตอบ ก. กิน นอน นั่ง ยืน
คำพยางค์เดียวที่เป็นคำพื้นฐานของภาษาไทย มักเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
กิริยาอาการที่จำเป็นแก่มนุษย์ เช่น คำกริยาที่สำคัญและจำเป็น ได้แก่ กินนอน นั่ง ยืน เดิน
วิ่ง พูด โดด โจน ฯลฯ
7. ที่มาของคำมากพยางค์ในภาษาไทยคืออะไร
ก. ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ข. ไทยสร้างขึ้นใหม่เองตามแบบไทย
ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ ง. ทุกประการที่กล่าวแล้ว
ตอบ ง. ทุกประการที่กล่าวแล้ว
คำมากพยางค์ในภาษาไทยอาจมีที่มา 3 ทาง คือ
1. ยืมมาจากภาษาอื่น เช่น บาลี สันสกฤต เขมร อังกฤษ ฯลฯ
2. สร้างขึ้นใหม่ตามแบบวิธีการสร้างคำของไทย
3. เกิดคำใหม่เพราะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาบางประการ
8. ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าออกเสียงสระ
ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลมโดยไม่กักที่ส่วนใดในปาก
ข. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่เพดานปาก
ค. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่โคนฟัน
ง. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่ริมฝีปาก
ตอบ ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลมโดยไม่กักที่ส่วนใดในปาก
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการออกเสียงสระกับการออกเสียงพยัญชนะ คือ การออก
เสียงสระนั้นลมหายใจที่พุ่งออกมาจากปอดสู่หลอดลมแล้วมาออกทางปากจะไม่ถูกกักไว้ที่ส่วนใด
ในปากเลย แต่การออกเสียงพยัญชนะนั้นลมหายใจที่พุ่งออกมาจากหลอดลมจะถูกกักหรือถูก
ขัดขวางที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
9. สระเดี่ยวปรากฏในข้อใด
ก. วัว ข. โค ค. ควาย ง. หมวย
ตอบ ข. โค
เสียงสระในภาษาไทยมี 28 เสียง แบ่งออกลูกเป็น
1. สระเดี่ยว 18 เสียง ได้แก่ อะ อา อึ อื เออะ เออ (สระกลาง), อิ อี เอะ เอ แอะ
แอ(สระหน้า), อุ อู โอะ โอ เอาะ ออ (สระหลัง)
2. สระผสม 10 เสียง ได้แก่ เอือะ เอือ เอา อาว ไอ อาย (สระกลาง), เอียะ เอีย
(สระหน้า), อัวะ อัว (สระหลัง)
10. สระปนกันไม่มีขึ้นในข้อความใด
ก. เฉา ข. เฉียด ค. ฉับ ง. ฉาย
ตอบ ค. ฉับ
11. พยัญชนะกึ่งชลาศัยอยู่ในข้อใด
ก. สาม ข. ศิลป์ ค. โสม ง. ใส
ตอบ ง. ใส
พยัญชนะกึ่งสระ ได้แก่ ย ว ซึ่งคือตัวหนังสือที่มีคุณค่าทั้ง 2 ชนิดคือ 1. เป็น
พยัญชนะ คือ อาจใช้เป็นพยัญชนะต้น เช่น ยาก วิ่ง ฯลฯ และเป็นพยัญชนะตัวสะกด เช่น
สาย (ใส), ราว (เรา) ฯลฯ 2. เป็นสระ คือ อาจผสมกับพยัญชนะได้อย่างสระ เช่น เอย (เออ
+ อี), รวย (อุ + อิ) ฯลฯ
12. คำในข้อใดคลอดเสียงขาดยาวต่างจากข้ออื่น
ก. ม่าน ข. ด่าน ค. ท่าน ง. อ่าน
ตอบ ค. ท่าน
อัตราการออกเสียงสั้นยาวในภาษาไทยนั้น จะใช้ “มาตรา” ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้วัดข้อความยาว
ของเสียงดังนี้คือ สระเสียงสั้นออกเสียง 1 มาตรา และสระเสียงยาวออกเสียง 2 มาตรา แต่ใน
การออกเสียงจริงคำบางคำก็ออกเสียงสั้นหรือยาวต่างจากเสียงอื่น เช่นท่าน ออกเสียงเป็น ทั่น
(1 มาตรา) เป็นต้นเงิน
13. ทำประการใดจึงจะเรียกได้ว่าออกเสียงพยัญชนะ
ก. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วกักที่จุดใดจุดหนึ่งในปาก
ข. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วผ่านถึง
ค. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางสัญจรจมูก
ง. ปล่อยลมผ่านหลอดลม แล้วออกทางปากแนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผนสถานีกองกรรมการคุ้มกันและปราบปรามยาเสพก่อ

