คู่มือการชดใช้เตรียมสอบเจ้าภาระหน้าที่พัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ{สุข|

คู่มือการชดใช้เตรียมสอบเจ้าภาระหน้าที่พัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณเปรม
พระราชบัญญัติกองราคาซื้ออนุกูลการ คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสาธารณสุข สร้างเสริมอนามัย
พ.ศ. 2544ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2544
เป็นปีที่ 56 ในรัชกาลล่าสุดนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ อุดหนุนป่าวว่า
โดยที่ยังไม่ตายการมีค่าให้มีข้อบังคับหมายว่าด้วยซ้ำกองเงินค้ำการสร้างเสริมพลานามัย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการแคบสิทธิและอิสระ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ กับมาตรา 31 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยภามตามบทบัญญัติแห่งนิติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชข้อกำหนดขึ้นไว้เพราะว่าคำบอกช่องทางและ
ยอมตามของรัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนผลักดันการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ข่มตั้งแต่วันถัดจากวันป่าวในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
,, 
,, 
 
“สุรา” บ่งความว่า สุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
“ยาสูบ” ประสงค์ความว่า ยาสูบตามข้อยกเว้นหมายว่าเช่นเดียวกันยาสูบ
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีตามกฎหมายว่าเพราะว่าสุราและค่าแสตมป์ยาสูบยอม
กฎเกณฑ์ว่าด้วยยาสูบ
“สร้างเสริมสุขภาพ” หมายความว่า  การใด ๆ ที่มุ่งกระทำด้วยว่าสร้างเสริมให้
บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมเครื่องใช้บุคคล สภาพสังคม พร้อมกับ
สิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนแวง และคุณภาพ
ชีวันที่ดี
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมอนามัย
“กรุ๊ปกรรมการ” อยากได้ความว่า คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพอนามัย
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายข้อคดีว่า คณะกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินงานของกองทุนเดิม
“ผู้จัดการ” หมายเรื่องว่า ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีเตือนการกระทรวงสาธารณสุขบำบัดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา 5 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนดันการ
ประกอบเสริมสุขภาพ”
ให้กองทุนเป็นนิติคน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในพสกนิกรทุกวัยตาม
หลักการสุขภาพแห่งชาติ
(2) ก่อความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ
ใช่ไหมสารหรือสิ่งอื่นที่ล้างสุขภาพ และก่อสร้างความนับถือในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนพลเมือง
ทุกระดับ
(3) สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่กดขี่
สุขภาพ รวมหมดจนให้พลเมืองได้รับรู้ข้อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือเดินทางการให้มี
การประชุมเกี่ยวกับการกระตุ้นการสร้างเสริมสุขภาพ
(5) วิวรรธน์ความสามารถของชุมชนในการสร้างสรรค์เสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือไม่ก็
องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ไม่ใช่หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่
เป็นสื่อเพื่อให้ให้พลเรือนสร้างเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่า ใช้เวลาว่างให้หมายความว่าอรรถประโยชน์และลด
บริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ
มาตรา 6 กองทุนประกอบเหตุด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังเชื่อมไปนี้
(1) เงินทรงไว้กองราคาทุนที่จัดเก็บตามมาตรา 11
(2) เงินกับธนสารสมบัติที่ได้รับพร้อมทั้งโอนมาตามมาตรา 43
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนไม่ก็องค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างรัฐหรือ
องค์การระหว่างชาติบ้านเมือง พร้อมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศเลี้ยงดู
(5) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ เหรอเงินรายได้จากการ
เดินการ
(6) ดอกผลของเงินไม่ก็รายได้จากทรัพย์สินของกองทุน
มาตรา 7 กิจการของกองเงินไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าอีกด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ นิติว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ กฎหมายว่าสำหรับการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินปฏิการ ทั้งนี้ ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ และคนงานของกองทุนจำเป็นได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน
มาตรา 8 ให้กองทุนทรัพย์มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ในจังหวัดอื่น
ตามที่รัฐมนตรีคะเนโดยโฆษิตในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 ให้กองราคาทุนมีอำ นาจกระทำ กิจการต่าง ๆ ภายในชายขอบณ
วัตถุหวังตามมาตรา 5 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิเข้าครอบครอง พร้อมทั้งมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(3) หาผลผลกำไรจากทรัพย์สินของกองทุน
(4) เผยแพร่ข้อมูลและประชาเกี่ยวพันเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงโทษภัย
ของการเสพสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ภินท์สุขภาพ พร้อมกับสร้างเสริมพลานามัย
ตลอดจนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) กระทำการอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเกี่ยวพันในการจัดส่งเสียเสร็จสิ้นตาม
วัตถุมุ่งหมายของแผนกเงินสะสม
มาตรา 10 กองทุนมีขั้นเป็นที่ทำการของบ้านเมืองที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือไม่
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบคะเน ด้วยกันรายได้สิ่งกองราคาซื้อไม่แตะนำส่งดำรงฐานะ
รายได้ของแผ่นดิน
มาตรา 11 ให้กองเงินทุนทรัพย์มีอำนาจจัดเก็บเงินบำเรอกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บออกจาก
สุราด้วยกันยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
ในการคิดเลขเงินทะนุถนอมกองทุนตามอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่ง สมมุติมีเศษ
ของหนึ่งสตางค์ให้ปัดตัดความสัมพันธ์
มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและส่งเงินกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเงินทุน
(1) ให้กรมสรรพสามิตด้วยกันกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินเลี้ยงดู
กองทุน เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้
แว่นแคว้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบังคับ
(2) เงินบำรุงกองทุนให้ถือเป็นเงินภาษี แต่ไม่ให้นำไปรวมคำนวณดำรงฐานะมูลค่าข้าวของเครื่องใช้
ภาษี
มาตรา 13 ให้ผู้มีข้อผูกมัดเสียภาษีตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยสุราและกฎปฏิบัติว่า
ด้วยยาสูบ มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุนตามอัตราที่กำหนดตามมาตรา 11 กับกับการชะล้าง
ภาษีตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตี
มาตรา 14 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามนิติว่าด้วยสุราด้วยกัน
กฎหมายว่าด้วยยาสูบได้รับการยกเว้นเหรอคืนภาษี ให้ได้รับการยกเลิกหรือคืนเงินเอาใจใส่ดูแล
กองทุนอีกด้วย ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเจาะจง
มาตรา 15 ใน กรณีที่ผู้มีพันธะส่งเงินเอาใจใส่ดูแลกองทุนไม่ส่งเงินบำรุงกองทุนรอนหรือไม่ก็
ส่งภายหลัง ระยะเวลาที่กำหนด ไม่ก็ส่งเงินถนอมกองทุนไม่ครบถ้วนไล่ตามจำนวนที่ต้องส่ง
นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือน
ของจำนวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภาย หลังระยะเวลาที่กำหนดหรือจำนวนเงินที่ส่งขาดไป
แล้วไปแต่กรณี นับแต่วันครบกำหนดส่งจนตลอดวันที่ส่งเงินบำรุงกองทุน แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิ
ให้เกินจำนวนเงินธำรงกองทุนและให้ถือว่าเงิน เติมต่อนี้เป็นเงินบำรุงกองทุนด้วย
ในการคำนวณพักเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
มาตรา 16 ให้กองทุนมีความเก่งจ่ายเงินจากกองราคาต้นทุน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้แบ่งในการจากงานของกองทุนทรัพย์
(2) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมตามมาตรา 5 และมาตรา 9
(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดลอก
หมวด 2
การทำกิจการของกองทุน
มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกหาว่า “คณะกรรมการกองเงินลงทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ประกอบสำหรับ
(1) นายกรัฐมนตรี หมายถึงประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีชีวิตรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งติดตั้งจากผู้ซึ่งมีคุณวุฒิตาม (5) เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนที่สอง
(4) กรรมการโดยระดับ ยกแบบแทบ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจพร้อมด้วยสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำ นักงานปลัดสำ นักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวง
แรงงาน* ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทำแทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้รับสนอง
ทบวงมหาวิทยาลัย
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งจากผู้ซึ่งหาได้การสรรหา
จากผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเนรมิตเสริมสุขภาพ การพัฒนาประชาคม
การติดต่อสื่อสารพลเมือง การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ข้อบัญญัติ หรือการบริหาร จำนวน
แปดคน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งเจ้าข้อผูกมัดของ
กองทุนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิธีการ ด้วยกัน
เงื่อนไขที่คณะกรรมการคะเน
มาตรา 18 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมีคุณลักษณะและไม่มีรูปพรรณสัณฐานต้องระงับ
อย่างกับต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นคนสิ้นสุดละลาย คนไร้ความอาจจะ หรือคนเสมือนหนึ่งไร้
ข้อคดีเก่ง
(4) ไม่คุ้นชินได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ติดตะราง หยุดแต่เป็นโทษ
เกี่ยวกับความผิดที่ได้วางตนโดยหมิ่นหรือความผิดลหุโทษ
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการประเทศ สมาชิกสภาขอบเขตหรือผู้ดูแล
ท้องถิ่น ผู้ตัดสินไม่ใช่หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชมชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการพารา หรือเจ้าหน้าที่พรรคการนคร
(6) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุพึงประสงค์ของกองทุนตามมาตรา
(7) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือไม่
แย้งกับวัสดุใคร่ได้ของกองทุน หรือว่าได้รับคุณประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์
ของกองทุนเดิม ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงเผงหรือทางโดยนัย ล้มเลิกแต่เป็นผู้เดินทางกิจการอันเป็น
สาธารณอรรถประโยชน์พร้อมด้วยมิได้แสวงหากำไร
มาตรา 19 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งอายุละสามปี
ในความที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากสถานะก่อนวาระ ให้มีการรังสฤษฏ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเกินไม่ถึงเก้าสิบ
วัน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งรับช่วงที่ตั้งที่ว่าง อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือหลออยู่สิ่งของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรค หนึ่ง หากยังมิได้มีการรังสฤษฏ์กรรมาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นซ้ำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในระดับ
เพื่อดำเนิน การต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับอาชีพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
มาตรา 20 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากสภาพขณะ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีให้ให้เผ่าพันธุ์ เพราะบกพร่องต่อพันธกิจ มีความประพฤติเสื่อมทรุดโทรม
หรือว่าทุเลาความเชี่ยวชาญ
(4) ขาดลุ่ยคุณสมบัติหรือว่ามีรูปร่างต้องกักคุมอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 18
มาตรา 21 เหล่ากรรมการมีความเก่งศักดิ์สิทธิ์หน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้ดำเนิน
กิจการค้าให้ยังไม่ตายไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 ศักดิภารกิจ
คัมภีร์เตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณเป็นสุข

ตำราเตรียมสอบบุคลากรวินิจกรมพินิจและ{คุ้มครอง|คุ้มกัน|ป้องกัน|ปกป้อง|รักษา|พิทักษ์|ดูแล|อภิบาล|ปกป้องรักษา|ระวังระไว|ปกครอง|

ตำราเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พิจารณากรมพินิจและรักษาเยาวชนกับผู้เยาว์
เจตจำนงของกระบวนการเป็นธรรมเพราะเด็กและเยาวชน
การซ่อมแซมให้เยาวชนและเยาวชนให้ทวนตนเป็นผู้มีชีวิตดี โดยมีเป้าหมายยิ่งใหญ่มุ่งไปในลาดเลาที่จะ
สงเคราะห์ให้เด็กได้มีโอกาสแก้ไขความปฏิบัติตัวและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับภาวะ
สิ่งห้อมล้อมทั้งครอบครัวกับสังคมมากกว่าการปฏิวัติด้วยวิธีปรามและทำโทษ โดยหยิบตักเตือน
สาเหตุที่เด็กเหล่านี้กระทำผิดกฎปฏิบัตินั้น คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พินิจกรมพินิจและคุุ้มครองเด็กและเยาวชเกี่ยวเนื่องจากไม่ได้รับการอบรมให้บทเรียนและคดีโอ้โลม
ใส่ดูแลจากบิดรมารดาเหรอผู้ถือบังเหียนอย่างถูกแตะต้องและเพียงพอหรือว่าตกไปอยู่ในขั้นในที่
สิ่งแวดโอบรอบต่างๆอันไม่เป็นคุณแก่เด็กด้วยกันเยาวชนหรือเพราะว่าเหตุความวิปริตทางสายตัวและ
จิตใจของเด็กเอง การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจึงไม่ถือเป็นอาชญากรรมเช่นการดำเนินงาน
ผิดของผู้ใหญ่ แต่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและตัวปัญหาการปรับตัว ส่วนสาเหตุการกระทำการผิด
เกิดจากพื้นฐานทางสภาพร่างกายและจิตใจของเขา ปัญหาครอบครัว สภาพแวดล้อมลาดเลา
เข้าสังคม เหตุเดิมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษารู้การกระทำผิดจากผู้อื่น ทั้งนี้อาจมิใช่ที่มา
หนึ่งสาเหตุใดโดยเฉพาะ แต่เป็นเพราะหลายเหตุประกอบกัน ฉะนั้นการเคลื่อนที่ตนต่อเด็กหรือไม่ก็
เยาวชนดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยสุขุมระแวดระวัง ด้วยการพิจารณาถึงข้อเท็จแน่แท้
เกี่ยวกับสิ่งแวดรุม สภาวะทางบ้านและครัวเรือน ตลอดจนสภาพร่างกายกับจิตใจ ด้วยจะ
วิเคราะห์พร้อมกับได้เข้าใจแจ่มแจ้งถึงมูลเหตุแห่งการกระทำผิด รวมทั้งหาทางสงเคราะห์อบรมแก้ไขเช่นกันธีการต่างๆ
อายุด้วยกันความรับผิดทางอาญา
,, 
,, 
 
ลูกและเยาวชนที่ทำตัวผิดนั้นถูกแย้มการดำเนินคดีออกต่างหากจากการดำเนิน
คดีอาญาสำหรับผู้ใหญ่ โดยต้องถูกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนกับสกุล ซึ่งได้มีการจัดเข้าประจำที่
ขึ้นแล้วในทุกจังหวัด มีสถานพินิจกับถือบังเหียนเด็กและเยาวชนยังมีชีวิตอยู่สถานเพราะด้วยกำกับตัว
ในระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาคเจริญ ส่วนรายที่ศาลมีคำพิพากษาใช่ไหมคำสั่งส่งมอบรับการ
#ลองอบรม จะถูกนำตัวไปรับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกฝนและอบรมเด็กเล็กยังไม่สามารถถือได้รับว่ามี
เจตนาที่จะกระทำผิดกฎหมายอาญาถือว่าบุคคลจะมีความ ยอมรับผิดทางอาญาเมื่อมีอายุเกิน 10
ปี ผู้ต้องหาว่ากระทำผิดที่อายุไม่มากเกิน 10 ปี เป็นบุคคลที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ใด
พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการช่วยเหลือ หรือไม่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ต้องแจ้งทาบ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก เพื่อจัดให้มีการอุ้มชูหรือคุ้มถวัลย์สวัสดิ
ภาพต่อไปการดำเนินการต่อผู้ปฏิบัติผิดที่มีอายุเพรงความรับผิดทางอาญา ไม่ก็พระชนมายุ
ไม่เกิน 10 ปีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กระจ่างต่อพนักงานเจ้ากิจ. งานตามกฎหมายรักษาเด็กให้รับผู้เยาว์นั้นไป
ดำเนินการพนักงานเจ้าหน้าที่จะค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเด็ก พร้อมทั้งจัดให้มีการ
คุ้มครองด้วยวิธีการที่พอควร ซึ่งบางครั้งจะจงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเหรอ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาสั่งวิธีการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ เช่นว่ากล่าวสุนทรพจน์ต่อว่า เจาะจงให้บำเพ็ญอย่างหนึ่งอย่างใด หรือนำตัวไปบริหารที่สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพอายุผู้แตะต้องหาที่จะถูกดำเนินคดีในที่ศาลพระภูมิเยาวชนและวงศ์วาน
ผู้ที่จะถูกดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว คือเด็กพร้อมด้วยเยาวชนเยาวชน อยากได้ถึง อายุเกินกว่า 10 ปี
 แต่ไม่เกิน 15 ปีเยาวชน หมายเฉพาะถึง อายุเกินกว่า 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีผู้ที่มีฤทธิ์ฟ้องเด็กและผู้เยาว์
ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวพนักงานอัยการ โดยผ่านการซักถามของเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ผู้เสียเปล่า 
โดยได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานพินิจพร้อมด้วยคุ้มครองเด็กและเยาวชนเด็กและเยาวชนจะถูกต้องจับ
ได้ในกรณีใดบ้างการจับกุมเด็ก กระทำได้เมื่อเด็กนั้นกระทำผิดซึ่งหน้า หรือมีหมายจับเหรอคำสั่งสิ่ง
ศาลการจับกุมเยาวชน กระทำได้เช่นเดียวกับการจับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเรียกว่า
จับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แจ๋ ต้องจับตามหมาย ล้วนๆกรณี
ประสานรอยไปนี้ตำรวจเป็นได้จับได้โดยไม่ต้องมีประสงค์จับดำเนินงานผิดซึ่งหน้าพบโดยมีพฤติการณ์สงสัยว่าจะก่อเหตุเลวพอการ
คู่มือเตรียมสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเด็ก

คู่มือจัดแจงสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มทุน{ครอง|ถือครอง|ถือสิทธิ์|ครอบครอง|เป็นเจ้าของ|ยึด{ครอง|ถือครอง

คู่มือจัดแจงสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและสมดุลทุนเป็นเจ้าของเด็กพร้อมทั้งเยาวชน
การพิจารณาพิพากษาคดีตระกูล
มาตรา 146 การวิเคราะห์พิพากษาคดีญาติโกโหติกานั้นไม่ดุการพิจารณาคดีจะ
ได้ดำ เนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลตะแหง่วๆเทียบให้คู่ข้อความได้ตกลงกันไม่ใช่หรือ
ประนีประนอมกันในข้อพิพาทโดยคำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในญาติ เพื่อ
การนี้ให้ศาลคำนึงถึงหลักการดังต่อ ไปนี้เพื่อประกอบดุลพินิจด้วย ถือเอาว่า
(1) การสงวนและดูแลตำแหน่งของการสมรสในฐานะที่เป็นศูนย์เพิ่มข้าวของ
ชายและหญิงที่สมัครใจเข้ามาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา แม้ไม่คงรักษาสภาพสิ่ง
การสมรสได้ก็ให้การหย่าเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเสียหายจ้อยที่สุด โดยคำนึงถึงสวัสดิ
ภาพและอนาคตกาลของบุตรเป็นสำคัญ
(2) การคุ้มครองและช่วยเหลือวงศาคณาญาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงที่
ญาติโกโหติกานั้นต้องรับผิดชอบในการปกครองให้การศึกษาแก่บุตรที่เป็นผู้เยาว์
(3) การอภิบาลสิทธิของบุตรและส่งเสริมสวัสดิภาพของบุตร ด้วยกัน
(4) หามาตรการต่าง ๆ เพื่อชุบชีวิตสามี ภริยาให้คืนดีกันและซ่อม
ความผูกพันระหว่างกันเองและกับบุตร
มาตรา 147 ในการหมายไว้องค์ชุดตามมาตรา 23 ถ้าศาลเห็นว่าเนื้อความ
ครอบครัวใดที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาเป็นข้อหาที่ผู้เยาว์ไม่มี ผลผลประโยชน์หรืออะไหล่ได้
เสียก่อนโหมโรงพิจารณาคดีให้ศาลสอบถามคู่ความว่า ใคร่จะให้มีผู้พิพากษาสมทบยังมีชีวิตอยู่องค์
คณะด้วยหรือไม่ ถ้าคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะให้มีผู้พิพากษา
สมทบ เป็นองค์ชุดด้วย ให้ผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคนเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้
ในระหว่างการพิจารณาของราชสำนักที่ไม่มีผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะ ถ้า
ข้อเท็จจริงปรากฏแก่ศาลว่าคดีนั้นเป็นคดีที่ผู้เยาว์มีผลผลดีหรือส่วนได้เสีย ให้ศาล
กำหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบตามมาตรา 23 เป็นองค์คณะ แต่ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบกระทบกระทบกระเทือน
กระบวนพิจารณาที่ได้ดำเนินไปแล้ว
,, 
,, 
 
ในกรณีจำยังไม่ตายสัมผัสฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จิตวิทยา การ
ให้คำปรึกษา เสนอแนะการสังคมสงโชค และการคุ้มครองความปลอดภัย หรือผู้เจนจัดหยาบ
อื่นศาลอาจหาญเรียกมนุษย์ดังกล่าวมาร่วมปรึกษาหารือหรือให้ข้อความเห็นตามมาตรา 31 ก็คว้า
มาตรา 148 คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท ก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลตั้งผู้
ประนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีสกุลได้ประนีผ่อนหนักผ่อนเบากัน
ทั้งนี้ หลักปฏิบัติ วิธีการไกล่เกลี่ยกับการรายงานผล คู่มือเตรียมสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ให้เป็นไปตามข้อข่มของประธานศาลฎีกา
เพื่อกำไรในการไกล่เกลี่ยให้คู่เรื่องได้ประนีอะลุ้มอล่วยกันในคดีวงศ์วาน
ศาลอาจมอบแสดงให้บิดา มารดา ผู้ดูแล ญาติของคู่เหตุ ทนายความของคู่ความ นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่ศาลเห็นเหมาะสม ให้คำปรึกษาเหรอ
ช่วยเหลือผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวที่ศาลตั้งตามวรรคหนึ่งก็ได้ และในคดีครอบครัวที่มี
ผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้องและจำเป็นควรได้รับรับการเกื้อกูลหรือคุ้มยึดกุมสวัสดิภาพ ศาลจะ
เรียกเจ้าหน้าที่เจ้ากรัณย์ตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการดำเนินงานเด็กมาร่วมในการไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
เมื่อผู้ประนีประนอมคดีสกุลตามวรรคหนึ่งได้จากการตามคำสั่งศาล
แล้วให้รายงานเอาท์พุตการไกล่เกลี่ยประนีผ่อนหนักผ่อนเบาต่อศาล ในกรณีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม
เป็นผลบังเกิดผล ให้ผู้ประนีรอมชอมคดีวงศาคณาญาติจัดให้มีการทำสัญญาประนีรอมชอมยอมเหตุ
ขึ้นแล้วรายงานศาล หรือจะนัดไม่ก็ขอให้ศาลเรียกคู่ความมาทำสัญญาประนีทำการปรองดองยอม
ความกันต่อหน้าศาลก็ได้
เมื่อ ศาลเห็นว่าข้อตกลงประนีอะลุ้มอล่วยยอมเหตุไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่
ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้ศาลพิพากษาไปตามรับปาก
ประนีประนอมยอมความนั้นหรือศาลจะยังไม่พิพากษาแต่ สรุปเงื่อนไขหรือปมเวลาให้
คู่ความทดลองปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอม ความก่อนก็ได้ โดยเฉพาะการใช้ศักดิ์
ดูแลใช่ไหมการอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์หรือคนไร้ความ สามารถ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
ถ้าคดีครอบครัวนั้นผู้เยาว์มีผลคุณประโยชน์หรือส่วนได้เสียให้ศาลคำนึงถึง ผลดีเลิศสิ่ง
ผู้เยาว์เป็นยิ่งใหญ่
ในกรณีที่ราชสำนักประสบว่าคำสัญญาประนีทำการปรองดองยอมความฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ก็เถียง
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของพสก หรือว่าเป็นคดีที่ผู้เยาว์มีผลผลประโยชน์
หรือส่วนได้แย่และมิได้ทบทวนถึงกำไรอุตดมของผู้เยาว์ ให้ศาลไม่รับการพิพากษาติดตาม
ให้สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น
การไกล่เกลี่ยคดีตระกูล ให้นำบทบัญญัติมาตรา 146 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 149 ให้ศาลเยาวชนด้วยกันครอบครัวมีภาระรับจดบัญชีรายชื่อผู้
ประนีประนอมคดีครอบครัว
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวแตะมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิที่จะยังมีชีวิตอยู่ข้าราชการศาลเที่ยงตรงได้ตามกฎปฏิบัติว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่ในเรื่องพื้นความรู้ให้เป็นไปตามที่
หมายไว้ในข้อเค้นของประธานศาลฎีกา
(3) มีอัธยาศัย บุคลิกภาพ และความวางตัวเหมาะสมแก่การไกล่เกลี่ยคดีญาติพี่น้อง
(4) ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติจนสามารถผ่านการทดสอบในคำกล่าว
เป้าหมายของศาลเยาวชนกับครอบครัว การพิจารณาคดีเยาวชนและวงศาคณาญาติ และ
วิธีการไกล่เกลี่ยคดีตระกูล
การจดทะเบียนหรือลบชื่อออกจากทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมด้วย
วิถีทางการที่สรุปในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
มาตรา 150 ผู้ ประนีผ่อนหนักผ่อนเบาคดีครัวเรือนต้องทำตัวกิจธุระด้วยความสุจริต
เที่ยงธรรมและรักษา ความลับที่ตนล่วงรู้จากการประพฤติกิจธุระโดยตึงตามคำนำทางที่
ประธาน ศาลฎีกากะเกณฑ์
ผู้ประนีประนอมคดีพี่น้องให้ได้รับค่าป่วยไข้การตามกะบิลที่เหล่า
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตี โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา 151 ถ้าคู่ความไม่อาจประนีประนอมยอมกระแสความกันได้ ไม่ก็รูปพรรณ
ของอธิกรณ์ไม่อาจประนีทำการปรองดองยอมความกันได้ ให้ศาลสั่งยุติการไกล่เกลี่ยแล้วดำเนินหมู่
พินิจคดีประกบไปคู่มือเตรียมสอบพนักงานพินิจกรมสังเกตและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

{คู่มือ|คัมภีร์|ตำรา|หนังสือ|คู่มือการใช้|หนังสือคู่มือ|เอกสาร{แนะนำ|พินิต|สั่งสอน|ชักจูง|ชักนำ|ชักชวน|ชี้ช่อง|แนะลู่ทาง|ชี้ช่องทาง|บอกช่องทาง|ชี้นำ|ชี้แนะ|เสนอแนะ|แนะแนว|ชี้ทาง|นำ{ทาง|ลู่|แนว|ทางวิ่ง|เลน|โอกาส|ช่อง|จังหวะ|ลู่ทาง|ลาดเลา|แนวทาง|วิถีทาง|วิธี|วิธีการ|แบบ|วิถี|เส้นทาง|สาย|ถนน|มารค|มรรค|มรรคา|ถนนหนทาง|อย่างคลองธรรม|แบบอย่าง|ทิศ|ทิศานุทิศ|เบื้อง|ข้าง|ทิศา|ด้าน|ทางสัญจร|กระแส|ช่องทาง|ตรอก|ซอย|ทางผ่าน|ทางเ

ตำราเตรียมสอบเจ้าภาระหน้าที่วิเคาระห์นโยบายพร้อมกับผนตรวจการแผ่นดิน
ปรัชญาสมาคม
ปรัชญาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะ มั่นหมายเป็นหลักในการดำเนินงานตามระเบียบ
ยุทธศาสตร์ฯ หมายไว้ไว้โด่งดังทาบไปนี้
ร้องเรียนได้หมู SERVICE
พิจารณาโดยรวดเร็ว EFFICIENCY
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย FAIRNESS
โปร่งใสตรวจสอบได้ ACCOUNTABILITY
นโยบาย
สถานีผู้ตรวจการแท่งดิน ได้กำหนดแนวทางในการทำงานไว้แบบนี้
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจหลักของ
สำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพเลิศ โดยแตะต้องคำนึงอาบันความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
,, 
,, 
 
2. สร้างพร้อมกับงอกงามระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานฯ ที่ใช้ในการสั่งการจัดการ
สนับสนุนทางวิชาการตามภารกิจหลัก ให้รอบรู้ให้บริการได้อย่างแม่นและโดยทันทีโดย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สร้างและก้าวหน้าระบบการรับ คู่มือเตรียมสอบนโยบายและแผนตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนให้มีมาตรฐานเป็นที่ศรัทธา มีเหตุ
เที่ยงตรง ถูกต้อง รวดเร็ว
4. ส่งเสริมให้เนื้อความรู้และต่อเรือความเข้าใจเรื่องสิทธิการร้องเรียนให้แก่ฝูงชน
5. เกื้อหนุนการศึกษาการศึกษาค้นคว้าเรื่องรู้เกี่ยวกับกับระบบผู้ตรวจตราแผ่นดิน กบิลการร้องเรียน
ปมปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการร้องเรียน และกฏหมายที่มีส่วน
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในซีกทรรศนะ ความรอบรู้
ความรอบรู้ และใจพร้อมสรรพบริการ
แผนการยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาขีดความสามารถ ในการสืบสวนดูแลเพราะสร้างเสริมคดี
ยังมีชีวิตอยู่คำสั่งสอนให้ปรากฏผลดีสุขแก่ชาวเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเขยิบคุณงามความดี
จริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3.รังรักษ์พร้อมทั้งพัฒนากลไกการเกาะติดตีราคาผล กับการให้เรื่องแนะแนว
การกระทำตามรัฐธรรมนูญแก่ตัวหน่วยงานที่มีพระราชภารกิจไล่ตามรัฐ ธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาการสื่อสารองค์กรเนื่องด้วยความเข้าใจและเสริมภาพลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาระเบียบว่าการจัดการภายในองค์การ
เป้าต้องการหลัก
1. กลางเมืองได้รับรับการฟื้นฟูปัญหากระแสความไม่เป็นสุขอย่างปุบปับพร้อมกับเป็นคุณความดี
2. การบูรณาการความร่วมแรงร่วมใจกับทุกภาคส่วนของสังคมในการปลูกฝังและปลุก
จิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปทำงาน
4. ประชาชนรับรู้กับเก่งเข้าถึงบริการของผู้ตรวจการผืนโลกอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง
5. การสั่งการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีศักยภาพในการ
ประพฤติงานเลี้ยง
ค่าการกำหนดคติ (Core Value) ของกฏเกณฑ์กฎศีลธรรม
เหตุด้วยผู้ดำรงขั้นทางการธานีกับเจ้ากิจการงานสิ่งรัฐ
1. การถือมั่นในคุณธรรมพร้อมด้วยจริยธรรม
2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดหยิบคุณค่าของประเทศชาติทิศเหนือกว่าผลส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคุณเนื้อความดี และถูกข้อบังคับ
5. การให้บริการแก่ทวยราษฎร์ด้วยข้อคดีคล่องแคล่ว มีใจ และไม่ออกเสียงดำเนินงาน
6. การให้ประกาศข่าวคราวแก่เฒ่ามวลชนจำพวกครบถ้วนบริบูรณ์ ถูกจำเป็นจะจำเป็นต้อง พร้อมกับไม่บิดผัน
ข้อขี้ปดเป็นแน่แท้
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ง และตรวจสอบได้
8. การมั่นหมายในแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสดประมุข
9. การตั้งใจในแนวนโยบายจรรยาวิชาชีพขององค์กร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้เฝ้าผืนโลก พ.ศ. 2552
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
เป็นปีที่ 64 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ป่าวร้องว่า
โดยที่ทั้งเป็นการสมน้ำสมเนื้อมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยว่าผู้ระวังระไวภูวดล
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการรวบกับการจำกัดสิทธิพร้อมด้วย
เสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36
มาตรา 45 มาตรา 56 มาตรา 59 และมาตรา 62 ข้าวของเครื่องใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรประเทศไทย
บัญญัติให้ปฏิบัติตัวได้
โดยอยู่อาศัยอานุภาพตามบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไปไว้โดยคำแนะนำและไม่ขัดข้อง
สรรพสิ่งรัฐสภา ดังทาบไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เอ่ยว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้หักหาญตั้งแต่วันถัดละวัน
ป่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นพืชไป
มาตรา 3 ให้พับไปคู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและผนตรวจการปถวี

คู่มือเตรียมตัวสอบเจ้าบุคลากรพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือตระเตรียมสอบเจ้าเสมียนพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การนัดพบกระทำงานคุณลักษณะอันระแวดระวังกินโต๊ะ
มาตรา 35 ให้รัฐมนตรีโดยกระแสความเห็นโปรดของกองกรรมการชิ้นแวดปิดล้อม
แห่งชาติกำเนิดรังสรรค์ระเบียบปฏิบัติการการเรียกว่า “แบบอย่างจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เหตุด้วยปฏิบัติตัวตาม
นโยบายและแผนการส่งเสริมพร้อมทั้ง รักษาคุณภาพสิ่งแวดยั่วเย้ามแห่งแว่นแคว้น ซึ่งเจาะจงขึ้นตามมาตรา 13 (1)
แผนสะสางคุณภาพสิ่งระแวดระวังตีกระหนาบตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ ส่วนราชการที่เชื่อมโยงข้องมีกรัณย์ดำ เนินการตามอำ นาจหน้าที่เพื่อจะดำเนินงานการ ให้สดไปตามแผนการ
ทำงานคุณภาพสิ่งแวดโอบล้อม ด้วยกันเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุใคร่ได้และเป้าหมายเรียกตัวที่คะเน 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมดาด้วยกันสิ่งแวดล้อม*มีหน้าที่ให้คำชี้ช่องทางแก่ชนิด ราชการและรัฐวิสาหกิจที่แขวนข้อง 
เพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่าง คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุสาธารณสุขใดอย่างหนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวด ล้อมนั้นมาตรา 36 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 35 อาจจัดทำหมายความว่าแผนระยะสั้น ท่อนกลาง เหรอระยะยาวได้ตามความควร 
และควรจะต้องประกอบด้วยว่าขอบข่าย และแนวทางการเดินทางงานในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกรณีอื่น ๆ
(2) การควบคุมมลพิษจากแหล่งการเกิด
,, 
,, 
(3) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช่หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
(4) การประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินกองทุนที่จำเป็นด้วยว่า
การเดินทางผลงานตามขนบธรรมเนียม
(5) การจัดองค์กรด้วยกันกระบิลการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างความเข้าร่วมมือพร้อมกับ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และระหว่างส่วนราชการกับเอกชน ชุมนุมทั้งการ
กำหนดอัตรากำลังพนักงานเจ้าพันธะที่จำเป็นเพราะการดำเนินงานตามระเบียบ
(6) การตรากฎเกณฑ์และบังคับข้อบังคับ ข้อบัญญัติพื้นที่ ระเบียบ คำสั่ง
และข่าวสารที่จำยังมีชีวิตอยู่ด้วยการดำเนินงานตามขนบธรรมเนียม
(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดประชิด เนื่องด้วยอรรถประโยชน์ใน
การตีราคาผลการเคลื่อนที่งานตามโครงการ และการหักหาญใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรา 37 
เมื่อได้โฆษิตใช้แผนจัดการคุณค่าสิ่งห้อมล้อมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในพื้นที่เขตเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43หรือเขตสั่งการมลพิษตามมาตรา 59 มีหน้าที่
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด รายงานขอความแลดูปฏิพัทธ์ต่อพวกกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการเครื่องเคราแวดห้อมล้อมแห่งภพได้แจ้งให้จังหวัดนั้น
จัดทำแบบอย่างทำตัวการเพราะการจัดการคุณภาพสิ่งแวดตีกระหนาบในระดับจังหวัด แต่ถ้ามีความอันสมควร คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกตามความเหมาะสมการจัดทำแผนปฏิบัติการเพราะด้วยการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดสำหรับเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแผนการวางตนการเพื่อลดด้วยกัน
ขจัดมลพิษในเขตสั่งการมลพิษซึ่งเจ้าพนักงานพื้นถิ่นจัดทำขึ้นตามมาตรา 60 มารวมเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการทำงานการเพราะว่าการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในตำแหน่งจังหวัดด้วย
ใน กรณีที่จังหวัดใดไม่ไปในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 หรือ
เขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 แต่ประสงค์จะเคลื่อนการหนุนและรักษาคุณค่า
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดของตน ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนั้นอาจจัดทำขนบดำเนินการ
เหตุด้วยการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณลักษณะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อหยิบยกขอข้อความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้
มาตรา 38 แผนดำเนินงานการสำหรับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพ
จังหวัดที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งห้อมล้อมแห่งภพ จะจำเป็นต้องเป็นแผนปฏิบัติการการที่กล่าวถึง
ระเบียบการทำคุณภาพสิ่งห้อมล้อมยอมแนวทางที่เขียนไว้ไว้ในแผนจัดการคุณค่า
สิ่งแวดโอบรอบ โดยนึกตรองถึงสภาวะความเร่าร้อนของโจทย์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม พร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตรงนั้น พร้อมทั้งควรจะแตะต้องมีแก่นเรื่องสำคัญในเรื่องดังถัดไปนี้
(1) แผนการควบคุมมลพิษจากที่ชาต
(2) แผนการจัดหาและให้ได้มาซึ่งที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องมือใช้ที่
จำคือเนื่องด้วยการก่อจัดทำ ติดตั้ง แก้ไข ดัดแปลง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และดำเนินการ
กระบิลบรรเทาน้ำเสียเจือปน หรือระบบเขี่ยของเสียออกันสิ่งส่วนราชการหรือว่าราชการอะไหล่ภาค
(3) แบบอย่างการจัดเก็บภาษีอากรและค่าบริการเพื่อให้การดำ เนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมกัน 
หรือระบบการขจัดของเสียจับกลุ่มตาม (2)
(4) แผนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการปลดทิ้งน้ำเสียและของถึงชีพิตักษัยอย่างอื่นจากที่อยู่เชื้อสายมลพิษ
(5) แผนที่หักหาญใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิด พร้อมทั้งฝ่า
ขืนข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจำกัดมลพิษ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
คู่มือเตรียมสอบเจ้าผู้ปฏิบัติงานพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณเกษมสันต์

แนว|ลู่|ทาง|ทางวิ่ง|เลน|เส้น|สาย|แถว|วิธี|{แบบ|แม่พิมพ์|ต้นแบบ|รูปแบบ|รูปร่าง|โครง|แบบอย่าง|สไตล์|วิธี|ทาง|แนว|จำพวก|ทำนอง|ขั้ว|ด้าน|ฝ่าย|ข้าง|แปลน|แบบแผนผัง|โครงสร้าง|แผนการ|แผนที่|ต้นฉบับ|ผัง|เค้าโครง|แบบโครงสร้าง|วิธ|ชนิด|วิธา|ตัวอย่าง|แม่แบบ|ทรง|ทำนองคลองธรรม|นิยม|การ{กำหนด|ลิขิต|ขีด

ทิศทางข้อสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กพร้อมกับเยาวชน
มาตรการในการประพฤติพร้อมด้วยการรักษาแก้ไขปฏิสังขรณ์เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตัวผิด
ประเทศ มาตรการในการปฏิบัติและการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู
1. กัมพูชา – ตัดเส้นการบังคับการตัว
- ไม่ค่อยมีมาตรการในการรักษา ซ่อมปฏิรูป เนื่องจากยากไร้
งบเกือบพร้อมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีข้อความจัดเจนในการทำงาน
ต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
- มีองค์กร NGO องค์กรของต่างเมืองเข้ามากอบกู้ข้างใน
การบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้นว่า การจัดกิจกรรมการบูรณะฟื้นฟูใน
เรือนจำ คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การศึกษา และการฝึกอบรม
,, 
,, 
2. บรูไน – เน้นการควบคุมตัว
- กักบริเวณ
- สั่งให้ไปโรงเรียน
- คาดโทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ละเลย ไม่กล่อมเกลาแก้ไขกิริยาท่าทางบุตร
- คุมประพฤติ
- ทำงานบริการสังคมโดยการคลุกคลีมือระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
3. พม่า – เน้นการกักกันตัวที่บ้านพักอาศัย
- ดูแลตัวในทัณฑสถาน
- โรงเรียนฝึกคำสั่งสอน
- บ้านพักชั่วคราว
4. ฟิลิปปินส์ – การควบคุมตัวในสถานที่ระบุ
- การขจัดปัญหาฟื้นฟูในแห่งหนบังคับ
- การรักษาแก้ไขฟื้นฟู จะต้องให้พ่อแม่ผู้ดูแล หรือไม่ก็ ฝูงชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู โดยจะมีโปรแกรม อาทิ การ
ฝึกทักษะความฉุยในการพัฒนาชีวะ แนวข้อสอบพนักงานพินิจกรมพินิจ  การใช้ชีวิตินทรีย์ในสังคม
การเป็นผู้นำ การบริการทางกลุ่ม
5. มาเลเซีย – ตั้งทีมงานปิดแปะการให้บริการทางกฎหมายแก่เด็กพร้อมทั้ง
เด็กกับครัวเรือน
- การสะสางซ่อมแซมในโรงเรียนดัดสันดาน
- การกำกับวางตัว
- การรักษาทางจิตสำหรับในโรงพยาบาลโรคจิตเพราะว่าเด็กและ
เด็กที่มีกรณีผิดเป็นปกติทางมนัส
ประเทศ มาตรการในการประพฤติและการเยียวยาแก้ไขปรับปรุง
6. ลาว – ใช้ชุมนุมชนเป็นแบบฉบับในหมู่การยุติธรรมสำหรับเด็กพร้อมกับ
เยาวชน
- โทษควบคุมตัวไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องขึ้นศาลพระภูมิ โดยกินหน่วยไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้เยาว์ระดับหมู่บ้านยุติธรรมอำเภอ เหรอ
หมู่บ้าน การไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งในชั้นทวนความ การไกล่ข้อทะเลาะเบาะแว้ง
ในพื้นอัยการ ส่งตัวเด็กไปยังศูนย์ฝึกหน้าที่ ส่งตัวเด็กให้คนที่
ได้รับมอบหมายอบรมสั่งสอน ส่งเข้าศูนย์ฟื้นฟูขีดความสามารถ
7. เวียดนาม – การควบคุมตัวเป็นหลัก
- การแก้ไขฟื้นฟูในโรงเรียนดัดสันดาน
- การลดโทษสำหรับเด็กพร้อมด้วยเยาวชนที่ถูกคุมขังผู้มีกระแสความดำเนินตนดี
8. สิงคโปร์ – มาตรการรักษาแก้ไขปฏิสังขรณ์ โดยการเข้ารับการอบรมของตำรวจ
- การจำกรงวันว่างเว้น
- การทำงานบริการแวดวง
- คุมปฏิบัติตนภายหลังการฝึกอบรมสดช่วงระยะเวลาที่ถือ
ถูกควบคุมในสถานที่คุมขังสูงสุด 6 เดือน หรือ การเข้าร่วม
โปรแกรมที่เหมาะเจาะ
- ถูกควบคุมตัวในสถานที่สำหรับปฏิสังขรณ์ปฏิรูป
- การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมตัว (Electronic
Monitoring)
- การใช้วงศาคณาญาติ และกลุ่มชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติพร้อมด้วย
บำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
9.อินโดนีเซีย – การควบคุมตัวในสถานที่กำหนด(ในทางทำตัวเรือนจำบางแห่งหน
เป็นสถานที่ในการควบคุมตัวเด็กและเยาวชน)
- การคุมประพฤติ โดยหน่วยงานคุมประพฤติ
- การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูในสถานที่ควบคุมของกรมพัฒนาวงการ
- การให้คำนำทางปรึกษาหารือทางหน้าด้านจิตบรรเทาด้วยกันสังคม
- การจัดการศึกษาเล่าเรียน
- การฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพการแก้ความเจ็บไข้แก้ไขฟื้นฟูทางแถบ
ร่างกายและจิตใจ
10.ไทย – การสั่งตัวในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูในสถานพินิจและปกป้องเด็กและเยาวชน
ศูนย์ฝึกศูนย์ฝึกและอบรม สถานศึกษา สถานฝึกและอบรม และ
สถานนำทางทางจิตหรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติและ
ศาลเห็นสมควร
- โครงการสะสางฟื้นฟูจากศาล
13. การสงเคราะห์หลังการพ้นโทษ
ประเทศในประชาคมอาเซียนประเภทใหญ่มีการเกื้อหนุนเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตัวผิด
ภายหลังระเหิดโทษทั้งในต้นรูปร่างขององค์กรของรัฐบาลที่มีการสงเคราะห์ หรือ การเลี้ยงดู
ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน NGO เข้ามาดำเนินการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
ภายหลังพ้นโทษ อย่างไรก็ตาม ประเทศพม่ายังไม่มีแผนในการอนุเคราะห์เด็กด้วยกัน
เยาวชนที่ดำเนินงานผิดภายหลังพ้นผลเสีย
ตารางบอกการสงเคราะห์เด็กพร้อมด้วยเยาวชนที่กระทำผิดภายหลังล่วงพ้นโทษ
ประเทศ การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดภายหลังพ้นโทษ
1. กัมพูชา – หน่วยงานNGO ต่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือในการสงเคราะห์
หลังปลดปล่อย
2. บรูไน – มีศูนย์ Children center ควบคุมด้านสุขภาพพร้อมกับความพ้นภัยขนอง
ปล่อย
- Action team on Child Protection ให้คำชี้ทางขอคำแนะนำหลังการ
ปล่อย
3. พม่า ไม่มี
4. ฟิลิปปินส์ – จะได้รับการรับใช้จากเจ้าพันธกิจกรมสวัสดิการเข้าสังคมและเพิ่มขึ้น
ประจำท้องถิ่นเป็นกาลเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ได้รับคำชี้นำ
ปรึกษา การปฏิบัติตามโปรแกรมในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเพื่ออภิบาลการ
กระทำผิดซ้ำและการคืนคนดีสู่เข้าผู้เข้าคน
5. มาเลเซีย – คณะกรรมการช่วยเหลือหลังการปล่อย ดูแลที่เกี่ยวข้องกับด้าน
สุขภาพ ด้านการศึกษา การปกบังการถูกละเมิด หรือไม่ ถูกไม่เอาธุระ
6. ลาว – โครงการ Save the Children ระหว่างหน่วยงานลาวและแคว้น
อังกฤษ เข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแก้ในการกลับสู่สังคม กับ
สร้างการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่เด็กพร้อมกับเยาวชนที่หมกหมุ่นผิด
- คณะกรรมการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก ให้การช่วยเหลือด้าน
การศึกษา การหางาน การพัฒนาเด็กในการกลับคืนสู่สังคม
7. เวียดนาม คณะกรรมการเรือนจำจะให้องค์กรภายนอกทำหน้าที่ชุบชีวิตเด็ก
และเยาวชนหลังการพ้นโทษทัณฑ์
8. สิงคโปร์ การให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักสำคัญในการอินัง
หลังการพ้นโทษ
9. อินโดนีเซีย – การประเมินค่าผลความโลภหลังการปล่อยตัว ซึ่งประสมทั้งการ
เยี่ยมบ้านและการให้อุปกรณ์หรือไม่ก็สิ่งของถ้ามีความปรารถนา
- รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินการติดตามหลังการปล่อยเนื้อปล่อยตัว
10. ไทย – การพักในบ้านฉุกเฉิน กรณีไม่มีสถานที่อยู่ให้มีการฝึกงานการ
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทำหน้าที่ในการติดตามพร้อมด้วย
สงเคราะห์หลังพ้นโทษ
- ศาลเยาวชนและครอบครัวบางแห่งมีการจัดหางานรื่นเริงให้ทำภายหลัง
พ้นโทษ
14. ข้อสงสัยการไปงาน
กระบวนการยุติธรรมเด็กและผู้เยาว์ในประชมคมอาเซียนเกือบทั้งหมดประสบ
โจทย์ในการดำเนินการงาน โดยเฉพาะปัญหาที่คลอดจากปัจจัยทางด้านสังคม และครอบครัวที่ทำ
ให้เด็กและเยาวชนมีการกระทำผิดที่มีความรุนแรง หรือ มีความสลับซ้อนซับ และมีจำนวน
มากขึ้น อันส่งผลต่อการขาดแคลนทรัพยากรที่พัวพันกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน ในขณะที่บางประเทศประสบปัญหาไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทำ
ให้มีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เหมือนกับผู้กระทำผิดที่เป็นผู้อุรุ อันส่งผลให้บุกรุก
สิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญของบางประเทศ คือ การไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปัญหาของบางบ้านเมืองที่มีการลงอธิกรณ์ที่ดุดันใน
การป้องปรามพฤติกรรมการวางตนผิดของเด็กและเยาวชน ในขณะที่บางประเทศมีกฎหมาย
ที่คุ้มเป็นเจ้าของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมากเกินไปทำให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดไม่มี
ความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ดังปรากฏในตาราง
ตารางแสดงปัญหาการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน
ประเทศ ข้อสงสัยการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
1. กัมพูชา ไม่มีกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน อาทิ ไม่มีกฎหมาย
เฉพาะ ไม่มีศาลเยาวชน หรือ สถานที่ควบคุมตัวที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน ลงความว่า
- การควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นระยะเวลายาวเป็นเวลายาวนาน
- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจำรวมกับผู้ใหญ่
- ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะของสถานที่คุมขัง
- ปัญหาการคอรัปชั่นในคดีเด็กและเยาวชน
2. บรูไน เพิ่งมีการตั้งศาลเยาวชนทำให้ประสบปัญหา
- ขาดผู้พิพากษาและนักสังคมสงเคราะห์
- ทนายความท้องถิ่นไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในคดีเด็กและเยาวชน
- สภาพสังคมไม่เอื้อต่อการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน คือ พี่น้อง
หย่าร้างสูง มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถ
ดูแลอบรมเด็กและเยาวชนได้ ทำให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดเพิ่มสูง
มากรุ่ง
3. พม่า มีกฎหมายและศาลแต่ แต่ในทางปฏิบัติตนไม่ได้ดำเนินงานตามกฎเกณฑ์
ดังกล่าว คือ
- มีการควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจำรวมกับผู้ต้องขังผู้ใหญ่
- กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนไม่ได้อิงกับแนวดำเนินการยอม
มาตรฐานสากล
- โครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาเด็กและเยาวชนไม่มีระบบสำรวจ
ประเมินผล พร้อมด้วยประสิทธิผลโครงการไม่มีการจำแนกแยกแยะที่ถนัดตา
- ใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในการการละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมเสียเอง โดยการนำเด็กและเยาวชนมาเป็นทหาร
4. ฟิลิปปินส์ – ถูกคาดคั้นให้มีนิติและจัดตั้งศาลเยาวชนไล่ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ประชาชาติ แต่ในทางปฏิบัติตนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐาน
ดังเอิ้น
- มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กพร้อมด้วยเยาวชนที่กระทำผิด โดยโดยเจาะจง
การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในพันธนาคารรวมกับผู้สูงวัย
- การละเมิดข้อถือทางข้อบัญญัติตั้งแต่การจับกุมจนกระทั่งปล่อยตัว
5. มาเลเซีย – กระบวนการยุติธรรมประเทศมาเลเซียไม่ค่อยมีปัญหา ด้วยว่าเน้นไปที่
ครอบครัว ให้บุพการีผู้บำรุงรักษามีหน้าที่ในการดูแลข้อความประพฤติเด็ก
รวมทั้งมีศาลมุสลิมซึ่งเข้ามาสอดส่องดูแลส่วนความประพฤติตามจารีตธรรมเนียม
และศีลธรรม
6. ลาว – มีกระบวนการเป็นกลางที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชน
เน้นการใช้วิธีการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมหลัก และใช้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เช่น หน่วยไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับเด็กระดับหมู่ที่พัก ทำให้เด็กและเยาวชนอาจ
กลับคืนสู่สังคมได้เป็นอย่างดี
- แต่ประสบปัญหาขาดงบราว บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ
ที่ชำระคืนในการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมเด็กและผู้เยาว์
ประเทศ ปัญหาการดำเนินงานรื่นเริงของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
7. เวียดนาม – ยังไม่มีศาลเด็กและเยาวชนทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในตรุรวมกับผู้จำเป็นขังที่เป็นผู้สูงอายุ
- ปัญหาด้านพนักงานในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนยัง
ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อเด็กพร้อมทั้งเยาวชน
- ปัจจัยทางด้านสังคม โดยเฉพาะปัญหาการหย่าร้าง ที่ส่งผลประกบการ
กระทำผิดของเด็กและเยาวชนมากรุ่ง
8. สิงคโปร์ – หากเป็นเด็กและเยาวชนที่กระทำ ผิดในคดีไม่รุนแรง หรือ ไม่มี
พฤติกรรมอาชญากร กระบวนการเที่ยงตรงจะเน้นการบำบัดเกลาฟื้นฟู
เพื่อคืนกลับสู่สังคมแต่หากเป็นเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในคดีรุนแรง
หรือ มีพฤติกรรมอาชญากร จะใช้วิธีการปฏิบัติ หรือ ลงโทษที่มีความ
รุนแรงเพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรม อาทิ การขึ้นศาลผู้ใหญ่แห่งการ
พิจารณาคดี การลงโทษต่อเนื้อตัวด้วยการเฆี่ยนหรือ การจำคุกที่มี
ระยะเวลายาวนานรวมทั้งการจำ คุกตลอดชีวิตซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน
กลุ่มนี้ – การกำหนดอายุความรับผิดชอบต่อท่าทางการกระทำผิด คือ
อายุ 7 – 16 ปี ทำให้ผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 16 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ต้อง
ถูกดำเนินคดีดังเช่นผู้ใหญ่ แม้จะไม่ต้องโทษประหารชีวิตแต่สามารถ
จำคุกตลอดชีวิตได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการบุกรุก
สิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชน
9. อินโดนีเซีย มีความฉีกแนวระหว่างข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนที่ดำเนินงานผิดของกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดย
เด็กและเยาวชนที่ทำงานผิดได้รับการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมที่
ไม่แตกต่างจากผู้ต้องขังที่เป็นผู้ใหญ่
- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนในเรือนจำรวมกับผู้ต้องขังที่เป็นคนชรา
- มีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ ตำรวจมีการใช้ความรุนแรงในการจับกุมพร้อมด้วยการทวนความ
เด็กและเยาวชนผู้ต้องหา การจับยึดกุมตัวเด็กและเยาวชนโดยไม่มี
หมายจับ หรือไม่มีการกระจ่างให้พ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน
ได้รับทราบถึงการจับกุมตัวเด็กและเยาวชน
- การเลี่ยงโทษจำคุกให้แก่เด็กและเยาวชนที่ดำเนินตนผิดน้อย
- เด็กและเยาวชนสัมผัสลงโทษด้วยความวิกฤติ
- บุคลากรในกระบวนการเที่ยงธรรมขาดความฉลาดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต่อเด็กและเยาวชน
- มีการคอรัปชั่นในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
10. ไทย – การเร่งเปิดดำเนินศาลเยาวชนและครอบครัวทำให้เกิดปัญหาขาดตลาด
ทรัพยากรทั้งงบประเมินค่า บุคลากร พร้อมทั้งแห่ง
- การบังคับใช้กฎหมายใหม่ยังมีคำถามการตีความส่งผลกระทบกระเทียบต่อเด็ก
และเยาวชน
- กฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดละออมากขึ้น เกิดความยากแก่ผู้
ปฏิบัติเพราะเกรงว่าจะดำเนินการผิด
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและญาติและวิธีชำระความ
ผู้เยาว์และครอบครัว พ.ศ. 2553
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลช่วงปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรชำระข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งศาลเยาวชนพร้อมกับ
ครอบครัวพร้อมกับวิธีพิจารณาคดีเยาวชนพร้อมกับตระกูล
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางอย่างเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิพร้อมกับเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยความยิ่งใหญ่ตามบทบัญญัติแห่งกฎปฏิบัติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้เพราะคำชี้นำด้วยกัน
ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนพร้อมกับ
วงศ์ญาติพร้อมทั้งวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกะเกณฑ์หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นลิ่มไปแนวข้อสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข้อสอบพนักงานพินิจกรมพิเคราะห์และปกครองเด็กและเยาวชน

ข้อสอบพนักงานพินิจกรมพิจารณาและคุ้มครองเด็กพร้อมด้วยเยาวชน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนด้วยกันญาติ พร้อมกับวิธีพิจารณาคดีเยาวชนพร้อมด้วยญาติโกโหติกา 
พ.ศ. 2553ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 
ในรัชกาลยุคปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการพอใจ
เกล้าฯ ให้หมายประกาศว่าโดยที่เป็นการมีค่าแก้ไขนิติว่าเนื่องด้วยการจัดตั้งศาลเด็กกับ
ครอบครัวพร้อมด้วยวิธีกลั่นกรองคดีเยาวชนและญาติโกโหติกา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวพันกับการกำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น
ไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
,, 
,, 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้พร้องเพรียกว่า “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนพร้อมทั้ง
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้อุดหนุนใช้บีบเมื่อเกินสรุปหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันข่าวในราชกิจจานุเบกษาทั้งเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ ครัวเรือนและวิธีไขปัญหาความ
เยาวชนและวงศาคณาญาติ พ.ศ. 2534
(2) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและสกุล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(3) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและญาติและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
หมวด 1ข้อสอบเจ้าหน้าที่พิจารณากรมพินิจและรักษาเด็กพร้อมกับเยาวชน
บททั่วไป
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความว่า มนุษย์อายุยัง ข้อสอบพนักงานพินิจกรมพินิจ ไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์
“เยาวชน” หมายมั่นได้ความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปด
ปีบริบูรณ์
“คดีเยาวชนพร้อมกับครัวเรือน” ต้องการความว่า คดีที่ศาลเยาวชนด้วยกันตระกูล
มีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัตินี้
“คดีครอบครัว” หมายคดีว่า คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอบัดกรีศาลหรือกระทำการ
การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องกำหนดตามประมวลข้อบัญญัติ
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว เหรอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว
“คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า คดีที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลใช่ไหม
ดำเนินงานการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวการดูแลรักษาสวัสดิภาพผู้เยาว์หรือบุคคลในครอบครัว ซึ่ง
จะต้องบีบตามข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำ
ด้วยเนื้อความรุนแรงในครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่คล้องกับการปกป้องรักษาสวัสดิภาพเด็กหรือไม่ก็
บุคคลในวงศ์วาน
“คดีธรรมดา” หมายความว่า คดีอื่น ๆ นอกจากคดีที่อยู่ในอำนาจชี้ขาด
พิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนพร้อมกับญาติพี่น้อง
“ศาลเยาวชนและครอบครัว” หมายความว่า ศาลเยาวชนและวงศาคณาญาติ
กลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือแผนกคดีเยาวชนพร้อมทั้งครอบครัวในศาลจังหวัด
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนพร้อมกับครอบครัว” หมายความว่า ศาล
เยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเยาวชนและญาติโกโหติกา ศาลอุทธรณ์ภาคภาควิชา
คดีเยาวชนพร้อมกับญาติโกโหติกาและศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนพร้อมกับสกุล ซึ่งจัดตั้งขึ้นติดสอยห้อยตาม
พระราชบัญญัตินี้
“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
“ศูนย์ฝึกและอบรมสั่งสอน” หมายเรื่องว่า ศูนย์ฝึกพร้อมด้วยอบรมเด็กและเยาวชน
“การแก้ไขบรรเทาฟื้นฟู” หมายเนื้อความว่า มาตรการที่ระบุเพื่อดัดแปลง
พฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กหรือเยาวชนให้อาจจะอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดยเป็นประจำ
สุข เช่น การรับคำปรึกษา แนะ การเข้าประสานกิจกรรมบำบัด การเข้ารวมกิจกรรมทางเลือก
การศึกษา หรือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การแก้ไขบรรเทาปรับปรุงโดยมีการจำกัด
“ผู้อำนวยการสถานพินิจ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
“ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรม” หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้และให้หมายความรวมถึงพนักงานคุมประพฤติตัวตามกฎหมายอื่น
“ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ” หมายข้อคดีว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้เอาใจช่วย
มากเกินพนักงานคุมปฏิบัติตัวตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายข้อความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา สถาน
ฝึกและอบรมหรือสถานแนะนำทางจิต เกี่ยวกับเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งต้องหาว่าประพฤติอาบัติ
หรือเป็นจำเลย หรือเป็นผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ลงโทษ หรือใช้วิธีการด้วยว่าเด็ก
พร้อมทั้งเยาวชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎปฏิบัติอื่น
“คณะกรรมการบริหารงานศาลยุติธรรม” หมายความว่า กองกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมตามนิติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลถูกต้อง
“อธิบดี” ประสงค์เนื้อความว่า อธิบดีกรมไตร่ตรองพร้อมกับคุ้มครองเด็กและเยาวชน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ถวายถืออายุ
เด็กหรือเยาวชนนั้นในวันที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น
มาตรา 6 ให้นำบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎเกณฑ์
วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลแขวงพร้อมกับวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้ค้ำคอแก่คดีเยาวชนครบถ้วนทั้ง
ครอบครัวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นกลางรักษาการ
ไล่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีความยิ่งใหญ่ออก
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ หรือชั้นเชิง เมื่อได้โฆษิตในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้ขืนได้หมวด 2
ศาลเยาวชนและครัวเรือน
มาตรา 8 ให้จัดตั้ง
(1) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับให้มีเขต
อำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร
(2) ศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้นในทุกจังหวัด และให้มีเขตอำนาจล้วนเขต
จังหวัดนั้น
ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดที่มีศาลจังหวัดเพียบกว่าหนึ่งศาล สมมติมี
ความจำดำรงฐานะจะแบะแผนกคดีเยาวชนกับครอบครัวในศาลจังหวัดที่ยังมิได้มีจำพวกคดีเยาวชน
และครอบครัวนั้นอีกก็ได้ ทั้ง นี้ จะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาพร้อมกับให้
ระบุเขตอำนาจศักดิ์สิทธิ์ศาลตอนแรกหรือไม่ แผนกเดิมและแผนกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ไว้ในพระราชกฤษฎีกาเหมือนกัน
มาตรา 9 การจัดตั้งศาลเยาวชนพร้อมทั้งครอบครัวจังหวัด ให้ทำงานโดย
พระราชบัญญัติซึ่งจะแตะระบุเขตอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของศาลนั้นไว้ด้วย กับจะแซะทำการตราบใดใดให้
ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
เมื่อได้จัดตั้งศาลเยาวชนด้วยกันครอบครัวจังหวัดขึ้นในจังหวัดที่มีฝ่ายคดี
เยาวชนและครอบครัวเปิดทำการอยู่แล้ว ให้ถือว่าเป็นการยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนกับ
ครอบครัวนั้น และให้โอนบรรดาคดีที่ค้างพิจารณาในแผนกดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาตัดสินคดีใน
ศาลเยาวชนและวงศ์ญาติจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
มาตรา 10 ศาลเยาวชนด้วยกันครอบครัวมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง
ในคดี ดังประกบไปนี้
(1) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
(2) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้น้ำเงินมาตามมาตรา 97วรรคหนึ่ง
(3) คดีสกุล
(4) คดีพิทักษ์ความสะดวก
(5) ข้อหาอื่นที่มีข้อบังคับบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนพร้อมกับ
สกุลข้อสอบพนักงานพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเด็ก

บันทึกคู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักปลัดกระทรวงสาธารณรื่นรมย์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักปลัดกระทรวงสาธารณเกษมสันต์
หมวด 16
เรื่องความย่อยแต่กาล
มาตรา 86 ผู้รับใบอนุญาตทำกิจการใดตามข้อบังคับว่าด้วยการ
สาธารณสุขซึ่งถูกกว้าน จบโดยพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วในวันที่พระราชข้อบังคับนี้ใช้ข่มขู่ด้วยกัน
กิจการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจ การที่จะจำเป็นจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้ง ด้วยกันได้รับ
พระราชสาส์นรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นทำกิจการนั้นประสานไปได้เสมือนเป็นผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็น ผู้ที่ได้แจ้งและได้รับบันทึกรับรองการรู้ตามพระราชบัญญัตินี้
แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังเอื้อนสิ้นอายุด้วยกันผู้นั้นยังคงใคร่จะเดินกิจการต่อ ไป ผู้นั้น
จะต้องมาดำเนินการขอรับใบอวย หรือแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ก่อนการ เดินทางการ
มาตรา 87 ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่ไม่จำต้องแจ้งและได้รับหนังสือค้ำประกันการ
แจ้งยอมกฎปฏิบัติว่าด้วยซ้ำการสาธารณสุขซึ่งถูกเว้นโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่คือกิจการที่
จะจำเป็นแจ้งและได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ กับมิใช่เป็นผู้ได้รับสารภาพ
,, 
,, 
ใบยอมสึงแล้วตามมาตรา 86 ให้ยังคงประกอบธุรกิจการค้าได้ต่อไป แต่จะต้องมาเคลื่อนการ
แจ้งต่อเจ้าผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นภายในกะๆเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 88 ผู้ซึ่งประกอบกิจการใดที่มิได้ดำรงฐานะกิจการที่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นกิจการที่
จะต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป แต่จะแตะมา
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสาธารณสุข ภายในกำหนดเวลาเก้าสิบวันมายแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ยังคงประกอบกิจการได้ทาบไปจนกว่าจะมี
คำสั่งไม่ให้กำเนิดใบอวยให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 89 บรรดากิจการต่าง ๆ ที่ระบุให้เป็นกิจการค้าซึ่งหมายถึงที่เดียดฉันท์
เหรออาจเป็นร้ายแรงแก่สุขภาพตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช
2484 และการแต่งผมตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 ให้
กะเกณฑ์ว่าเป็นกิจการที่ครอบครองอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับมาตรา 31 หรือมาตรา 32
มาตรา 90 บรรดา กฎกระทรวง ข้อมูล ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อออกกฎ
หรือว่าอาณัติของเจ้าผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งได้ออกโดย อาศัยสมรรถนะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งถูกบอกเลิกโดยพระราชข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ประกาศ
ข้อกำหนดของท้องถิ่น หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ให้กำเนิด
ตามพระราช บัญญัตินี้
ผู้รับรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรีคู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักปลัดกระทรวงสาธารณความสำราญ

{แนว|ลู่|ทาง|{ทาง|ลู่|แนว|ทางวิ่ง|เลน|โอกาส|ช่อง|จังหวะ|ลู่ทาง|ลาดเลา|แนวทาง|วิถีทาง|วิธี|วิธีการ|แบบ|วิถี|แถวสาย|สาย|ถนน|มารค|มรรค|มรรคา|ถนนหน{ทาง|ลู่|แนว|ทางวิ่ง|เลน|โอกาส|ช่อง|จังหวะ|ลู่ทาง|ลาดเลา|แนวทาง|วิถีทาง|วิธี|วิธีการ|แบบ|วิถี|เส้นทาง|สาย|ถนน|มารค|มรรค|มรรคา|ถนนหนทาง|ทำนองคลองธรรม|แบบอย่าง|ทิศ|ทิศานุทิศ|เบื้อง|ข้าง|ทิศา|ด้าน|ทางสัญจร|กระแส|ช่องทาง|ตรอก|ซอย|ทางผ่าน|ทางเดิน|ทางแคบ|

ย่านข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสม
คอลัมน์ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ
พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
1.กฎเกณฑ์สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ฉบับที่ใช้อยู่เป็นต้นฉบับพุทธศักราชใด
ก. พุทธศักราช 2535 ข. พุทธศักราช 2538
ค. พุทธศักราช 2539 ง. พุทธศักราช 2542
ตอบ ก. พุทธศักราช 2535
เกณฑ์ฯ ว่าด้วยว่าการพัสดุ พ.ศ. 2535
,, 
,, 
 
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเพื่อการพัสดุ  ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่ทิวาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันข่าวสารในราชกิจจานุเบกษา
ค. 30 วันข้างหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ง. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กฎเกณฑ์นี้ให้ใช้ข่มขู่เมื่อพ้นชี้เฉพาะหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 
3.วิธานฯ ว่าอีกด้วยการพัสดุ ต้นฉบับแก้ไขเสริมในปัจจุบัน เป็นระบิที่เท่าไร ปี พ.ศ.ใด
ก. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ข. บูรณะเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
ค. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ง. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ตอบ ง. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มผนวก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสาธารณสุข  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
ระเบียบฯ ว่าเกี่ยวกับการพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
 
4."การเช่าพระ" ไม่รวมถึงข้อใด
ก. การซื้อพัสดุทุกประเภททั้งที่มีการประดิษฐาน
ข. การซื้อพัสดุตลอดชนิดที่มีการลอง
ค. การซื้อพัสดุทุกเหล่าที่มีบริการที่เกาะเกี่ยวเกี่ยวอื่น ๆ
ง. การซื้อหาพัสดุในรูปพรรณการจ้าง
ตอบ ง. การซื้อพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การซื้อ" หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
 
5. ข้อใดหมายถึง "การจ้าง"
ก. การจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งกับพาณิชย์
ข. การจ้างเหมาบริการ
ค. การจ้างกรรมกรของชนิดราชการตามกฎของกระทรวงการคลัง
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ ง. ถูกเนื้อๆข้อ ก. และ ข.
"การจ้าง" แจกประสงค์กระแสความรวมทั้งสิ้นถึง การจ้างทำของพร้อมกับการรับขนตามประมวลกฎเกณฑ์
แพ่งพร้อมทั้งพาณิชย์ กับการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่เจือปนถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการยอม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายณการย่ำเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและบังคับการงาน พร้อมทั้ง
การจ้างแรงงานรื่นเริงยอมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
6. "การจ้างที่หารือ" ต้องการข้อคดีถึงข้อใด
ก. การจ้างบริการดำเนินที่ปรึกษา
ข. การจ้างออกแบบแปลน
ค. การสั่งการงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. การจ้างบริการพลัดพรากที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา" หมายกระแสความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่กระนั้นไม่รวมถึงการจ้าง
ออกข้างกับ สั่งงานงานก่อสร้างโรงด้วยเงินงบประมาณ
 
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 นั้นเป็นระเบียบฯที่ปรับปรุงเกณฑ์ฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2520 ข. พ.ศ. 2521
ค. พ.ศ. 2522 ง. พ.ศ. 2523
ตอบ ข. พ.ศ. 2521
ระเบียบฯ ว่าเพราะการพัสดุ เป็นการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
 
8.วันที่ใช้บังคับของระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุคือว่าเมื่อใด
ก. พ้นกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. พ้นถือ 15 วัน นับแต่วันประกาศณราชกิจจานุเบกษา
ค. พ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. ให้ใช้บัญชาตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษามีชีวิตต้นไป
ตอบ ง. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ระเบียบฯ วาด้วยการพัสดุ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ (ข้อ 2) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2552)
 
9. เงินโปรดเหลือหลอ หมายแม้เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากข้อใด
ก. รัฐบาลต่างประเทศ ข. องค์การระหว่างประชาชาติ
ค. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
"เงินช่วยเกิน" หมายกรณีว่า เงินที่ได้รับเนื้อความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างมณฑล
องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับ
รัฐบาลพร้อมด้วยที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ
 
10. ข้อใด อยากได้ถึง “อาคาร”
ก.โรงพยาบาล ข. สนามกีฬา
ค. สถานีนำร่อง ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
"อาคาร" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น
อาคารออฟฟิศ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนำโพรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย
สำหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของตัวตึก เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
 
11. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของ “ที่อยู่ปรึกษาไทย”
ก. สัญชาติไทย
ข. จดโพยไว้กับหายข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตอบ ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
"ที่ปรึกษาไทย" หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้และ
ศูนย์ข้อมูลที่พิจารณาหารือของกระทรวงการคลัง
 
12. ข้อใด หมายถึง “ปลัดกระทรวง”
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดทบวง
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตอบ ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.
"ปลัดกระทรวง" หมายคดีรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงเช่นเดียวกัน
 
13. หัวข้อใดกล่าวถูกจำต้องเกี่ยวกับ "นายส่วนราชการ"
ก. อธิบดี ข.หัวหน้าซีกราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
"หัวหน้าส่วนราชการ"สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 
14. หัวหน้าส่วนราชการสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายเรียกตัวถึงผู้ใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. ปลัดอำเภอ
ค. อธิบดี ง. อธิบดีกรมการรายการ
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
"หัวหน้าส่วนราชการ"สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือ
แม่กองส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
 
15. "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" หมายความว่าผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละกี่มากน้อย
ก. ร้อยละยี่สิบห้า ข. ร้อยละสี่สิบเก้า
ค. ร้อยละห้าสิบ ง. ร้อยละห้าสิบเอ็ด
ตอบ ก. ร้อยละยี่สิบห้า
คำว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายเกณฑ์ความว่า ผู้ถือใบหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการslim
ระดับหรือบางขนาด
16. ข้อใดทูลถูกต้องเกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดบำเพ็ญการโดยมีเจตนาทุจริต ไม่ทั้งเป็นเหตุให้ทาง
ราชการบรรลัย
ก. ให้ลงโทษทัณฑ์ภาคทัณฑ์
ข. ให้ลงโทษว่ากล่าวกล่าวเตือน
ค. คำสั่งลงโทษให้ทำเป็นลายลักษณ์ตัวอักษร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ถ้าการประพฤติไม่ครอบครองข้อความให้ทางราชการพังพินาศ ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าว
ตักเตือน โดยทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 
17.ระเบียบที่ยกเลิกในระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 คือวิธานใด
ก. ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุภัณฑ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
ข. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าเพราะการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. 2527
ค. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ระเบียบฯ ฉบับนี้เพิกถอน (ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ (ข้อ 3))
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529
8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้างและการจ้างที่ปรึกษา
ภายใต้แผนการที่เคลื่อนการพร้อมด้วยเงินกู้จากต่างดินแดน พ.ศ. 2527
10. ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ พร้อมทั้งสั่งงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521
 
18.ผู้ทรงการ ในท่าทางฯ ว่าด้วยการพัสดุถือเอาว่าใคร
ก. ปลัดกระทรวงการคลัง
ข. หัวหน้าส่วนราชการ
ค. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบ ก. ปลัดกระทรวงการคลังเก็บของ
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้สงวนการตามระเบียบนี้แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมข้อสอบการเงินที่อยู่อาศัยงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือจัดแนวข้อสอบการเงินที่ทำการงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 4
การทำกล่าวการพินิจพิเคราะห์ผลโดนสิ่งแวดล้อม
มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและเยียวยารักษาคุณภาพชิ้นแวดรุม มอบ
รัฐมนตรีโดยข้อความเห็นชมชอบของภาควิชากรรมการสิ่งแวดประชิดในชาติมีอำนาจป่าวร้องใน ราช
กิจจานุเบกษาคะเนประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนที่มีผลกระทบกระเทือนสิ่งห้อมล้อมซึ่งจำเป็นจะต้อง 
ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
เหตุด้วยเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49
ใน การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้เจาะจงหลักเกณฑ์ วิถีทาง ขนบธรรมเนียมกระทำ
วิถีการจัดทำรายงานการพินิจผลกระทบสิ่งห้อมล้อม จวบจวนจนเอกสารที่เกี่ยวข้องข้องซึ่ง
ต้องเสนอพร้อมกับรายงานการพิจารณาผลกระทบ สิ่งโอบสำหรับโครงการหรือกิจการแต่
ละชั้นและแต่ละขนาดด้วย
ในกรณีที่โครงการหรือกิจการส่วนใช่ไหมปริมาตรใด หรือที่จะจัดตั้งขึ้นในโซนใด
มีการสำรวจผลเปรียบเปรยสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว 
คู่มือเตรียมสอบการเงินปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทั้งเป็นหลักเกณฑ์ที่อาจใช้กับโครงการหรือ
กิจการส่วนหรือปริมาตรหนึ่งเดียวกัน หรือในอาณาจักรลักษณะโทนกันได้ รัฐมนตรีโดยเหตุเห็นถูกใจ
ของพรรคพวกกรรมการสิ่งแวดกินโต๊ะแห่งหนชาติอาจข่าวสารในราชกิจจานุเบกษา คัดลอกให้โครงการ
หรือกิจการในทำนองเดียวกันได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบกระเทือน
สิ่งโอบล้อมก็ได้ แต่ทั้งนี้ แผนหรือกิจการนั้นจะต้องโชว์ความยินยอมประพฤติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการวิเคราะห์ผลกระแทกสิ่งแวดปิดล้อมสำหรับโครงการหรือว่าไม่กิจการ
นั้นยินยอมเสาวิธานพร้อมกับวิธีการที่รัฐมนตรีขีดคั่น
,, 
,, 
 
มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรือธุรกิจซึ่งต้องจัดทำเสนอการตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการของชนิดราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชมชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติ
ปฏิบัติของทางราชการ ให้ส่วนราชการหรือไม่ก็รัฐวิสาหกิจซึ่งยังมีชีวิตอยู่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือไม่ก็กิจการ
นั้น สร้างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะทำการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้วยเสนอเหตุมองเห็น
ประกอบการพิจารณาสรรพสิ่งหน่วยรัฐมนตรี
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณ
เสนอตามวรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอให้ปุถุชนหรือสถาบันใดซึ่งเป็นผู้ชำนาญการใช่ไหม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งโอบล้อม 
ทำการศึกษา และกล่าวถึงรายงานไม่ก็
คดีทรรศนะเนื่องด้วยประกอบการพิจารณาอีกด้วยก็ได้
สำหรับ โครงการหรือกิจการสิ่งของชิ้นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46 ซึ่ง
ไม่จำจำเป็นจะต้องทูลขอรับกรณีเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้แขวงราชการไม่ใช่หรือ
รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทำรายงานการพินิจพิจารณาผลกระทบ
สิ่งของแวดล้อมเพื่อที่จะเสนอขอความเห็นถูกต้องก่อนที่จะ เดินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดไว้ในมาตรา 48 และมาตรา 49
มาตรา 48 ในกรณีที่แผนใช่ไหมกิจการซึ่งต้องคิดค้นรายงานการวิเคราะห์
ผลเปรียบเปรยกระเทียบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อต่อเรือหรือว่าเคลื่อนที่การ ให้มนุษย์ผู้ขอยินยอมเสนอบอก
การพินิจผลประกบกันสิ่งโอบล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอุ้งมือตามกฎหมายนั้น และต่อหน่วยงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจทำ
หมายความว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่หนึ่งตามหลักข้อบังคับและกระบวนการที่รัฐมนตรีกำหนดไล่ตาม
มาตรา 46 วรรคสอง ก็ได้ให้ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตสำหรับ
โครงการหรือ กิจการตามวรรคหนึ่งไว้แต่ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 จากสำ นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
ให้ ที่ทำการงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม*วิเคราะห์
รายงานการ วิเคราะห์ผลกระแทกสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากเห็นว่า
รายงานที่เสนอมามิได้จัดทำให้แตะต้องต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดไว้ในมาตรา 46
วรรคสอง หรือมีเอกสารข่าวสารไม่เต็ม ให้สำนักงานแนวนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*แจ้งให้บุคคลผู้ขอ อนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในเจาะจงเวลาสิบห้าวัน
นับอย่างไรก็ดีวันที่ได้รับการเสนอ รายงานนั้น
ใน กรณีที่หน่วยงานนโยบายกับแผนทรัพยากรธรรมดาและสิ่งแวดล้อม*
พิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บอกมา
ชอบ และมีข้อมูลครบถ้วน ไม่ใช่หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มขึ้นให้ถูกต้องครบบริบูรณ์ตามวรรคสามแล้ว
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*พิจารณาเสนอความ เห็น
ชั้นแรกจับกับรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสามสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับการ
มุ่งเสนอรายงานนั้น เพื่อที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการผู้จัดเจนการใคร่ครวญต่อไป
การตั้งคณะกรรมการผู้พิทูรการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสถานที่ชาติบันทึก ซึ่งจะแตะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่รวบข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอวย
ตามข้อบังคับสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่เกี่ยวกับ
มาตรา 49 การตรวจของคณะกรรมการผู้เจนจัดการตามมาตรา 48 ให้
กระทำให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการ วิเคราะห์ผลแตะต้อง
สิ่งแวดล้อมจากสำนักงานแผนการด้วยกันแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม* ถ้า
คณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้ใคร่ครวญให้เสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชำนิชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นติดใจ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้เหตุเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเก่งตามกฎเกณฑ์สั่ง
อนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้
ใน กรณีที่พรรคพวกกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้เนื้อความทัศนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่รอการ
สั่งอนุญาตงอมบุคคลผู้ขออนุญาตไว้ที่แล้วจนกว่าปุถุชนดัง กล่าวจะกล่าวถึงรายงานการวิชะตา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญ การสั่งให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำ
ใหม่ทั้งฉบับ ยินยอมแนวทางหรือว่ารายละเอียดที่เหล่ากรรมการผู้ชำนาญการออกกฎ
เมื่อมนุษย์ดังอื้นได้เสนอชี้แจงการพิเคราะห์ผลกระทบสิ่งโอบล้อมซึ่งได้ทำ
การบูรณะงอกเงยหรือได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้มีฝีมือการตรึกตรอง
รายงานดังกล่าวให้ต่อจากนั้นเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังบอก แต่ทว่าถ้า
คณะผู้ตัดสินผู้แกล้วกล้าการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเจาะจงเวลาดังทูล ให้ถือว่า
ฝ่ายกรรมการผู้เจนการเห็นชอบ และให้เจ้ากรัณย์ดังบอกตะโกนสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขอ
อนุญาตได้คู่มือเตรียมสอบการเงินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณเกษมศานต์