โหลดฟรี!! ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส 58 [แจก!!! แนวข้อสอบ 56 พร้อมเฉลย] ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส เยี่ยมสำหรับปี 2558 มาดูตัวอย่าง แนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส จัดทำใหม่ปี 2558

[แจกจริง!!] แนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส ใหม่ปี 58
ธกส. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และ
ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 เป็นต้นมา โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ หนี้สิน
ความรับผิดชอบธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส พนักงานและลูกจ้างมาจากธนาคารเพื่อการสหกรณ์
ธกส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการ ธกส. แนวข้อสอบ ธกส เป็นผู้วางนโยบาย
และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของธนาคาร
คณะกรรมการ ธกส. ดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
และมีรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้จัดการเป็น
กรรมการและเลขานุการ
การดำเนินงานของธนาคาร
ธกส. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร โดยให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคน สหกรณ์การเกษตรกลุ่ม
เกษตรกร และอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
2. บริการเงินฝาก โดยรับฝากเงินจากมวลชนทั่วไป
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร
1.1 การให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคนเกษตรกรรายคน รวมความว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรายคนนี้นิยมเรียกว่า เกษตรกรลูกค้าธกส. วิธีการให้กู้ยืม
แก่เกษตรกรประเภทนี้แบ่งเป็น 2 รูปพรรณสัณฐาน แนวข้อสอบ ธกส รวมความว่า
ลักษณะแรก ให้กู้แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารเกษตรกรที่กู้ยืมโดย
วิธีนี้ส่วนมาก เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็ก และขาดหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้ดังนั้น จึงใช้บุคคลในกลุ่ม
ร่วมรับประกันแทนเกษตรกรที่กู้เงินจาก ธกส. ส่วนใหญ่จะขอกู้เงินในลักษณะนี้
ลักษณะที่สอง เป็นการให้กู้ แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่กู้ยืม
โดยวิธีนี้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้ยืม
1.2 การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำว่าสหกรณ์การเกษตรไว้ดังนี้
"สหกรณ์การเกษตร" หมายความว่า สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมชน
สหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
ธกส. ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนการดำเนินงานแก่สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนให้คำปรึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกู้และอำนวยผลประโยชน์ อย่างแท้จริงแก่เกษตรกรสมาชิกซึ่งแบ่งออกได้
ตามลักษณะดังต่อไปนี้
 
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ต่อตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตร
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน
สิ่งจำเป็นอื่นๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกด้วยกันเกษตรกร
3) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนเดินสะพัดในการดำเนินการขายผลิตผลการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
1.3 บริการเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร
พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำ กลุ่มเกษตรกร แนวข้อสอบ ธกส ไว้ดังนี้
"กลุ่มเกษตรกร" คือเกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มโดยมีข้อบัญญัติรับรองให้เป็นนิติบุคคล
และมีวัตถุประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับบริการสินเชื่อจาก ธกส. บริการนี้
แบ่งออกเป็น 4 หมู่ คือ
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มผลิตผลการเกษตร
3) เงินกู้เพื่อหาวัสดุสิ่งของการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
ใน พ.ศ. 2529 ธกส. ได้ปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น 25,126.1 ล้านบาทมีอัตราการชำระ
คืนร้อยละ 72.5 ของยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
2. บริการเงินฝากของธนาคาร
หน้าที่โดยตรงของ ธกส. นอกเหนือไปจากการให้กู้เงินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ธกส.
มีบริการรับฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ อีกด้วยบริการเงินฝากของ ธกส. มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากประจำ
บริการเงินฝากของ ธกส. ทั้ง 2 ประเภทนี้ แนวข้อสอบ ธกส ผู้ที่ฝากเงินไว้จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากธนาคารแห่งอื่นๆ
และที่สำคัญก็คือ ผู้ที่นำเงินมาฝากไว้กับ ธกส. จะเป็นผู้ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทุกข์ยาก แสนเข็ญของแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กับ ธกส. จะ
หลั่งไหลไปสู่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการกำกับและแนะนำอย่างใกล้ชิดของ
ธกส. เพื่อให้เงินฝาก ทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลสูงสุด คือความกินดี
อยู่ดีของเกษตรกร

สอบกรมกรมพินิจ หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ((WOW!!!)) สอบกรมกรมพินิจ หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (((HIT!!!))) สอบกรมกรมพินิจ หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [HOT]

สอบกรมกรมพินิจ หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ที่ 1 !!]
มาตรา 34 สถานพินิจเป็นที่ทำงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้บังคับบัญชา
ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งด้วยกันถอดถอนผู้อำนวยการสถานพินิจ
มาตรา 35 ให้จัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
วันเปิดทำการ เขตอำนาจ พร้อมกับการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็น
สาขาต่าง ๆ สอบกรมกรมพินิจ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุ
มาตรา 36 ให้สถานพินิจมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายอื่นและโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การเล่าเรียน
สอนสั่ง สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย อาชีวะ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระทำความผิดและของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำ
ความผิด เพื่อรายงานต่อศาลหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด
(2) สั่งงานเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดไว้ในระหว่างการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดี หรือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
(3) ดำเนินการและประสานงานร่วมกับหน่วยงานและองค์การอื่นในการ
สงเคราะห์ แก้ไขและบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนในระหว่างที่ถูกควบคุมหรือภายหลังปล่อย
(4) ทำและประสานงานร่วมกับหน่วยงานและองค์การอื่นในการตรวจ
รักษาและพยาบาลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการสอบสวน การพิจารณาคดี หรือการคุม
ตัวในสถานพินิจ
(5) ประกอบกิจและประสานงานร่วมกับหน่วยงานและองค์การอื่นในการจัด
การศึกษา การฝึกอบรม หรือการดูแลอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุม
(6) สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวในคดีครอบครัว รวมทั้งจัดให้
แพทย์หรือจิตแพทย์ตรวจสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตของคู่ความในกรณีที่ศาลมีคำสั่งตาม
มาตรา 152
(7) ประมวลและรายงานข้อเท็จจริง รวมทั้งเสนอความเห็นต่อศาลในคดี
ครอบครัวตามมาตรา 167
(8) ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุแห่งการกระทำของเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระทำความผิดโดยทั่ว ๆ ไป จัดทำสถิติการกระทำความผิดดังกล่าวของเด็กและเยาวชน
และเผยแพร่วิธีป้องกันหรือทำให้การกระทำความผิดนั้นลดน้อยลง
(9) ปฏิบัติตามคำสั่งศาลซึ่งสั่งตามกฎหมายอื่น
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด
มาตรา 37 ผู้อำนวยการสถานพินิจมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด
ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาพนักงานของสถานพินิจนั้น และให้มีอำนาจหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานคุมประพฤติและนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่นตามที่
บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.นี้หรือตามกฎหมายอื่น
มาตรา 38 รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
สำหรับสถานพินิจเพื่อทำพันธะ
(1) ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ
(2) ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพด้วยกันอนาคตของเด็กและ
เยาวชน
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวละ
สามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่งของ
กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 39 ให้มีแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ นัก
สังคมสงเคราะห์ ครู และพนักงานอื่นตามที่จะได้มีกฎกระทรวงระบุตำแหน่งเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการ สถานพินิจตามสมควร
มาตรา 40 เมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีอาญาให้ส่งตัวเด็กหรือ
เยาวชนไปอยู่ในความดูแลของสถานพินิจ สอบกรมกรมพินิจ ให้ศาลแจ้งไปยังผู้อำนวยการสถานพินิจซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว
มาตรา 41 ในระหว่างที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจ
ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้เด็กหรือเยาวชน ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญ ฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ
รับบริการด้านสวัสดิการสังคม รับการอบรม หรือปฏิบัติการงานอื่นใดให้เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย สภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึง
คุณธรรมพร้อมด้วยจริยธรรมเป็นหลัก
(2) ออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่
ในความควบคุม
(3) ลงทัณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 42 แก่เด็กและเยาวชนที่ละเมิด
กฎหมาย ประพฤติชั่วหรือกระทำผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถือใน
กฎกระทรวง
(4) ส่งบุคคลที่อยู่ในความควบคุมซึ่งมิใช่เด็ก ที่มีความประพฤติเสียหายอย่าง
ร้ายแรงอันจะเป็นภัยต่อเด็กหรือเยาวชนอื่นไป ควบคุมไว้ในสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะหรือ
เรือนจำโดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อน นอกจากในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งอันจะเป็นภัยต่อบุคคล
อื่น จะส่งบุคคลดังกล่าวไปยังเรือนจำก่อนก็ได้ แล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว
(5) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราวตามระเบียบ
ที่อธิบดีกำหนด
(6) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาด
แล้วออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
และรายงานให้ศาลทราบโดยเร็วถ้าศาลเห็นว่าการอนุญาตเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับประโยชน์
สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจพิจารณามีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
(7) ย้ายเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมในสถานพินิจอื่นหรือสถานที่ที่กำหนดไว้
ในหมวด 4 ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินจะย้ายเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวไปก่อนก็ได้ สอบกรมพินิจ แล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว ถ้าศาล
เห็นว่าการย้ายเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน ศาลอาจพิจารณา
มีคำสั่งตามที่เห็นสมควร
มาตรา 42 ทัณฑ์ที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุมของสถาน
พินิจ ให้มี ดังต่อไปนี้
(1) เข้าแผนฟื้นฟูพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรม
(2) ตัดสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอำนวยให้บางประการ
มาตรา 43 ให้มีคณะกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ สอบกรมกรมพินิจ สาธารณสุข และการศึกษา ด้านละ
หนึ่งคนมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการสถานพินิจในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การจำแนกเด็กและเยาวชน
(2) การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย
(3) หน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการสหวิชาชีพอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาน
พินิจและในแต่ละสถานพินิจอาจมีคณะกรรมการสหวิชาชีพหลายคณะก็ได้
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจาก
ตำแหน่งของคณะกรรมการสหวิชาชีพให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสหวิชาชีพที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สถานพินิจ
ให้ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา 44 สถานพินิจต้องจัดให้มีการแยกเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมดังต่อไปนี้
(1) แยกเด็กหรือเยาวชนหญิงและชายให้มีที่อยู่ต่างหากจากกัน
(2) แยกเด็กหรือเยาวชนตามอายุ พฤติการณ์ และความร้ายแรงของการ
กระทำความผิด
(3) แยกเด็กหรือเยาวชนซึ่งมีลักษณะที่อาจเป็นภัยต่อเด็กหรือเยาวชนอื่นไว้
ต่างหาก
การแยกเด็กหรือเยาวชนในสถานที่อื่นนอกจากที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
นี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 45 ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีหน้าที่รับเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการ
แก้ไขบำบัดฟื้นฟูแบบเช้ามาเย็นกลับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
มาตรา 46 ให้ผู้อำนวยการสถานพินิจที่รับเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระทำบาปไว้ในความควบคุม รายงานความประพฤติ สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย ผล
การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเรื่องอื่น ๆ ที่ศาลต้องการทราบหรือที่เห็นว่าศาลควรทราบต่อศาล
ไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อครั้ง หรือภายในระยะเวลาเร็วกว่านั้นตามที่ศาลสั่ง
มาตรา 47 ให้พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และ
ตามข้อบังคับอื่นและโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 36 (1) เกี่ยวกับ
เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็นผู้ต้องหาและบุคคลอื่น
(2) คุมความประพฤติเด็กหรือเยาวชนตามคำสั่งศาล สอบกรมกรมพินิจ ตลอดจนดูแลอบรมสั่ง
สอนเด็กหรือเยาวชนซึ่งอยู่ระหว่างคุมประพฤติ
(3) สอดส่องให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
ตามที่ศาลกำหนด
(4) ให้คำแนะนำแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยในเรื่องการเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน
(5) ประมวลและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เยาว์ ในกรณีที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจะต้องบังคับใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในคดีแพ่งที่
ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย เพื่อรายงานต่อศาลตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจ
มอบหมาย
(6) ทำรายงานและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (1) และ (5) เพื่อเสนอ
ต่อศาลตามที่ผู้อำนวยการสถานพินิจมอบหมาย
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศาลสั่งเกี่ยวกับคดีเยาวชนและครอบครัวหรือที่
ผู้อำนวยการสถานพินิจมอบหมาย
ให้รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานคุม
ประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 47 ให้พนักงานคุม
ประพฤติมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็ก
หรือไม่ก็เยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งให้การศึกษา สอบกรมกรมพินิจ ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้อง ใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในที่นั้น
(2) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งผู้เยาว์
อาศัยอยู่ด้วยหรือบุคคลซึ่งให้การศึกษา ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้อง ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก กับสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในที่นั้นเกี่ยวกับคดีครอบครัว
(3) สอบถามครู อาจารย์ หรือผู้จัดการสถานศึกษาที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้อง
หาว่ากระทำความผิดศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ
สติปัญญาของเด็กหรือเยาวชนนั้นและถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้บุคคลเช่นว่านี้ทำรายงาน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยก็ได้
(4) เรียกบุคคลซึ่งสามารถให้ข้อเท็จจริงมาพบที่สถานพินิจหรือว่าสถานที่อื่นตาม
ระเบียบที่อธิบดีเจาะจงและสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยคำ
ในกรณีที่มีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ตาม (1) หรือ (2) ใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น พนักงานคุมประพฤติจะกระทำได้ต่อเมื่อมี
คำสั่งศาล
หลักกำหนด 49 ให้มีผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่อย่างพนักงานคุม
ประพฤติเพียงเท่าที่อธิบดีได้มอบหมาย
ให้อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 50 ให้นักสังคมสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และ
ตามกฎหมายอื่นและโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนในระหว่างที่ถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจ
หรือที่ได้ปล่อยไปแล้ว ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และอบรมสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน
นั้น
(2) ให้คำแนะนำแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชน
อาศัยอยู่ด้วยเกี่ยวกับการเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนเด็กหรือเยาวชน เพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน
(3) ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในการสืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัวและ
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในคดีครอบครัว
(4) ทำรายงานพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม (1) (2) พร้อมทั้ง (3) เพื่อ
เสนอต่อศาลใช่ไหมผู้อำนวยการสถานพินิจ
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่งศาลหรือคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจ
มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 50 ให้นักสังคม
สงเคราะห์มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือไม่ก็บุคคลซึ่งเด็ก
หรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งให้การศึกษา สอบกรมกรมพินิจ ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้อง ใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก พร้อมทั้งสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในที่นั้น
(2) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งผู้เยาว์
อาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซึ่งให้การศึกษา ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้อง หรือเข้าไปใน
สถานที่อยู่อาศัยของคู่ความในคดีครอบครัวหรือของบุคคลซึ่งคู่ความอาศัยอยู่ด้วย หรือ
บุคคลซึ่งให้การศึกษา ให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในที่นั้น
(3) เรียกบุคคลซึ่งเชี่ยวชาญให้ข้อเท็จจริงมาพบที่สถานพินิจหรือสถานที่อื่นตาม
ระเบียบที่อธิบดีกำหนดและสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยคำ
(4) เรียกคู่ความหรือบุคคลใดมาพบเพื่อไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทใน
คดีครอบครัว
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปในสถานที่ตาม (1) หรือ (2) ใน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกพร้อมด้วยพระอาทิตย์ขึ้น นักสังคมสงเคราะห์จะกระทำได้ต่อเมื่อมี
คำสั่งศาล
มาตรา 52 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการสถาน
พินิจ พนักงานคุมประพฤติ ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ พร้อมกับนักสังคมสงเคราะห์ แสดงบัตร
ประจำตัวต่อบุคคลที่สัมพันธน์
บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 53 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สอบกรมกรมพินิจ ให้ผู้อำนวยการสถาน
พินิจ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ครู พนักงานคุมประพฤติ ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
นักสังคมสงเคราะห์พร้อมทั้งพนักงานอื่นตามที่กฎกระทรวงระบุตำแหน่ง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการสถานพินิจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

คู่มือสอบ ธกส ทิศทางและนโยบายของ ธกส. [เยี่ยม!!]

คู่มือสอบ ธกส ทิศทางและนโยบายของ ธกส. (V)
ที่มีความสำคัญในการรบการดำเนินงาน ปีบัญชี 2556-2560
ธ.ก.ส. พาไปหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็นวิธี ใน
การขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการ ภายใต้โลกทัศน์และพันธกิจ เพื่อรุดหน้าภาค
การเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา คู่มือสอบ ธกส เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาส
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและหาแนวทางประกัน
ความเสี่ยงให้กับลูกค้า? คู่มือสอบ ธกส  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้? 6? ด้าน ดังนี้?
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนสินเชื่อเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรรายย่อย ธ.ก.ส. จึงสนับสนุนการให้บริการ
ด้านสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอด Value Chain ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดย
ใช้เครือข่ายธุรกิจชุมชน และขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้
แก่ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนให้ลูกค้ามีการประกันความเสี่ยงและความเสียหาย ทั้ง
ด้านชีวิต ด้านอาชีพ และด้านรายได้ รวมทั้ง การปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการ เปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินภาคชนบท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้า
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่มือสอบ ธกส โดยการพัฒนาชุมชนเกษตรให้เป็นเครือข่ายเกื้อกูลกันและกันผ่านศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. และสถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท? และพัฒนาเกษตรกรรายคนให้
มีการจัดการการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพ และเสริมสร้างการรวมกลุ่มผลิตเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง
รวมทั้ง พัฒนาทักษะของสถาบันเกษตรกรด้านการจัดการทางธุรกิจและการตลาดเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการ
จัดการสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ
มุ่งเน้นการเติบโตด้านเงินฝากด้วยการรักษาลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการบริหารความสัมพันธ์และกระตุ้นการออมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดอัตราผลตอบแทนที่
สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ตลอดจนเพิ่มช่องทางและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
โครงการลงทุนที่สำคัญของธ.ก.ส.
การลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา
ธ.ก.ส. มุ่งวิจัยและพัฒนาด้านธนาคารและลูกค้า รวมถึงเศรษฐกิจการเกษตร และพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศการเกษตรและชุมชนเพื่อเป็นคลังความรู้ในการนำ ไปสู่การกำหนดนโยบาย ทิศทาง
ของธนาคารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย โดยมีการ
ดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาฐานความรู้
Website แผ่นดินทอง เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นคลังความรู้แก่
สาธารณชน
ฐานข้อมูลชุมชน เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่สำคัญของเครือข่ายของ คู่มือสอบ ธกส เกษตรกร และเครือข่ายต่าง ๆ
2. การวิจัยและพัฒนาสภาวะธุรกิจการเกษตร
สถานการณ์และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของผู้ที่สนใจ
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มราคาข้าว
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิจัย (Link ไปที่รายงานการวิจัย “ส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวไทยเพื่อความเป็นธรรม
สำหรับชาวนา” และ Link ไปที่รายงานวิจัยอื่น ๆ)
BAAC Research Center News
วิชาการปริทัศน์
วารสารวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
– โลกร้อน….มหามหันตภัย
วารสารพัฒนาชนบท
การลงทุนในระบบสารสนเทศ ปีบัญชี 2556
1. การขยายจุดให้บริการเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (PAM)
2. การขยายจุดให้บริการเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ
3. การให้บริการ Mobile Phone Banking
4. การอุ้มชูคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมการใช้งาน สำหรับกองทุนหมู่บ้าน/สถาบัน
การเงินชุมชนที่เป็นลูกค้า
5. การพัฒนาและเพิ่มความสามารถระบบการให้สินเชื่อ (Loan Origination System)
6. การจัดหาระบบสารสนเทศตามกฎหมายและหน้าที่ของสถาบันการเงิน
7. การจัดหาระบบการหักบัญชีด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
8. การเจริญระบบ Call Center
9. การก้าวหน้าระบบ CRM
10. การพัฒนาระบบการบอกข่าวและการสื่อสาร
ปีสมุดบัญชี 2555
1. การจัดหาระบบ Core Banking System (CBS) เรี่ยม
2. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารให้กับสาขาทั่วประเทศ
3. การขยายการติดตั้ง คู่มือสอบ ธกส ระบบ ATM ให้ทั่วไปครบทุกสาขา
4. การให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
5. การตั้งขึ้นศูนย์ Data Center รองรับระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้อง
ตามแนวทาง ISO 27001
6. การปรับเปลี่ยนระบบ FMIS ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น คนดี คนเก่งและมี
ความสุข โดยมีนโยบายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความพร้อมเป็นกลไก

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ตาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ล่าสุด 58 แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ตาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ปี 58

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ตาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ใหม่ปี 58
 
หลังจากที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 ที่น่าผิดหวัง ประเทศกำลังพัฒนาจะ
เติบโตมากขึ้นในปีนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาน้ำมันดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เข้มแข็งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และความผันผวนที่น้อยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่
รายงานนี้ซึ่งจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้งยังได้รายงานว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 2.3 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2558 นี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 3.3 และในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.21 ในปี 2557 ที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนามีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.4 และคาดว่าเขยิบตัวไปอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ในปีนี้ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ และน่าจะ
เข้มแข็งถึงร้อยละ 5.3 และ 5.4 ในปี 2559 และปี 2560  ตามลำดับ
“ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่แน่นอน ประเทศกำลังพัฒนา
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุน โครงการด้านสังคมที่มุ่งเน้นคนยากจน
และทำการปฎิรูปโครงสร้างซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์” นายจิมยองคิม ประธาน
กลุ่มธนาคารโลก กล่าว “ประเทศ จำเป็นมากที่จะต้องขจัดข้อจำกัดในการลงทุนจาก
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญมาก และยังสามารถช่วยให้คน
นยากจนหลายร้อยล้าน
คนพ้นจากความยากจน”
ภายใต้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนโปร่งใสนี้มีความแตกต่างของแนวโน้มของ
เศรษฐกิจประเทศต่างๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอังกฤษกำลังฟื้นตัวเนื่องจาก
ตลาดแรงงานฟื้นและนโยบายทางการเงินยังคงผ่อน คลาย ในทางกลับกัน ประเทศในแถบ
ยุโรปและญี่ปุ่นได้มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างลุ่มๆดอนๆ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทาง
การเงินที่ยังคงมีอยู่ ส่วนจีนกำลังชะลอเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอ
ตัวลง แต่ยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็งในระดับร้อยละ 7.1 ต่อปี (จากร้อยละ 7.4 ในปี 2557) และ
อยู่ที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 และร้อยละ 6.9 ในปี 2560 ราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลต่อทั้งผู้ได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์จากเรื่องนี้
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 สิ่งของ ปัจจัยแรก คือ การค้า
โลกที่ยังคงอ่อนแอ ปัจจัยต่อมาคือ ความเป็นไปได้ที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากดุลอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่ สำคัญทางเศรษฐกิจจะสูงขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยที่สาม คือ
,, 
,, 
 
ผลกระทบต่องบการคลังและการค้าของประเทศผู้ก่อกำเนิดน้ำมัน 
 
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปัจจัยสุดท้ายคือ ความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจในประเทศในเขตยุโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบภาวะ เงินฝืดอย่างยาวนาน
“มีความกังวลอยู่ว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สะดุดลงในประเทศที่มีรายได้สูงบางประเทศ
หรือแม้กระทั่งประเทศที่มีรายได้ปานกลางบางประเทศจะเป็นการสะท้อนความอ่อนแอ ทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจระดับลึก” นาย เคาซิค บาซู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธาน
อาวุโส กลุ่มธนาคารโลก กล่าว “ใน หลายประเทศ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ อัตราการเกิดและกลุ่มคนทำงานวัยหนุ่ม
สาวมีจำนวนน้อยลงส่งผลกระทบทางลบต่อ ผลิตภาพ อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งคาดว่า
จะคงตัวอยู่ตลอดปี 2558 ได้ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลง และน่าจะส่งผลให้การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่ร่ำรวยช้าออกไป นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน อาทิ
จีนและอินเดีย ซึ่งคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 7  ในปี 2559 ประเทศสามารถใน
โอกาสในการสร้างแนวทางในการปฏิรูปด้านการคลังและโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในระยะยาว และ สร้างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”
ประเทศที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะเติบโตระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 (จากร้อยละ
1.8 ในปี 2557) และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในปี 2559-2560 ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของตลาดแรงงาน การผ่อนคลายด้านงบประมาณ ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่ลดลง และต้นทุนการเงินที่ยังคงต่ำ การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่
จะพองตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ปีนี้ (จากร้อยละ 2.4 ในปีที่ผ่านมา) ก่อนที่จะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อย
ละ และร้อยละ 2.4 ในปี 2559-2560 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำของประเทศในแถบ
ยุโรปมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้จะซบ
เซาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ในปีนี้ (จากร้อยละ 1.8 ในปีที่ผ่านมา) แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 ในปี
2559-2560 ในขณะที่ญี่ปุ่นจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2558 (จากเดิม
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557) และร้อยละ 1.6 ในปี 2559
การค้าโลกจะยังคงอ่อนแอในปี 2558 ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจเป็นต้นมา แนวข้อสอบปลัดอำเภอ การขยายตัวของ
การค้าโลกได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 4 ในปี 2556 และปี 2557
ซึ่งต่ำกว่าระดับการเติบโตในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตเฉลี่ย ที่ร้อยละ 7 ต่อ
ปี จากการวิเคราะห์ของรายงานฉบับนี้พบว่า การชะลอตัวทางการค้านี้มีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
อุปสงค์ที่ลดลง และการค้าโลกที่อ่อนไหวน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่ง
อาจจะมีผล มาจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตโลกและการเปลี่ยน
องค์ประกอบ ของความต้องการสินค้านำเข้า
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่ยังคงอ่อนตัวในปี 2558 จากรายงานพบว่า ราคาน้ำมัน
ที่ตกลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในกึ่งหลังของปี 2557 ได้ช่วยลดความกดดันเรื่องอัตราเงิน
เฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และช่วยเพิ่มดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการคลังในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
“ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้รายได้จำนวนมากเปลี่ยนมือจากรัฐผู้ส่งออก น้ำมันไปสู่ประเทศ
กำลังพัฒนาที่นำเข้าน้ำมัน ราคาน้ำมันที่ลดลงในปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ทั้งประเทศผู้ส่งออก
และประเทศ ผู้นำเข้าน้ำมันจะใช้ดำเนินการปฏิรูป ซึ่งจะช่วยเพิ่มทรัพยากรการคลัง และช่วยใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อม” นายอายาน โคส ผู้อำนวยการด้านความเอนเอียงการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มธนาคารโลกกล่าว
ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในมากมายประเทศรายได้ปานกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับ ประโยชน์
จากราคาน้ำมันที่ลดลง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอินเดียปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.4 (จาก
ร้อยละ 5.6 ในปี 2557) และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ในปี 2559-2560 ในขณะที่การลดลงของ
ราคาน้ำมันได้ช่วยให้บราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และตุรกี ลดอัตราเงินเฟ้อ ลดการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเปราะบางทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ยังต่ำอยู่ในขณะนี้จะทำให้เศรษฐกิจประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ชะลอ ลง ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียคาดการณ์ว่าจะหดตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.9
ในปี 2558 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 0.1 ในปี 2559
ในทางตรงกันข้ามกับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้ต่ำ
เข้มแข็งขึ้นในปี 2557 จากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคบริการอย่างเห็นได้
ชัด ผลผลิตทางการเกษตรที่สูง เงินทุนไหลเข้าอยู่ในปริมาณสูง เศรษฐกิจของประเทศที่มี
รายได้ต่ำคาดว่าจะยังเติบโตอย่างเข้มแข็งที่ร้อยละ 6 ในปี 2557-2660 ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนลงจะลดการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้ต่ำส่งที่
ออกสินค้าโภคภัณฑ์
“ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่มาก แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ประเทศที่มีกรอบนโยบายที่น่าเชื่อถือ และ
รัฐบาลที่เน้นเรื่องการปฏิรูปจะอยู่ในสถานะที่สามารถพาประเทศผ่านความ ท้าทายในปี 2558
ไปได้” นางฟรานเชสกา โอนซอจ ผู้เขียนหลักของรายงานฉบับนี้กล่าว
เมื่อคำนวนความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศในปี2553 (จะพบว่า) เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ในปี
2558 และร้อยละ4.0 ในปี 2559 และปี 2560
สรุปสาระสำคัญของแต่ละภูมิภาค
ภูมิถาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อ เนื่องใน
อัตราที่ช้าลงแต่มีความสมดุลมากขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลดลงเป็นร้อย
ละ 6.9 ในปี 2557 เป็นผลมาจาก นโนบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดและสภาวะตึงเครียดทางการเมือง
ซึ่งทำให้การส่งออก ของภูมิภาคไม่โตเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการฟื้นตัวของประเทศที่มี
รายได้สูง (High-income Country) การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถูกประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.7
ในปี 2015 และคงที่ในปีต่อๆไป แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะทำให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคลดลงในปี 2016 ถึง 2560 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจีน กล่าวคือการค่อยๆ ลดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการดำเนิน
มาตรการอย่างรอบคอบเพื่อชะลอการขยายตัวของเงินกู้นอกภาคธนาคาร จะทำให้การเติบโต
ของจีนเหลือเพียงร้อยละ 6.9 ภายในปี 2560 (ลดลงจากร้อยละ 7.4 ในปี 2557) ส่วนประเทศ
อื่นๆในภูมิภาค นอกเหนือจากจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 ภายในปี
2560 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 ในปี 2557) โดยการส่งออก การลงทุน และความมั่นคงทางการ
เมืองที่เพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโต
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาใน  ภูมิภาคยุโรปและเอเซียกลาง
คาดว่าจะต่ำกว่าตัวเลขประมาณการณ์ที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2557 สาเหตุหลักคือการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่องในทวีปยุโรป และ ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน (stagnation) ในรัสเซีย แต่
ในทางตรงกันข้าม การเติบโตทางเศรษฐกิจของตุรกี (ร้อยละ 3.1) กลับสูงกว่าทีได้ประมาณ
การ์ไว้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้โดยรวมคาดว่าจะฟื้นเป็นร้อยละ 3 ในปี 2558
ร้อยละ 3.6 ในปี 2016 และร้อยละ4 ในปี 2560 แต่ในทิศทางที่แตกต่างกันไป กล่าวคือภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาในรัสเซียฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเครือรัฐ เอกราช (Commonwealth of
Independent States) ที่ซึ่งการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในทวีปยุโรปควรจะกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และตุรกี สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน มาตรการความร่วมมือคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
ในยุโรปจะมีระยะเวลานาน และการลดต่ำลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องยังคงเป็น
ปัจจัยความ เสี่ยงสำคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคละตินอเมริกาและคาริบเบียน ลดลง แนวข้อสอบปลัดอำเภอ อย่างชัดเจน
เท่ากับร้อยละ0.8 ในปี 2557 แต่มีการพัฒนาที่แตกต่างกันภายในภูมิภาค โดยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอเมริกาใต้เพลาลงอย่างมาเนื่องจากปัจจัยภายในด้าน ลบ พร้อมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในประเทศคู่ค้าสำคัญ และราคาสินค้าโภภัณฑ์ทั่วโลกที่ลดต่ำลง ปัจจัยเหล่านี้ได้กระทบ
ต่อประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางประเทศใน ภูมิภาค ในทางโด่กันข้าม การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือ และอเมริกากลางฟื้นตัวขึ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงในสหรัฐอเมริกา โดยมีการส่งออกและเงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักของการ
ฟื้น ตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศที่มีรายได้สูง และน่าจะทำให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GDP growth) เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2558 ถึง 2560 อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโต
ของภูมิภาคนี้คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มากกว่าที่คาดไว้ของจีน และการลดต่ำลงอย่างมาก
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ภายในหลังจากหลายปีของความไม่ลงรอยกัน บางประเทศใน ภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาตอนเหนือ เริ่ม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น ถึงแม้ว่าการเติบโตในภูมิภาคจะ
ยังคงอ่อนแอและไม่เสมอภาคกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้นำออกน้ำมัน
ค่อนข้างทรงตัว ในปี 2557 ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มดินแดนผู้ส่งออกน้ำมันฟื้น
51
ตัวเล็กน้อย จากปี2013 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ โดยมีความไม่สมดุลทางด้านนโยบายการคลังและปัจจัยภายนอกเป็น
สาเหตุสำคัญที่ กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของถิ่น ในปี 2560 คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ เป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2560 (จากร้อยละ1.2 ในปี
2557) ความเสี่ยงของสถานการณ์ความขัดแย้งภายในภูมิภาคและราคาน้ำมันที่ผันแปร ปัจจัย
สำคัญ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความท้าทายด้านความมั่นคงจะยังคงมีอยู่
ในภูมิภาคนี้ต่อไป ดังนั้นมาตรการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มี
มา อย่างยาวนานได้ถูกทำให้ล่าช้าออกไปเรื่อยๆ และการว่างงานที่สูงยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่
จำเป็นต้องจัดการ อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาน้ำมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภูมิภาคนี้ที่จะ
ยกเลิกภาระเงิน สนับสนุนด้านพลังงานสำหรับกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน
ใน ภูมิภาคเอเชียใต้ เศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ในปี 2557 ในระยะเวลา 10

วิสัยทัศน์ แนวข้อสอบการไฟฟ้า ดาวน์โหลดหนังสือ วิสัยทัศน์ แนวข้อสอบการไฟฟ้า เจาะลึกข้อสอบ วิสัยทัศน์ แนวข้อสอบการไฟฟ้า สั่งซื้อสินค้า สมัครงาน สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ

วิสัยทัศน์ แนวข้อสอบการไฟฟ้า [Download Now]
วิสัยทัศน์ แนวข้อสอบการไฟฟ้า HOO !!
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และ|พร้อมทั้ง|พร้อมด้วย|พร้อมกับ|กับ|ด้วยกัน} ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ภาระหน้าที่
จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าพร้อมด้วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แนวข้อสอบการไฟฟ้า ทั้งในชาติ และ ประเทศ
ใกล้ชิดได้ตาม หลักเกณฑ์สากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้ง
ในด้านคุณภาพของสินค้า และบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิง
ธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด หมายรวมพร้อมสำหรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยกันสิ่งแวดล้อม
เบ้าหลอมนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ กฟภ.
การเป็นองค์กรที่แสวงหาโอกาสการลงทุนและสร้างรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลัก ท้งั ในประเทศและต่างชาติ เนื่องด้วยพัฒนาความสามารถในการสร้างรายได้ในภาพรวม
และเป็นการใช้ ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างประโยชน์จากการ Synergy การงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องเข้า พร้อมกัน เพื่อสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ กฟภ. ในภาพรวมได้อย่างดี ยิ่งขึ้น และวางบทบาทเชิงรุกของ กฟภ. ให้มีส่วนร่วมในการ
กำหนดทิศทางและพัฒนากิจการพลังงานของ บ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถรองรับ
ความท้าทายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แนวข้อสอบการไฟฟ้า กินความทำ ให้ กฟภ. สามารถวางแผนการดำเนิน
กิจการที่สอดคล้องด้วยกันได้เปรียบจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
ค่านิยมร่วม (Core Value) สิ่ง กฟภ.
ริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัยข่าวสาร บริการดีเลิศ ชูเชิดสามัคคี โปร่งใส มีคุณธรรม
A แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
มุ่งพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และ
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อทรัพย์สิน กฟภ.
1) เจริญและขยายร ะบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการเพื่อ
เพิ่มขีด ปรีชาในการแข่งขันของประเทศ
2) บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
3) เสริมสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
รวมท้งั ดูแลคุณภาพ ความปลอดภัยของชุมชน แนวข้อสอบการไฟฟ้า และมลภาวะอันอาจเกิดจากการประกอบการ
4) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้
องค์กรมี ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับต่อการแข่งขันในอนาคต
รวมทั้งการเป็นแหล่ง รายได้ของภาครัฐอย่างยั่งยืน
5) สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร แนวข้อสอบการไฟฟ้า  และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
6) มีมาตรการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
นโยบาย (Policy) ของ กฟภ.
1) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน โดยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มี อยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสวงหาโอกาสในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการขยายการลงทุนของบริษัทในเครือ พร้อมด้วยบริหารความ เสี่ยงอย่างเหมาะสม
2) มุ่งไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีลูกค้าเป็นใจกลาง แนวข้อสอบการไฟฟ้า (Customer-Centric Organization) โดย เน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความต้องใจ ให้กับลูกค้า รวมถึงการเสริมสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเพิ่มพูนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่มีศักยภาพ เพื่อให้บริการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพในเชิง ทุน ตลอดจนมีความมั่นคงและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล
4) ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน แนวข้อสอบการไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อน และเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนและรองรับ การปรับผังเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ในภายภาคหน้า
5) มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรเสมือนมีชีวิต (Live Organization) แนวข้อสอบการไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ และทุนทางปัญญา ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร เน้นแนวคิดพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่สร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย ขององค์กร
6) นำวิถีทางบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมภิบาลมาใช้เป็นแกนหลักในการ ขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การ เจริญงอกงามอย่างสมดุลและยั่งยืน
 

เรื่องราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า พ.ศ.2557 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า พ.ศ.2557 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ล่าสุดปี 57 ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2557 ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า 57 เรื่องราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2557 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า 57 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า 57 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ใหม่ปี 57 ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า UP DATE ปี 2557 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า 2557 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ใหม่ปี 57

เรื่องราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า พ.ศ.2557 ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า จัดทำใหม่ปี 57 ความเป็นมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า ปี 2557 ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า 2557
 
เริ่มแรกมีไฟฟ้าใช้ในประเทศสยาม 2427 – 2502 ข้อสอบการไฟฟ้า
ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2427 ในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผู้ให้กำเนิดกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย คือ จอมพลเจ้าพระยา สุรศักดิ์มนตรี(เจิม แสงชูโต) เมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหมื่นไวย วรนาถ โดยท่านได้วางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า พร้อมกับติด ดวงโคมไฟฟ้า ที่กรมทหารหน้า ซึ่งเป็นที่ตั้งกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน ในวันที่เปิดทดลองใช้แสงสว่าง ด้วยไฟฟ้าเป็นครั้งแรกนั้น เกิดว่าบรรดาขุนนาง ข้าราชการ และประชาชน มาดูแสงไฟฟ้าอย่าง แน่นขนัดด้วยความตื่นตาตื่นใจ เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานไฟฟ้า แสงสว่างขึ้นในวังหลวงทันที จากนั้นมา ไฟฟ้าก็เริ่มแพร่หลายไปตามวังเจ้านาย
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เริ่มก็ตัวเป็นรูป เป็นร่างขึ้นเมื่อ บริษัทจากประเทศเดนมาร์ก ข้อสอบการไฟฟ้า ด้ขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ เดิน รถรางจากบางคอแหลม ถึงพระบรมมหาราชวัง เป็นหนแรก และได้ขยายการผลิตไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง โดยติดตั้งระบบผลิตที่มั่นคง ถาวรขึ้นที่วัดเลียบ (ที่ตั้งการไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบัน) ข้อสอบการไฟฟ้า อมาในปี 2457 โปรดเกล้าให้ตั้งโรงไฟฟ้า ขึ้นอีก 1 โรง เรียกว่าการไฟฟ้าหลวง สามเสน ซึ่งต่อมา มีฐานะเป็นกองหนึ่งของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และในที่สุด ได้รวมเข้ากับกิจการไฟฟ้ากรุงเทพฯ(วัดเลียบ) ข้อสอบการไฟฟ้า นกลายมาเป็นการไฟฟ้านครหลวงในสมัยปัจจุบัน ซึ่งรับผิดชอบดูแล พื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี ปน 3 จังหวัด
สำหรับกิจการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อทาง ราชการได้ตั้งแผนกไฟฟ้าขึ้น ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และได้ก่อสร้างไฟฟ้าเทศบาลเมืองนครปฐมขึ้น เพื่อจำหน่ายไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน เป็นแห่งแรก เมื่อปี 2473 จากนั้น มาไฟฟ้าจึงได้แพร่หลาย ไปสู่หัวเมืองต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ก็มีเอกชน ขอสัมปทาน จัดตั้งการไฟฟ้าขึ้นหลายแห่ง ต่อมาในปี 2477 มีการเจริญแผนกไฟฟ้า เป็นกองไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น กองไฟฟ้าภูมิภาค
หลังจากก่อสร้างไฟฟ้าที่เทศบาลเมืองนครปฐมเป็นแห่งแรกแล้ว ก็มี ารทยอยก่อสร้างไฟฟ้า ให้ชุมชนขนาดใหญ่ ระดับจังหวัด และอำเภอ ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการไฟฟ้า ข้อสอบการไฟฟ้า าดแคลนอะไหล่ และน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบผลิตชำรุดทรุดโทรม จนถึง พรรษา 2490 สภาวะทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ประเทศไทยเริ่มพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญขึ้น ดังนั้นภารกิจของไฟฟ้าภูมิภาค จึงหนักหน่วงขึ้น รัฐบาล เริ่มเห็นความจำเป็น ในการเร่งขยายการก่อสร้างกิจการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใหม่ และดำเนินกิจการไฟฟ้า ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นจึงได้จัดตั้ง องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อปี 2497 เพื่อรับผิดชอบดำเนินกิจการ ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อสอบการไฟฟ้า หนดโครงการพร้อมทั้งแผนงาน เช่นนี้ 
1. ให้ริเริ่มตั้งขึ้นสำนักงานชั่วคราวที่ตึกกรมโยธาธิการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
2. ให้ก่อสร้างการไฟฟ้าทุกอำเภอที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งในเวลานั้นมีอยู่ 227 อำเภอ ในขั้นแรกให้ก่อสร้าง เฉพาะอำเภอ ที่ดำเนินการแล้วไม่ขาดทุน 87 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และให้ดำเนินงานเป็นรูปบริษัท เรียกว่า บริษัทไฟฟ้าอำเภอแต่ละอำเภอ องค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือหุ้นร้อยละ 51 อีกร้อยละ 49 ขายให้เอกชน บังคับมูลค่าหุ้นละ 100 บาท [LINK3 ระครั้งแรกหุ้นละ 25 บาท 
3. ให้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับอุปกรณ์ติดตั้ง ข้อสอบการไฟฟ้า วยการไฟฟ้าของเอกชน ที่ไม่มีทุนทรัพย์จะขยายกิจการได้ โดยให้คิดเป็นราคาหุ้นที่ร่วมลงทุน 
4. ให้ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อติดตั้ง และบูรณะการไฟฟ้าของเทศบาล ที่ไม่มีงบประมาณผ่อนชำระ และให้คิดค่า  ส่วนแบ่งเป็นรายหน่วยที่ผลิตได้ ในระหว่างที่ยังชำระไม่หมด 
5. ให้รับซื้อกิจการไฟฟ้าของเอกชน ที่มิอาจดำเนินการได้มาดำเนินการต่อไป เป็นรูปกงสี เพื่อระงับความ เดือดร้อนของประชาชน ถ้าเป็นการไฟฟ้าจังหวัด ให้เรียกว่า บริษัทไฟฟ้าจังหวัด 
6. บุคลากรที่ดำเนินการในองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ้าไม่จำเป็น ให้ยืมตัวจาก กรมโยธาธิเทศบาลก่อน โดยจ่ายเงินพิเศษให้ ซึ่งรวมทั้งตัวผู้อำนวยการด้วย 

ข้อสอบปลัดอำเภอ แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ตาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2558

 
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects-GEP) ตาม แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2558
 
หลังจากที่การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 ที่น่าผิดหวัง ประเทศกำลังพัฒนาจะ
เติบโตมากขึ้นในปีนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากราคาน้ำมันดิบลดลง เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เข้มแข็งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และความผันผวนที่น้อยลงของเศรษฐกิจประเทศตลาด
เกิดใหม่ที่มีขนาดใหญ่
รายงานนี้ซึ่งจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้งยังได้รายงานว่า ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 2.3 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2558 นี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี 2559 อยู่
ที่ร้อยละ 3.3 และในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.21 ในปี 2557 ที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนามีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.4 และคาดว่าเขยิบตัวไปอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ในปีนี้ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ และน่าจะ
เข้มแข็งถึงร้อยละ 5.3 และ 5.4 ในปี 2559 และปี 2560 ตามลำดับ
“ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจไม่แน่นอน ประเทศกำลังพัฒนา
จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุน โครงการด้านสังคมที่มุ่งเน้นคนยากจน
และทำการปฎิรูปโครงสร้างซึ่งเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์” นายจิมยองคิม สำคัญ
กลุ่มธนาคารโลก กล่าว “ประเทศ จำเป็นมากที่จะต้องขจัดข้อจำกัดในการลงทุนจาก
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญมาก และยังสามารถช่วยให้คนยากจนหลายร้อยล้าน
คนพ้นจากความยากจน”
,, 
,, 
ภายใต้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางนี้มีความแตกต่างของแนวโน้มของ
เศรษฐกิจประเทศต่างๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และอังกฤษกำลังฟื้นตัวเนื่องจาก
ตลาดแรงงานฟื้นและนโยบายทางการเงินยังคงผ่อน คลาย ในทางกลับกัน ประเทศในแถบ
ยุโรปและญี่ปุ่นได้มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างลุ่มๆดอนๆ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติทาง
การเงินที่ยังคงมีอยู่ ส่วนจีนกำลังชะลอเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอ
ตัวลง แต่ยังคงเติบโตอย่างเข้มแข็งในระดับร้อยละ 7.1 ต่อปี (จากร้อยละ 7.4 ในปี 2557) และ
อยู่ที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 และร้อยละ 6.9 ในปี 2560 ราคาน้ำมันที่ลดลงจะส่งผลต่อทั้งผู้ได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์จากเรื่องนี้
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัจจัย 4 ปัจจัย ข้อสอบเก่าปลัด ปัจจัยแรก คือ การค้า
โลกที่ยังคงอ่อนแอ ปัจจัยต่อมาคือ ความเป็นไปได้ที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากดุลอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่ สำคัญทางเศรษฐกิจจะสูงขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กัน ปัจจัยที่สาม คือ
,, 
,, 
 
ผลกระทบต่องบการคลังและการค้าของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 
 
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปัจจัยสุดท้ายคือ ความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจในประเทศในเขตยุโรโซนและญี่ปุ่นจะซบเซาหรือประสบภาวะ เงินฝืดอย่างยาวนาน
“มีความกังวลอยู่ว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สะดุดลงในประเทศที่มีรายได้สูงบางประเทศ
หรือแม้กระทั่งประเทศที่มีรายได้ปานกลางบางประเทศจะเป็นการสะท้อนความอ่อนแอ ทาง
โครงสร้างเศรษฐกิจระดับลึก” นาย เคาซิค บาซู หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธาน
อาวุโส กลุ่มธนาคารโลก กล่าว “ใน หลายประเทศ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ อัตราการเกิดและกลุ่มคนทำงานวัยหนุ่ม
สาวมีจำนวนน้อยลงส่งผลกระทบทางลบต่อ ผลิตภาพ อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งคาดว่า
จะคงตัวอยู่ตลอดปี 2558 ได้ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกลดลง และน่าจะส่งผลให้การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในประเทศที่ร่ำรวยช้าออกไป นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสให้ประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน อาทิ
จีนและอินเดีย ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 ประเทศสามารถใน
โอกาสในการสร้างแนวทางในการปฏิรูปด้านการคลังและโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตในระยะยาว และ สร้างการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม”
ประเทศที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะเติบโตระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 (จากร้อยละ
1.8 ในปี 2557) และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ในปี 2559-2560 ทั้งนี้เป็นผลมา
จากการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของตลาดแรงงาน การผ่อนคลายด้านงบประมาณ ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์ที่ลดลง และต้นทุนการเงินที่ยังคงต่ำ การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่
จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ปีนี้ (จากร้อยละ 2.4 ในปีที่ผ่านมา) ก่อนที่จะชะลอตัวลงอยู่ที่ร้อย
ละ และร้อยละ 2.4 ในปี 2559-2560 ตามลำดับสูง-ต่ำ อัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำของประเทศในแถบ
ยุโรปมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในแถบนี้จะซบ
เซาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ในปีนี้ (จากร้อยละ 1.8 ในปีที่ผ่านมา) แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 ในปี
2559-2560 ในขณะที่ญี่ปุ่นจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ในปี 2558 (จากเดิม
ร้อยละ 0.2 ในปี 2557) และร้อยละ 1.6 ในปี 2559
การค้าโลกจะยังคงอ่อนแอในปี 2558 ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจเป็นต้นมา การขยายตัวข้าวของ
การค้าโลกได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่ระดับน้อยกว่า ร้อยละ 4 ในปี 2556 และปี 2557
ซึ่งต่ำกว่าระดับการเติบโตในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตเฉลี่ย ที่ร้อยละ 7 ต่อ
ปี จากการวิเคราะห์ของรายงานฉบับนี้พบว่า การชะลอตัวทางการค้านี้มีปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
อุปสงค์ที่ลดลง และการค้าโลกที่อ่อนไหวน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่ง
อาจจะมีผล มาจากการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตโลกและการเปลี่ยน
องค์ประกอบ ของความต้องการสินค้านำเข้า
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่ยังคงอ่อนตัวในปี 2558 จากรายงานพบว่า ราคาน้ำมัน
ที่ตกลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในครึ่งหลังของปี 2557 ได้ช่วยลดความกดดันเรื่องอัตราเงิน
เฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และช่วยเพิ่มดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการคลังในประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน
“ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้รายได้จำนวนมากเปลี่ยนมือจากประเทศผู้ส่งออก น้ำมันไปสู่ประเทศ
กำลังพัฒนาที่นำเข้าน้ำมัน ราคาน้ำมันที่ลดลงในปัจจุบันจึงเป็นโอกาสที่ทั้งประเทศผู้ส่งออก
และประเทศ ผู้นำเข้าน้ำมันจะใช้ดำเนินการปฏิรูป ซึ่งจะช่วยเพิ่มทรัพยากรการคลัง และช่วยใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อม” นายอายาน โคส ผู้อำนวยการด้านแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ
กลุ่มธนาคารโลกกล่าว
ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในหลายประเทศรายได้ปานกลางขนาดใหญ่ที่ได้รับ ประโยชน์
จากราคาน้ำมันที่ลดลง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของอินเดียปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.4 (จาก
ร้อยละ 5.6 ในปี 2557) และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7 ในปี 2559-2560 ในขณะที่การลดลงของ
ราคาน้ำมันได้ช่วยให้บราซิล อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ และตุรกี ลดอัตราเงินเฟ้อ ลดการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเปราะบางทางเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันที่ยังต่ำอยู่ในขณะนี้จะทำให้เศรษฐกิจประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ชะลอ ลง ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจของประเทศรัสเซียคาดการณ์ว่าจะหดตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.9
ในปี 2558 และคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 0.1 ในปี 2559
ในทางตรงกันข้ามกับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้ต่ำ
เข้มแข็งขึ้นในปี 2557 จากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของภาคบริการอย่างเห็นได้
ชัด ผลผลิตทางการเกษตรที่สูง เงินทุนไหลเข้าอยู่ในปริมาณสูง เศรษฐกิจของประเทศที่มี
รายได้ต่ำคาดว่าจะยังเติบโตอย่างเข้มแข็งที่ร้อยละ 6 ในปี 2557-2660 ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนลงจะลดการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศที่มีรายได้ต่ำส่งที่
ออกสินค้าโภคภัณฑ์
“ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกยังมีอยู่มาก แนวข้อสอบปลัดอำเภอ บ้านเมืองที่มีกรอบนโยบายที่น่าเชื่อถือ และ
รัฐบาลที่เน้นเรื่องการปฏิรูปจะอยู่ในสถานะที่สามารถพาประเทศผ่านความ ท้าทายในปี 2558
ไปได้” นางฟรานเชสกา โอนซอจ ผู้เขียนหลักของรายงานฉบับนี้กล่าว
เมื่อคำนวนความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศในปี2553 (จะพบว่า) เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.6 ในปี
2558 และร้อยละ4.0 ในปี 2559 และปี 2560
สรุปสาระสำคัญของแต่ละภูมิภาค
ภูมิถาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อ เนื่องใน
อัตราที่ช้าลงแต่มีความสมดุลมากขึ้น ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคลดลงเป็นร้อย
ละ 6.9 ในปี 2557 เป็นผลมาจาก นโนบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดและสภาวะตึงเครียดทางการเมือง
ซึ่งทำให้การส่งออก ของภูมิภาคไม่โตเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับการฟื้นตัวของประเทศที่มี
รายได้สูง (High-income Country) การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถูกประมาณการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.7
ในปี 2015 และคงที่ในปีต่อๆไป แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งจะทำให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคลดลงในปี 2016 ถึง 2560 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจีน กล่าวคือการค่อยๆ ลดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการดำเนิน
มาตรการอย่างรอบคอบเพื่อชะลอการขยายตัวของเงินกู้นอกภาคธนาคาร จะทำให้การเติบโต
ของจีนเหลือเพียงร้อยละ 6.9 ภายในปี 2560 (ลดลงจากร้อยละ 7.4 ในปี 2557) ส่วนประเทศ
50
อื่นๆในภูมิภาค นอกเหนือจากจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.5 ภายในปี
2560 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.6 ในปี 2557) โดยการส่งออก การลงทุน และความมั่นคงทางการ
เมืองที่เพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยหลักสนับสนุนการเติบโต
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาใน ภูมิภาคยุโรปและเอเซียกลาง
คาดว่าจะต่ำกว่าตัวเลขประมาณการณ์ที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2557 สาเหตุหลักคือการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจที่ไม่ต่อเนื่องในทวีปยุโรป และ ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน (stagnation) ในรัสเซีย แต่
ในทางตรงกันข้าม การเติบโตทางเศรษฐกิจของตุรกี (ร้อยละ 3.1) กลับสูงกว่าทีได้ประมาณ
การ์ไว้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้โดยรวมคาดว่าจะฟื้นเป็นร้อยละ 3 ในปี 2558
ร้อยละ 3.6 ในปี 2016 และร้อยละ4 ในปี 2560 แต่ในทิศทางที่แตกต่างกันไป กล่าวคือภาวะ
เศรษฐกิจซบเซาในรัสเซียฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจในเครือรัฐ เอกราช (Commonwealth of
Independent States) ที่ซึ่งการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในทวีปยุโรปควรจะกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และตุรกี สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน มาตรการความร่วมมือคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน
ในยุโรปจะมีระยะเวลานาน และการลดต่ำลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องยังคงเป็น
ปัจจัยความ เสี่ยงสำคัญที่ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคละตินอเมริกาและคาริบเบียน ลดลง แนวข้อสอบปลัดอำเภอ อย่างชัดเจน
เท่ากับร้อยละ0.8 ในปี 2557 แต่มีการพัฒนาที่แตกต่างกันภายในภูมิภาค โดยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอเมริกาใต้ลดลงอย่างมาเนื่องจากปัจจัยภายในด้าน ลบ พร้อมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในประเทศคู่ค้าสำคัญ และราคาสินค้าโภภัณฑ์ทั่วโลกที่ลดต่ำลง ปัจจัยเหล่านี้ได้กระทบ
ต่อประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่บางประเทศใน ภูมิภาค ในทางตรงกันข้าม การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาเหนือ และอเมริกากลางฟื้นตัวขึ้นด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มั่นคงในสหรัฐอเมริกา โดยมีการส่งออกและเงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักของการ
ฟื้น ตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศที่มีรายได้สูง และน่าจะทำให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวม (GDP growth) เป็นร้อยละ 2.6 ในปี 2558 ถึง 2560 อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโต
ของภูมิภาคนี้คือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มากกว่าที่คาดไว้ของจีน และการลดต่ำลงอย่างมากมาย
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ภายในหลังจากหลายปีของความขัดแย้ง บางประเทศใน ภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาตอนเหนือ เริ่ม มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น ถึงแม้ว่าการเติบโตในภูมิภาคจะ
ยังคงอ่อนแอและไม่เสมอภาคกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้นำออกน้ำมัน
ค่อนข้างทรงตัว ในปี 2557 ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มแดนผู้ส่งออกน้ำมันฟื้น
51
ตัวเล็กน้อย จากปี2013 แนวข้อสอบปลัดอำเภอ โดยมีความไม่สมดุลทางด้านนโยบายการคลังและปัจจัยภายนอกเป็น
สาเหตุสำคัญที่ กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ในศักราช 2560 คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ เป็นร้อยละ 3.5 ในปี 2560 (จากร้อยละ1.2 ในปี
2557) ความเสี่ยงของสถานการณ์ความขัดแย้งภายในภูมิภาคและราคาน้ำมันที่ผันแปร ปัจจัย
สำคัญ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และความท้าทายด้านความมั่นคงจะยังคงมีอยู่
ในภูมิภาคนี้ต่อไป ดังนั้นมาตรการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มี
มา อย่างยาวนานได้ถูกทำให้ล่าช้าออกไปเรื่อยๆ และการว่างงานที่สูงยังคงหมายถึงปัญหาสำคัญที่
จำเป็นต้องจัดการ อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาน้ำมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภูมิภาคนี้ที่จะ
ยกเลิกภาระเงิน สนับสนุนด้านพลังงานสำหรับกลุ่มประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน
ใน ภูมิภาคเอเชียใต้ เศรษฐกิจคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 ในปี 2557 ในระยะเวลา 10

เก็งสรุปสุดยอดแนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส เยี่ยมสำหรับปี 2558 ติวเข้มแนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส ปี 2558 โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส เยี่ยมสำหรับปี 2558

ของดีมีมาบอกต่อ แนวข้อสอบ ฐานะและคณะกรรมการของธนาคาร แนวข้อสอบ ธกส มาใหม่ 2558
ธกส. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และ
ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 เป็นต้นมา โดยรับโอนบรรดาทรัพย์สิน สินทรัพย์ หนี้สิน
ความรับผิดชอบธุรกิจ แนวข้อสอบ ธกส พนักงานและลูกจ้างมาจากธนาคารเพื่อการสหกรณ์
ธกส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีคณะกรรมการ ธกส. เป็นผู้วางนโยบาย
และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของธนาคาร
คณะกรรมการ ธกส. ดังกล่าวประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
และมีรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน 8 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้ผู้จัดการเป็น
ผู้ชี้ขาดและเลขานุการ
การดำเนินงานของธนาคาร
ธกส. แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร โดยให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคน สหกรณ์การเกษตรกลุ่ม
เกษตรกร และอื่นๆ ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
2. บริการเงินฝาก โดยรับฝากเงินจากคนธรรมดาทั่วไป
1. การดำเนินงานสินเชื่อด้านเกษตรกร
1.1 การให้กู้เงินแก่เกษตรกรรายคนเกษตรกรรายคน รวมความว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์
การเกษตร หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรรายคนนี้นิยมเรียกว่า เกษตรกรลูกค้าธกส. วิธีการให้กู้ยืม
แก่เกษตรกรประเภทนี้แบ่งเป็น 2 รูปร่าง แนวข้อสอบ ธกส เป็น
ลักษณะแรก ให้กู้แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มลูกค้าของธนาคารเกษตรกรที่กู้ยืมโดย
วิธีนี้ส่วนมาก เป็นกลุ่มเกษตรกรขนาดย่อม และขาดหลักทรัพย์เป็นรับรองเงินกู้ดังนั้น จึงใช้บุคคลในกลุ่ม
ร่วมยืนยันแทนเกษตรกรที่กู้เงินจาก ธกส. จำนวนมากจะขอกู้เงินในลักษณะนี้
ลักษณะที่สอง เป็นการให้กู้ แก่เกษตรกรรายคน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดกลุ่มลูกค้าของ ธกส. ที่กู้ยืม
โดยวิธีนี้ส่วนมากเป็นผู้ที่มีฐานะค่อนข้างดี และมีหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้
1.2 การสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์การเกษตร พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำว่าสหกรณ์การเกษตรไว้ดังนี้
"สหกรณ์การเกษตร" หมายความว่า สหกรณ์ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดเป็นเกษตรกร และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ แนวข้อสอบ ธกส กับให้หมายความรวมถึงสหกรณ์ดังกล่าวที่ได้รวมกันเป็นชุมชน
สหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
ธกส. ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนการดำเนินงานแก่สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนให้คำปรึกษา
และแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานสินเชื่อและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินกู้และอำนวยผลประโยชน์ อย่างแท้จริงแก่เกษตรกรสมาชิกซึ่งแบ่งออกได้
ตามลักษณะดังต่อไปนี้
 
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับให้สมาชิกกู้ต่อตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตร
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจน
สิ่งจำเป็นอื่นๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกด้วยกันเกษตรกร
3) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการขายผลิตผลการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
1.3 บริการเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกรพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร
พ.ศ. 2509 ได้บัญญัติความหมายของคำ กลุ่มเกษตรกร แนวข้อสอบ ธกส ไว้ดังนี้
"กลุ่มเกษตรกร" หมายถึงเกษตรกรซึ่งรวมเป็นกลุ่มโดยมีข้อบังคับรับรองให้เป็นนิติบุคคล
และมีวัตถุประสงค์ทำงานทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของ เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร เป็นสถาบันเกษตรกรอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับบริการสินเชื่อจาก ธกส. บริการนี้
แบ่งออกเป็น 4 เหล่า คือ
1) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก
2) เงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการทำเพิ่มผลิตผลการเกษตร
3) เงินกู้เพื่อหาวัสดุเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตร
4) เงินกู้ระยะยาวเพื่อการเกษตร
ใน พุทธศักราช 2529 ธกส. ได้ปล่อยสินเชื่อแก่ภาคเกษตรกรรมทั้งสิ้น 25,126.1 ล้านบาทมีอัตราการชำระ
คืนร้อยละ 72.5 ของยอดเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ
2. บริการเงินออมของธนาคาร
หน้าที่โดยตรงของ ธกส. นอกเหนือไปจากการให้กู้เงินแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรแล้ว ธกส.
มีบริการรับฝากเงินเช่นเดียวกับธนาคารแห่งอื่นๆ อีกด้วยบริการเงินฝากของ ธกส. มีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากประจำ
บริการเงินฝากของ ธกส. ทั้ง 2 ประเภทนี้ แนวข้อสอบ ธกส ผู้ที่ฝากเงินไว้จะได้ดอกเบี้ยตอบแทนในอัตราเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จากธนาคารแห่งอื่นๆ
และที่สำคัญก็คือ ผู้ที่นำเงินมาฝากไว้กับ ธกส. จะเป็นผู้ที่มีส่วนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหรือ
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ทุกข์ยาก แสนเข็ญของแผ่นดิน เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากไว้กับ ธกส. จะ
หลั่งไหลไปสู่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการกำกับและแนะนำอย่างใกล้ชิดของ
ธกส. เพื่อให้เงินฝาก ทุกบาททุกสตางค์ของผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือเกษตรกรสัมฤทธิ์ผลสูงสุด คือความกินดี
อยู่ดีของเกษตรกร

แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ ข้อข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เก็งแนวข้อสอบ !! แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ ข้อนิติ กฎ ระเบียบ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ใหม่เอี่ยม !! แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องใช้ในการปฏิบัติงาน BETTRE !!

แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่หน่วยงานในสังกัดต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ((แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย))
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัวพ.ศ. 2553 มีบทบัญญัติหลายประการที่มีผลเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กพร้อมกับเยาวชนมีความเข้าใจในข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ รวมทั้งให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน จึงได้รังสรรค์เอกสารฉบับนี้ขึ้น อย่างใดก็ตามคำกล่าวเพียงเป็นการนำเสนอให้รู้หลัก
แต่ในบางครั้งหากต่างหน่วยงานมีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ควรวิเคราะห์ให้รอบคอบ ยอมรับฟัง
ความเห็นหน่วยงานอื่นโดยปราศจากอคติแล้วตัดสินใจดำเนินงานในสิ่งที่เยี่ยม
การทำงานของสถานพินิจฯ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับศาล หรือต้องดำเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. รับตัวเด็กหรือเยาวชนจากศาล และรับแจ้งการจับกุมหรือการเข้ามอบตัว
จากพนักงานสอบสวน
สถานพินิจฯ ได้รับทางใดทางหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้มีอำนาจในการสืบเสาะ
ข้อเท็จจริงหากได้รับตัวจากศาล ก็ติดตามสอบถามหนังสือแจ้งจากพนักงานสอบสวนเพื่อ
ทราบข้อกล่าวหาและพฤติการณ์คดี
การสืบเสาะนั้นไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งศาล แต่เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กำหนดคือมาตรา 82 ประกอบ มาตรา 36 (1) ซึ่งศาลสั่งหรือไม่ สถานพินิจก็ต้องทำอยู่แล้ว
ศาลไม่มีอำนาจที่จะกำหนดระยะเวลาการสืบเสาะของสถานพินิจแต่การสั่งเช่นนั้นก็เป็นผลดี
ที่จะเร่งรัดการทำงาน และระยะเวลาที่ศาลกำหนดคือ 30 วันก็นับว่าไม่เร่งรัดจนเกินไป
ในกรณีเช่นนี้ควรออกแบบกระบวนงานให้สามารถดำเนินการได้สะดวก กิจกรรมใด
ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพของงานก็ควรตัดออก กิจกรรมที่จำเป็นหรือที่กฎหมาย
กำหนดให้ทำก็ยังต้องคงไว้การเร่งรัดออกรายงานนับว่าเป็นความปรารถนาดีที่จะให้มีการ
ฟ้องและพิพากษาได้เร็วขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่จะพ้นจากกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเร็ว
ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนได้รับการปล่อยชั่วคราวไปจากศาล แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ แล้วมาพบพนักงานคุม
ประพฤติควรถามปากคำโดยเร็ว หัวหน้าคดีควรบริหารจัดการให้มีพนักงานคุมประพฤติถาม
คำให้การในวันเดียวกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดจากการไม่มาพบตามกำหนดซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถออกรายงานได้โดยเร็ว การบริหาร
จัดการก็อาจจ่ายสำนวนให้พนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในขณะนั้น หรือสามารถดำเนินการได้
ทันที หรือจัดเป็นเวรเพื่อการถามปากคำกรณีเร่งด่วนเช่นนี้
๒.การวิจินข้อเท็จจริงในคดีอาญา
ข้อเท็จจริงที่มาตรา ๓๖ (1) ขีดเส้นให้ต้องสืบเสาะ สำนักพัฒน์ฯ ควรนำ flow การ
ทำงานมาชี้ขาดว่ากิจกรรมที่กำหนดนั้นเป็นอย่างไร
– อะไรที่ต้องทำตามกฎหมายก็ต้องธำรงรักษา
– อะไรที่แม้จะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคุม
แก้ไขก็คงไว้หากการคงไว้นั้นยังอยู่ในความสามรถที่จะดำเนินการได้ หรือควรพยายาม
ดำเนินการให้ได้
– การจะใช้กิจกรรมใดควรคำนึงผลที่ได้เป็นสำคัญ มิใช่ได้เพียงหนทางที่กำหนด
– กิจกรรมใดที่เกินจำเป็นตัดออกได้ก็ควรตัด เช่นกลุ่มที่ไม่ต้องรับการแก้ไข ก็ไม่
จำเป็นต้องไปขอคำแนะนำจากสหวิชาชีพ กลุ่มที่แก้ไขได้ไม่ยากนั้นบุคคลกรของหน่วยงานก็
น่าจะเสนอแนวทาง และดำเนินการหรือประสานให้มีการดำเนินการแก้ไขเองได้ ส่วนกลุ่มที่
ยากต่อการแก้ไขก็ควรจะรับคำแนะนำจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นโดยการจัดให้
บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งแล้วเชิญมาประชุมเพื่อขอคำแนะนำการนำเสนอข้อเท็จจริง
ตามมาตรา ๓๖ (1) นั้น เป็นการนำเสนอพยานเอกสารต่อศาล ซึ่งตาม ป.วิ อาญาต้องนำ
พยานบุคคลมาสืบประกอบพยานเอกสารแต่มาตรา ๑๑๘ แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ บัญญัติ
ว่าศาลจะรับฟังรายงานอันมิใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยไม่ต้องมีพยานบุคคลมา
ประกอบรายงานนั้นก็ได้ ในทางตรงข้ามศาลจะเรียกมาสืบประกอบก็ได้ ดังนั้นการรวบรวม
ข้อเท็จจริงของเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินการโดยนักวิชาชีพหลายวิชาชีพ ควรเป็น
รายงานแยกแต่ละวิชาชีพใครทำรายงานส่วนใดก็สามารถรับรองหรือยืนยันข้อเท็จจริงได้
เฉพาะส่วนที่ตนทำ และเมื่อศาลติดใจสงสัยรายงานฉบับใด ก็จะได้เชิญผู้ทำรายงานนั้นไป
ศาลเพื่อสืบประกอบหรือสอบถามเพิ่มเติม การนำรายงานของทุกวิชาชีพมารวมเป็นรายงาน
ฉบับเดียวนั้นเวลาที่ศาลเรียกซักถามก็จะเรียกคนที่ลงชื่อในรายงานซึ่งได้แก่พนักงานคุม
ประพฤติ ในการนี้
พนักงานคุมบำเพ็ญไม่สามารถตอบ แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ หรือให้ความเห็นทางด้านจิตวิทยา หรือ
ทางการแพทย์ได้
รายงานนั้นควรจัดทำในลักษณะชุดรายงานทำด้วย
– รายงานสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานคุมดำเนินตน
– รายงานสภาวะพลานามัย โดยพยาบาล
– รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางกาย โดยแพทย์
– รายงานจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยา
– รายงานการตรวจพิเคราะห์ทางจิต โดยจิตแพทย์
– รายงานการพินิจ โดยพ่อบ้านหรือคนรับใช้
การตรวจพิเคราะห์ทางกายโดยแพทย์นั้นกฎหมายบังคับให้ทำเมื่อเด็กหรือเยาวชน
อยู่ในสถานที่ควบคุม ด้วยประสงค์ต่อตัวผู้ถูกควบคุมเองและผู้อยู่ในสถานที่ควบคุมมิให้มี
การแพร่เชื้อโรคหรือรับอันตรายจากสภาพการควบคุม และเฉพาะรายที่ถูกควบคุมตัวจึงจะมี
รายงานการพินิจ ดังนั้นในชุดรายงานของเด็กและเยาวชนแต่ละรายจะประกอบด้วยรายงาน
ใดบ้างก็แล้วแต่รูปเรื่อง ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่กำหนดอยู่ในระเบียบแล้ว คือ
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
พ.ศ. 2554
รายงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือควรเป็นรายงานแบบความเรียงที่ได้ร้อยเรียง
เหตุผลความเป็นมาของเด็กหรือเยาวชนได้อย่างครบถ้วนและวิเคราะห์แสดงหัวคิดเห็นได้
ชัดเจน เสนอแนะเกี่ยวกับการลงโทษได้อย่างเหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนเป็นการเฉพาะ
และเมื่อศาลพิพากษาให้รับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกฯ ก็สามารถใช้รายงานนี้เพื่อสร้างแผนการ
ฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนแต่ละรายต่อไป รูปแบบรายงานที่เป็นตอนๆ และมิได้เชื่อมโยง
กันอย่างต่อเนื่องโดยให้เครื่องจัดวางเรียงและไม่มีการเชื่อมร้อยให้เป็นไปตามลำดับ ทำให้
เนื้อหาไม่ชวนให้สนใจไม่มีพลังที่จะชวนให้เห็นคล้อยตามเมื่อส่งรายงานต่อศาลแล้ว ต่อมามี
รายงานเรื่องใดเพิ่มเติมเกิดขึ้นต้องส่งเป็นรายงานเพิ่มเติมให้ศาลด้วย รวมทั้งรายงานตาม
มาตรา 46 คือกล่าวความประพฤติไม่น้อยกว่าหกเดือนครั้งสำหรับเด็กหรือเยาวชนที่ต้อง
รอการพิจารณาเป็นเวลานานเกินกว่าหกเดือน ซึ่งอธิบายนี้สถานแรกรับจะต้องส่งให้สถาน
พินิจเพื่อรายงานต่อศาลส่วนกรณีนำไปใช้กับศูนย์ฝึกและอบรม ผู้อำนวยการศูนย์ ควรทำ
ความตระหนักกับศาลเรื่องรอบระยะเวลาในการประเมินเด็ก/เยาวชน แนวข้อสอบกรมพินิจ และขอส่งผลการประเมิน
ก็จะเป็นการสะดวก เพราะศูนย์จะต้องทำเพียงหนังสือนำส่งรายงานผลการประมาณในแต่ละ
รอบมิต้องมีการทำรายงานเพื่อเสนอศาลเป็นการเฉพาะ
การทำงานของศูนย์ฝึกและอบรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับศาลหรือที่ต้องดำเนินการ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ
1. การจัดทำแผนบำบัดแก้ไขรายบุคคล
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ที่สัมพันธน์กับการจัดทำ
แผนบำบัดแก้ไขรายบุคคล ได้แก่
มาตรา 57 วรรคสอง
“การจัดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใดต้องจัดให้เหมาะสมกับอายุ
สภาพร่างกายสภาพจิต วุฒิภาวะ และประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชนจะได้รับในอนาคต โดย
คำนึงถึงความใฝ่ฝันของเด็กหรือเยาวชนประกอบด้วย”
มาตรา 41 ต้องนำมาใช้กับศูนย์ฝึกและอบรมตามที่กำหนดในมาตรา 64 ซึ่งส่วนที่
เกี่ยวกับการจัดทำแผนคือ (1) โดยแปลความได้ว่า “ ในระหว่างที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ในความ
ควบคุมของศูนย์ฝึกและอบรม ให้ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมมีอำนาจหน้าที่จัดให้เด็กหรือ
เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ รับบริการด้านสวัสดิการสังคม รับ
การอบรม หรือปฏิบัติการงานอื่นใดให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย สภาพจิต และสภาพแวด
ล้อมทางสังคมของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก”
ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2554 มีกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้
ข้อ 4 การฝึกอบรมเด็กหรือเยาวชนต้องจัดให้เหมาะสมกับอายุ สภาพร่างกาย อาการ
จิต วุฒิภาวะและประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชนจะได้รับในอนาคต โดยพิจารณาจากรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ และคำนึงถึงความประสงค์ของเด็กหรือเยาวชนตาม
ปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) ผลการจำแนกตามสภาพปัญหาและความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชน
(2) ความพร้อมและศักยภาพของเด็กหรือเยาวชน
(3) พื้นฐานความรู้ด้านวิชาชีพ
(4) พื้นฐานความรู้ด้านวิชาสามัญ
ข้อ 5 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย หลักสูตรด้านการบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรม
และอารมณ์เด็กและเยาวชน หลักสูตรด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
(1) หลักสูตรด้านการบำบัดฟื้นฟู พฤติกรรมและอารมณ์เด็กและเยาวชน มีดังต่อไปนี้
(ก) การบำบัดฟื้นฟูพื้นฐาน เป็นชุดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทุกรายเพื่อลด
ความวิตกกังวลให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและมีความพร้อมในการฝึกอบรม
(ข) การบำบัดฟื้นฟูเฉพาะด้าน เป็นชุดกิจกรรมสำหรับบำบัดฟื้นฟูตามสภาพปัญหา
และความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย
(ค) การบำบัดฟื้นฟูพิเศษ เพื่อบำบัดฟื้นฟูตามความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนที่มี
ลักษณะพิเศษเป็นการเฉพาะราย
(2) หลักสูตรด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนมีดังต่อไปนี้
(ก) การจัดการศึกษาวิชาสามัญ
(ข) การจัดการศึกษาวิชาชีพ
ทั้งนี้เด็กและเยาวชนต้องได้รับกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือกิจกรรมทางเลือกตามความ
สนใจและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กและเยาวชนดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรมเปิดโอกาสสุขภาพ
(ข) กิจกรรมทักษะชีวะ
(ค) กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(ง) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
(จ) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมจรรยา
รายละเอียดปรากฏตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่อธิบดีป่าวประกาศ
ข้อ 6 เด็กหรือเยาวชนที่เข้ารับการฝึกสอนต้องมีแผนการฝึกอบรมเฉพาะราย โดย
ทุกรายจะได้รับการบำบัดฟื้นฟูพื้นฐาน และได้รับการบำบัดฟื้นฟูเฉพาะด้าน การดำเนินการ
ศึกษาสายสามัญหรือวิชาชีพ กิจกรรมนอกหลักสูตร แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ หรือการบำบัดฟื้นฟูพิเศษหากมีทั้งนี้ให้
จัดตามความเหมาะสม
การประมาณผลให้ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินค่าที่กำหนดไว้ในแต่ละกิจกรรมของ
หลักสูตรเด็กหรือเยาวชนที่ผ่านการประเมินตามแผนการฝึกวินิตเฉพาะรายถือว่าผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรมตามระเบียบนี้
ข้อกฎหมายได้กำหนดกรอบการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน แนวข้อสอบกรมกรมพินิจ ส่วนระเบียบกำหนด
เกี่ยวกับการประดิษฐ์แผนการฝึกอบรม และสรุปได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีแผนการ
ฝึกอบรมเฉพาะราย ดังนั้นเมื่อจัดทำแผนแล้วสมควรรายงานให้ศาลทราบถึงแผนการ
ฝึกอบรมซึ่งแผนนี้เป็นเอกสารเริ่มต้นให้ศาลทราบอย่างเป็นรูปธรรมว่าศูนย์ฝึกและอบรมจะ
ดำเนินการอะไรบ้างในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนแต่ละรายที่ศาลส่งมารับการฝึกอบรม
อนึ่งแผนการฝึกอบรมนี้อาจมีการปฏิรูปได้หากมีเหตุการณ์บางประการเป็นอื่นและก็
ควรรายงานให้ศาลทราบถึงแผนที่เปลี่ยนแปลงใหม่ด้วย