ดอมข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะผู้ตัดสิน{ป้องกัน|คุ้มกัน|ปกป้อง|บริหาร|รักษา|พิทักษ์|ดูแล|อภิบาล|ปกป้องรักษา|ระแวด{ระวัง|จง

หลักการข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะผู้ตัดสินคลุมปักรักษาและปราบปรามยาเสพติด
วิธาทดสอบข้อความ ลงความเห็นเนื้อความ
1. เมื่อเด็ก ๆ เสมาขยัน ครู่เดียวนี้เสมาเป็นคนงอมืองอตีน ฉะนั้น
ก. เสมามีชีวิตคนขี้เกียจ ข. คนขี้เกียจเลวร้าย
ค. คนขยันเป็นคนดี ง. ยังสรุปแม่นมั่นไม่ได้
 
2. ทันตแพทย์ 6 ใน 10 คนใช้ยาสีฟันสูตรเกลือสมุทร  
 ฉัตรกาญจน์เป็นทันตแพทย์ โดยเหตุนั้น
ก. ฉัตรกาญจน์ใช้ยาสีฟันสูตรเกลือ             ข. แพทย์การกำหนดใช้ยาสีฟันสูตรเกลือสมุทร
ค. ทันตแพทย์ส่วนมากใช้ยาสีฟันสูตรเกลือ     ง. ยังสรุปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
3. พ่อไปทำงาน แม่ไปตลาด ลูกชายไปเรียนดีเยี่ยม ใครอยู่บ้าน
ก. น้า ข. คนสวนกลับ
ค. ไม่มีขาอยู่ ง. สรุปแน่นอนไม่หาได้
,, 
,, 
 
 
4. คนทุกคนต้องตายหยังเขียด เรไรมีชีวิตคน เพราะฉะนั้น
ก. เรไรตาย ข. เรไรไม่ตาย
ค. เรไรศักยไม่ตาย ง. ยังสรุปแท้ไม่ได้
5. น้ำท่วมโคลนถล่มที่ปาย  
แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย ป.ป.ส. 1  เรยามีบ้านอยู่ที่ปาย ดังนั้น
ก. บ้านเรยาถูกโคลนถล่มและจมอยู่ใต้น้ำ
ข. เรยาเป็นคนค้าไม้เถื่อนกรรมจึงตามรับสนอง
ค. บ้านเรยาไม่ได้ย่อมเยาโคลนถล่ม
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
6. บางคนเอื้อเฟื้อ บางคนตระหนี่ โดยเหตุนั้น
ก. คนเอื้อเฟื้อเท่ากับตระหนี่       ข. คนตระหนี่มีมากกว่าคนอารีอารอบ
ค. คนเมตตากรุณามียิ่งนักกว่าตระหนี่   ง. ยังย่อความแน่นอนไม่ได้
 
7. เสมา หมายถึงแฟนของ เรไร หรือไม่ก็เรยา แต่เสมาไม่ใช่แฟนของเรยา ฉะนั้น
ก. ทั้งสามหมายถึงคู่ควงกัน      ข. เสมาเป็นคู่ควงของเรไร
ค. เสมาสดน้องของเรยา  ง. เรไรเป็นพี่ของเรยา
 
8. คนทุกคนไม่มีขา นางสาวดวงแขทั้งเป็นสมาชิก นั้น
ก. นางสาวดวงแขมี 4 ขา            ข. นางสาวดวงแขไม่มีขา
ค. นางสาวดวงแขอาจมีกี่ขาก็ได้   ง. ยังถือแน่นอนไม่ได้
 
9. การเรียนฟิสิกส์ตอนย่อยบ่ายมักไม่ค่อยรู้ประเด็น 
 ทัดดาวเรียนฟิสิกส์วิภาคเช้า ดังนั้น
ก. ทัดดาวตั้งใจเรียน                 ข. ทัดดาวเรียนฟิสิกส์รู้กงการ
ค. ทัดดาวเรียนฟิสิกส์ไม่รู้ข้อความ     ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
10. ผู้ที่ทำข้อสอบชิงทุนได้ทุกสิ่งมีชีวิตจะสอบเข้าเคมบริดจ์ได้ ทัดดาวสอบชิงทุนได้ที่ 10 ดังนั้น
ก. ทัดดาวไม่เก่ง                        ข. ทัดดาวทำข้อสอบไม่ได้
ค. ทัดดาวเข้าเคมบริดจ์ไม่ได้       ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
11. แตงโมวิ่งช้ากว่าแตงไทย แต่วิ่งทันทีกว่าส้ม แตงกวาวิ่งเร็วเท่ากับชมพู่ซึ่งเร็วกวา่ แตงโม ใครวิ่ง
ช้าที่สุด
ก. แตงโม ข. แตงไทย
ค. ส้ม ง. แตงกวา
 
12. นิดอ้วนกว่าจ้อย แต่ผอมกว่าหน่อย นาอ้วนกว่าหน่อย ใครจ้ำม่ำที่สุด
ก. นิด       ข. ประเดี๋ยว
ค. น้อย    ง. นา
 
13. หนูมีห้องเช่าอยู่ระหว่างปลากับแมว ปลามีห้องเช่าอยู่ระหว่างหนูกับนก นกมีห้องเช่าพักพิง
ระหว่างปลากับเป็ด ทั้ง 5 คน มีห้องเช่าอยู่ในแนวเดียวกัน อยากรับรู้ว่าห้องเช่าใครอยู่เด่
กลาง
ก. เป็ด                      ข. ปลา
ค. หนู                       ง. แมว
 
14. กระทิงเลิศกว่ากระบือ กระบือเล็กกว่ากระซู่ กระซู่ใหญ่กว่ากูปรี และกระทิงกระจิ๋วหลิวกว่ากูปรี ตัว
ไหนเทิ่งที่สุด
ก. กระทิง                 ข. กระบือ
ค. กระซู่                   ง. กูปรี
 
15. นักเรียนต้องไปโรงเรียน ผู้เป็นใหญ่เอกไม่ได้เป็นนักเรียน เพราะฉะนั้น
ก. นายเอกไม่ต้องไปโรงเรียน            ข. นายเอกต้องไปวิทยาคาร
ค. นายเอกไม่ชอบไปโรงเรียน            ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
16. หนูทุกตัวเป็นแมว แมวทุกตัวเป็นสุนัข ฉะนั้น
ก. สุนัขทุกตัวเป็นหนู                 ข. หนูทุกตัวเป็นสุนัข
ค. หนูบางตัวเป็นแมวและสุนัข    ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
 
17. ถ้ามานีมาบ้านฉันในวันยกเลิก ฉันจะว่ายน้ำน้ำกับมานี เมื่อวันหยุดที่ตัดผ่านมาฉันไม่ได้แหวกว่ายกับ
มานี
ก. มานีมาบ้านฉัน ข. มานีไม่ได้มาบ้านดิฉัน
ค. ฉันไม่ได้อยู่บ้าน ง. ยังถือแน่นอนไม่ได้
 
18. ที่ทำงานของดาวอยู่ทางทิศใต้ของโรงพยาบาล และอยู่ทางด้านหน้าของโรงพยาบาล ท่อนที่
ทำงานของฟ้าอยู่ทางด้านหลังโรงพยาบาล ฉะนั้นที่ทำงานของดาวอยู่ทางทิศอะไรของที่ทำงานรื่นเริง
ของฟ้า
ก. ทิศใต้                   ข. ทิศนอกเหนือ
ค. ทิศตะวันหก           ง. ยังสรุปแน่ทอดตัวเปล่าได้
 
19. ก. สูงกว่า ข. แม้ว่าเตี้ยกว่า ค. ง. สูงเท่ากับ จ. และ ก. ฉะนั้นใครสูงที่สุด
ก. นาย ก.                   ข. นาย ข.
ค. นาย ค.                   ง. นาย ง.
 
20. ฉันไปโรงเรียนฉันจะได้รับความรู้ แต่ฉันไม่ได้ไปสถานที่เรียน ฉะนั้น
ก. ฉันโง่                              ข. ฉันป่วย
ค. ฉันไม่ได้รับความรู้            ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้แนวข้อข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด